Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18525499 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-17
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa bluzek i koszul z długim i krótkim rękawem
Organizator:Tramwaje Warszawskie sp z o.o
Adres: ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. nr 22 532 60 92.
Opis:Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 20 zwracają się z zapytaniem ofertowym na dostawę bluzek i koszul z długim i krótkim rękawem.
Wzory: koszul i bluzek, w tym:
o koszulę męską z długim rękawem w rozmiarze - kołnierzyk 42, wzrost 182 (1 szt.),
o bluzkę damską z długim rękawem w rozmiarze 42, klatka piersiowa 96, biodra 102, wzrost 170 (1 szt.),
o koszulę męską z krótkim rękawem w rozmiarze - kołnierzyk 42, wzrost 182 (1 szt.),
o bluzkę damską z krótkim rękawem w rozmiarze 42, klatka piersiowa 96, biodra 102, wzrost 170 (1 szt.),
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wraz z wzorami koszul i świadectwem jakości tkaniny należy przesłać do dnia 17 stycznia 2020 roku do Biura Logistyki Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. przy Al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa.
Termin składania:2020-01-17
Miejsce i termin realizacji:Miejsce dostawy:
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102 Biuro Logistyki; magazyn 222
czynny w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 7:00 - 14:00.
Wymagania:Warunki realizacji zamówienia
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr2)
2. Termin realizacji: dostawy przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, 14 dni roboczych od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego.
3. Cena oferty powinna obejmować koszt transportu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Transport będzie zapewniony (zorganizowany) przez Wykonawcę. Koszt transportu oraz inne koszty wykonania zamówienia wliczone są w cenę oferty. Rozładunek wyrobów leży po stronie Zamawiającego.
4. Cena jednostkowa zawarta w ofercie nie może ulec podwyższeniu w trakcie realizacji całego zamówienia.
6. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania materiału i prawidłowo wystawionej faktury doręczonej Zamawiającemu (elektronicznie na adres: efaktury@tw.waw.pl lub listownie na adres: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa).
7. Warunki gwarancja: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty i negocjacji ceny.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania, na każdym etapie, bez dokonania wyboru Oferenta i bez konieczności podania przyczyny.
10.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania informacji o terminie dostawy na 2 dni przed planowaną datą.
11. Do oferty należy załączyć :
a) Aktualny, na dzień składania ofert, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Wzory: koszul i bluzek, w tym:
o koszulę męską z długim rękawem w rozmiarze - kołnierzyk 42, wzrost 182 (1 szt.),
o bluzkę damską z długim rękawem w rozmiarze 42, klatka piersiowa 96, biodra 102, wzrost 170 (1 szt.),
o koszulę męską z krótkim rękawem w rozmiarze - kołnierzyk 42, wzrost 182 (1 szt.),
o bluzkę damską z krótkim rękawem w rozmiarze 42, klatka piersiowa 96, biodra 102, wzrost 170 (1 szt.),
c) Świadectwo kontroli jakości dla tkaniny (wystawione nie wcześniej niż w roku 2019), z której zostały wykonane oferowane bluzki i koszule, wydane przez producenta lub dystrybutora tkaniny; w świadectwie powinny być zawarte informacje dotyczące tkaniny w szczególności: symbolu (nazwy), składu surowcowego, ciężaru właściwego, kurczliwości.
12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę oraz zostanie podpisana umowa.
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami:
1) Cena - o wadze 60 %,
2) Jakość (w tym właściwości estetyczne i funkcjonalne) - o wadze 40%. Sposób oceny ofert:
Ad. 1) W kryterium ,,cena" zastosowany zostanie wzór:
cena najniższa (brutto)
ocena punktowa - ----------- --------------- ------- x 100 x waga procentowa
cena badana (brutto)
Ad. 2) W kryterium ,,jakość" do wyliczenia oceny punktowej zostanie zastosowany wzór:
indywidualna ocena punktowa = liczba przyznanych punktów x waga procentowa
W kryterium ..jakość" brana będzie pod uwagę ocena indywidualna poszczególnych członków komisji, dokonana na podstawie sprawdzenia jakości użytych materiałów oraz jakości i właściwości estetycznych oraz funkcjonalnych wykonania przedstawionych wzorów bluzek i koszul, z uwzględnieniem następujących elementów: 2.1) bluzka damska z długim rękawem:
a) konstrukcja i wykrój bluzki, tj. sposób wszycia poszczególnych elementów (rękawów, kołnierzyków, kieszeni, mankietów) oraz podkrój rękawów i kołnierzyków, szerokość i długość poszczególnych elementów bluzki - skala punktów od O do 15,
b) sposób utkania i wykończenie tkaniny, tj. wady i błędy w tkaninie (ewentualne zaciągnięcia, różnice w intensywności koloru tkaniny, przebarwienia na tkanie, brakujące nitki, zgrubienia ftp.) - skala punktów od O do 10,
c) jakość i dobór kolorystyczny dodatków krawieckich (np. zastosowanych guzików, nici, usztywnień) oraz ocena wzrokowa koloru zbliżonego do koloru wg RAL - skala punktów od 0 do 10,
d) estetyka i staranność wykończenia bluzki, tj. zabrudzenia tkaniny, szwy i stebnowania równe bez zmarszczeń, zaciągnięć i rozprasowań oraz jakość dziurek, zastosowanie ryli i wzmocnień, ułożenie bluzki na osobie, sposób konfekcjonowania bluzki- skala punktów od O do 15,
Ilość punktów do zdobycia 0-50
2.2) koszula męska z długim rękawem:
a) konstrukcja i wykrój koszuli, tj. sposób wszycia poszczególnych elementów (rękawów, kołnierzyków, kieszeni, mankietów) oraz podkrój rękawów i kołnierzyków, szerokość i długość poszczególnych elementów koszuli skala punktów od 0 do 15,
b) sposób utkania i wykończenie tkaniny, tj. wady i błędy w tkaninie (ewentualne zaciągnięcia, różnice w intensywności koloru tkaniny, przebarwienia na tkaninie, brakujące nitki, zgrubienia itp.) - skala punktów od 0 do 10,
c) jakość i dobór kolorystyczny dodatków krawieckich (np. zastosowanych guzików, nici, usztywnień) oraz ocena wzrokowa koloru zbliżonego do koloru wg RAL- skala punktów od 0 do 10,
d) estetyka i staranność wykończenia koszuli, tj. zabrudzenia tkaniny, szwy i stebnowania równe bez zmarszczeń, zaciągnięć i rozprasowane oraz jakość dziurek, zastosowanie ryli i wzmocnień, ułożenie koszuli na osobie, sposób konfekcjonowania koszuli -skala punktów od 0 do 15,
Ilość punktów do zdobycia 0-50
2.3) bluzka damska z krótkim rękawem:
a) konstrukcja i wykrój bluzki, tj. sposób wszycia poszczególnych elementów (rękawów, kołnierzyków, kieszeni, mankietów) oraz podkrój rękawów i kołnierzyków, szerokość i długość poszczególnych elementów bluzki - skala punktów od 0 do 15,
b) sposób utkania i wykończenie tkaniny tj. wady i błędy w tkaninie (ewentualne zaciągnięcia, różnice w intensywności koloru tkaniny, przebarwienia na tkanie, brakujące nitki, zgrubienia itp.) - skala punktów od 0 do 10,
c) jakość i dobór kolorystyczny dodatków krawieckich (np. zastosowanych guzików, nici, usztywnień) oraz ocena wzrokowa koloru zbliżonego do koloru wg RAL - skala punktów od 0 do 10,
d) estetyka i staranność wykończenia bluzki, tj. zabrudzenia tkaniny, szwy i stebnowania równe bez zmarszczeń, zaciągnięć i rozprasowane oraz jakość dziurek, zastosowanie ryli i wzmocnień, ułożenie bluzki na osobie, sposób konfekcjonowania bluzki - skala punktów od 0 do 15,
Ilość punktów do zdobycia 0 -- 50
2.4) koszula męska z krótkim rękawem:
a) konstrukcja i wykrój koszuli, tj. sposób wszycia poszczególnych elementów (rękawów, kołnierzyków, kieszeni, mankietów) oraz podkrój rękawów i kołnierzyków, szerokość i długość poszczególnych elementów koszuli - skala punktów od 0 do 15,
b) sposób utkania i wykończenie tkaniny tj. wady i błędy w tkaninie (ewentualne zaciągnięcia, różnice w intensywności koloru tkaniny, przebarwienia na tkanie, brakujące nitki, zgrubienia itp.) - skala punktów od 0 do 10,
c) jakość i dobór kolorystyczny dodatków krawieckich (np. zastosowanych guzików, nici, usztywnień) oraz ocena wzrokowa koloru zbliżonego do koloru wg RAL - skala punktów od 0 do 10,
d) estetyka i staranność wykończenia koszuli, tj. zabrudzenia tkaniny, szwy i stebnowania równe bez zmarszczeń, zaciągnięć i rozprasowane oraz jakość dziurek, zastosowanie ryli i wzmocnień, ułożenie koszuli na osobie, sposób konfekcjonowania koszuli - skala punktów od 0 do 15,
3
Ilość punktów do zdobycia 0 -- 50
Maksymalna, możliwa do uzyskania, liczba punktów w kryterium ,,jakość" wynosi 200, co oznacza wzory bluzek i koszul bez żadnych zastrzeżeń komisji co do ich wykonania.
3) Po dokonaniu oceny zostaną zsumowane punkty przyznane przez wszystkich członków komisji w każdym z kryteriów i przemnożone przez procentową wagę każdego kryterium.
Wypełniony formularz oferty winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Uwagi:Tramwaje Warszawskie sp z o.o. ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
Biuro Logistyki
al. Prymasa Tysiąclecia 102 01-424 Warszawa
Kontakt:W przypadku pytań lub uwag proszę o kontakt z Izabelą Bodner, tel. nr 22 532 60 92.
Numer dokumentu:DWLZR.230.302.ZO1.2019.R6 /3977
Źródło: Internet i własne
Załączniki: