Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21511854 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-07-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa biomasy
Organizator:Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o
Adres: ul. Kochanowskiego 62, 19-300 Ełk
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ełcki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 87/6213640, fax 87/6214311
E-mail:
Opis:Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.
zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy zgodnie z wymaganiami opisanymi w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Łączne zapotrzebowanie na biomasę - ok. 60 000 mp.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
TERMIN SKŁADANIA ofert - do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2021-07-16
Wymagania:Dopuszcza się składanie ofert częściowych, obejmujących określone asortymenty i ilości.
Termin związania ofertą - 30 dni od daty składania ofert.

Z Dostawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania mogą zostać przeprowadzone negocjacje.

Termin i miejsce negocjacji zostaną określone w zaproszeniu.

Po przeprowadzeniu negocjacji sporządzony zostanie protokół stanowiący podstawę zawarcia umowy.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.
Kontakt:Osoba do kontaktu - Wojciech Dziekoński - tel. 604 24 39 39, e-mail: sekretariat@pec.elk.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: