Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18314943 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa bonów towarowych
Organizator:Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Adres: Nałęczowska 14, 20-701 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 081 4662900 w. 107, tel. 081 466 2937 w. 108, faks: 81 466-29-01
E-mail:
Opis:Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia:
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
1) Opis przedmiotu zamówienia: (zamieścićponiżej lub w załączniku) Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa bonów towarowych dla 107 pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie o nominałach 10 zł, 20 zł i 50 zł wg poniższej specyfikacji: nominał 50 zł - 857 szt. nominał 20 zł - 535 szt. nominał 10 zł - 1070 szt. Oferowane bony towarowe muszą:
a) być zabezpieczone co najmniej znakiem wodnym i hologramem,
b) zachować ważność (umożliwiać dokonywanie zakupów bezgotówkowych) w okresie minimum 3 miesięcy od daty ich dostarczenia do siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Pełny okres ważności bonów towarowych musi być umieszczony na bonach towarowych,
c) być dostarczone w ilości i nominałach określonych powyżej,
d) umożliwiać ich zrealizowanie na terenie miasta Lublin w sklepach, hipermarketach i punktach usługowych - muszą być wymienialne na asortyment w co najmniej następujących branżach:
- spożywcza,
- chemia gospodarcza,
- gospodarstwo domowe,
- zabawki,
- artykuły papiernicze,
e) Zostać dostarczone do siedziby Zarządu Transportu miejskiego w Lublinie bez pobierania prowizji.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć: do dnia 20.11.2019r. do godz. 12:00 pisemnie w zamkniętym opakowaniu na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, pok. 101, faksem: 81 466-29-01 lub drogą elektroniczną: ztm@ztm.lublin.eu z dopiskiem: ,,Oferta na dostawę bonów towarowych dla pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie".
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2019r. o godz. 12:15 w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14 20-701 Lublin, pok. 143 Zamawiający informuje o możliwości wzięcia udziału w czynności otwarcia ofert.
Termin składania:2019-11-20
Miejsce i termin realizacji:2) Termin wykonania zamówienia: 5 dni od daty otrzymania zamówienia
Wymagania:3) Warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
6) Termin związania ofertą:
Składający ofertą pozostanie nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w pkt 8 Niniejszego zapytania ofertowego.
7) Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) datę sporządzenia oferty;
b) dane dotyczące wykonawcy (nazwa, siedziba);
c) Nr faksu, telefonu oraz adres poczty elektronicznej (jeżeli dotyczy);
d) Nr KRS (jeżeli dotyczy);
e) NIP, REGON;
f) Cenę;
g) Inne dotyczące przedmiotu zamówienia i jego wykonania (jeżeli dotyczy). Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty na ,,Formularzu oferty" przekazanym wraz z zapytaniem ofertowym.
Kontakt:5) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
W sprawie zapytania ofertowego można kontaktować się pisemnie na adres Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, pok. 101, faksem: 81 466-29-01 lub drogą elektroniczną: ztm@ztm.lublin.eu Osoby upoważnione do kontaktu:
a) pod względem formalnym: Hanna Grab, tel. 081 4662900 w. 107
b) pod względem merytorycznym: Agnieszka Musur, tel. 081 466 2937 w. 108
Numer dokumentu:FK.380-1/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: