Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14452603 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-11-20
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH
Organizator:PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Olsztynie
Adres: ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./faks 89 532-79-04
E-mail:
Opis:DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH
-- o wartości nominalnej 50 zł każdy, w ilości -- 2 941 szt.
-- o wartości nominalnej 10 zł każdy, w ilości -- 224 szt.
Specyfikacja:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami udostępniona jest na stronie inter-netowej zamawiającego www.pwik.olsztyn.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariat.
Termin składania ofert upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 1000.
Termin składania:2017-11-30
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania zamówienia - 3 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwa zamówienia porównywalne pod względem złożoności i wartości do przedmiotu zamówienia;
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) spełnią wymagania i warunki postawione w SIWZ dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) dotyczące punktów handlowych na terenie miasta Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego honorujące zaoferowane bony;
Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
? cena -- waga 30%
? termin ważności bonów -- waga 30%
? wielkość oferty handlowej -- waga 40%
Uwagi:Termin związania z ofertą -- 45 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami:
? Luiza Włodkowska - tel./faks 89 532-79-04; wlodkowskal@pwik.olsztyn.pl
Numer dokumentu:PZP-372/PP - 67/4/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: