Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24830953 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-03-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa biomasy
Organizator:,,Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o
Adres: ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel/fax: 85 710 17 19, tel. 85 710-22-90, 607-981-027
E-mail:
Opis:dostawa biomasy w 2023 i2024r.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA biomasy do Ciepłowni Miejskiej w Czarnej Białostockiej Ul. Fabryczna 34 w postaci zrębki drzewnej (zrębka tartaczna i zrębka leśna z drewna litego) spełniającej następujące wymagania:
a) zapotrzebowanie 10 000 mp biomasy,
b) zamawiający przewiduje uzupełnienie dostaw do 30% rocznego zapotrzebowania zrębki - w przypadku zwiększonego zużycia i zapewnienia niezbędnego zapasu. Wykonawcy wyłonieni w niniejszym postępowaniu, w odniesieniu do dostaw uzupełniających zobowiązani są zastosować stawki jednostkowe nie wyższe niż wynikające z podpisanych umów.
c) minimalna wartość opałowa 8 300 KJ/kg,
d) wilgotność do 50% w partii dostarczonej zrębki,
e) granulacja do 50mm w partii dostarczonej zrębki,
f) zawartość zanieczyszczeń w postaci kory, trocin, sęków, liści i igliwia do 5% objętości w partii dostarczonej zrębki,
g) udział zrębki z topoli i dębu nie może przekraczać 5% objętości w partii dostarczonej zrębki,
h) brak zawartości zanieczyszczeń chemicznych i odpadów pochodzących z płyt MDF, płyt wiórowych i pilśniowych,
i) brak zawartości zanieczyszczeń w postaci śniegu, lodu, ziemi, piasku, kamieni lub innych,
j) zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w min. 1/4 całkowitej ilości określonej w pkt. II ppkt. a) zapytania
ofertowego. Wykonawca gwarantuje iż:
1) dostarczony materiał pochodzi z legalnego źródła i posiada dokumenty potwierdzające jego pochodzenie; dokumenty potwierdzające pochodzenie materiału stanowią załącznik do umowy,
2) dostarczony materiał nie został nabyty/importowany z kraju lub od podmiotu objętego jakimikolwiek sankcjami (uchwalonymi przez organy Unii Europejskiej lub Polskę) związanymi z wojną na Ukrainie lub sytuacją na Białorusi; -
Miejsce i termin składania ofert: VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć (przesłać lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie w terminie do 24.03.2023r. do godz. 10:00. w sekretariacie ,,Przedsiębiorstwa Komunalnego" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. Ul. Piłsudskiego 62,16-020 Czarna Białostocka z dopiskiem:
"OFERTA NA DOSTAWĘ BIOMASY W 2023 i 2024r."
Termin składania:2023-03-24
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od dnia 01.07.2023r. do dnia 30.03.2024r.
Wymagania:Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzone jest w oparciu o ,,Regulamin udzielania zamówień publicznych, w tym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych ".
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca posiada wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz dysponuje potencjałem technicznym" koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
a) posiada co najmniej jeden pojazd samowyładowczy do przewozu zrębki lub ma zawartą umowę z przewoźnikiem na czas wykonania przedmiotu zamówienia;
b) posiada utwardzony betonem plac do składowania zrębki;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. UWAGA!
Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega prawo certyfikacji na podstawie dokumentów, wizji lokalnej ewentualnie w inny sposób wybranego Wykonawcę pod względem złożonych oświadczeń dot. spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
b) Wykonawców, którym w ciągu ostatnich dwóch lat przed wszczęciem postępowania Zamawiający naliczył karę umowną nałożoną w wyniku nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z zawartej umowy.
c] Wykonawców, którzy dotychczas realizowane na rzecz Zamawiającego dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonywali bez zachowania należytej staranności lub też w sposób dla Zamawiającego uciążliwy.
Wykonawcy nie spełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone.
Szczegółowy harmonogram dostaw z podziałem na miesiące zostanie uzgodniony przez obie strony i będzie stanowić załącznik do zawartej umowy.
V. WYNAGRODZENIE
PRZY KALKULACJI CEN WYKONAWCA POWINIEN UWZGLĘDNIĆ:
aj termin płatności: 30 dni pierwszy i czwarty kwartał roku, 60 dni drugi i trzeci kwartał roku od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu,
b] dostawa loco na plac składowy Ciepłowni Miejskiej w Czarnej Białostockiej ul. Fabryczna 34
c) cenę netto za lmp zrębki + VAT łącznie z transportem loco na plac składowy Ciepłowni Miejskiej w Czarnej Białostockiej ul. Fabryczna 34,
dj postać oferowanego paliwa z określeniem (produkcja z drewna litego lub odpadów tartacznych],
e) maksymalną roczną ilość oferowanej biomasy z podziałem dostaw na poszczególne kwartały i podziałem na zrębkę
tartaczną i leśną z drewna litego.
Powyższe informacje zostaną wskazane w ofercie Wykonawcy przygotowanej na podstawie formularza stanowiącego załącznik Nr. 1 do zapytania.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena wskazana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną maksymalną zaoferowaną przez Wykonawcę.
2. Po otrzymaniu ofert, Zamawiający będzie zwracał się do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, a którzy nie zostali wykluczeni z postępowania w celu ustalenia ostatecznych cen dostaw biomasy oraz ostatecznych ilości dostaw biomasy.
VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę - załącznik Nr 1
2. Podpisane wymagania jakościowe i warunki dostaw- załącznik Nr 2 zapytania.
3. Wypełnione oraz podpisane oświadczenie - załącznik Nr 3 zapytania.
4. Zaparafowany (zaakceptowany) wzór umowy stanowiący załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.
5. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
Okres związania ofertą: 30 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
Kontakt:Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 85 710-22-90 lub 607-981-027.
Numer dokumentu:ZEC.261.3.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: