Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-07-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa białych koszulek dziecięcych znakowanych logotypem
Organizator:Gmina Zbąszyń
Adres: ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. nowotomyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 68 3866 - 009 wew. 322.
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:
450 szt. białych koszulek dziecięcych znakowanych logotypem o wymiarach 100x40 mm
umieszczonym na piersi z lewej strony.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 13 lipca 2021r. do godz. 12;00 na piśmie
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Zbąszyniu, Ul. Por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń w
kopercie opisanej ,,Oferta - koszulki półkolonie";
Termin składania:2021-07-13
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21 lipca 2021r.godz. 14:00
Wymagania:3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
- cena: waga kryterium 70%
- wykonanie logotypu 30%
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli
występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości
cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana.
7. Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie wraz z wykonaną koszulką oznakowaną wskazanym w
zapytaniu logotypem;
8. Termin związania ofertą: od 13 lipca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców
na stronie internetowej Gminy Zbąszyń.
10. Podpisanie zamówienia/umowy
- Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu
umowy.
- Zamawiający dokona płatności za wykonaną usługę na rachunek bankowy zgłoszony na tzw.
Białej Liście podatników VAT lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy wskazany na Białej
Liście podatników VAT pod rygorem odmowy płatności.
Kontakt:Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Beata Rychła, tel. 68 3866 - 009 wew. 322.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: