Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20364280 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa bonów towarowych
Organizator:Nadleśnictwo Stary Sącz
Adres: ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz
Województwo / powiat: małopolskie, pow. nowosądecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 18 446-09-91, fax: +48 18 446-09-83
Opis:DOSTAWA bonów towarowych:
? 455 bony towarowe o nominale 100 zł każdy,
? 394 bony towarowych o nominale 50 zł każdy,
? 6 bonów towarowych o nominale 10 zł każdy.
Zamawiający wymaga:
a) zobowiązania Wykonawcy do dostarczenia bonów towarowych umożliwiających
ich realizacje w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia przekazania
bonów Zamawiającemu - na załączniku nr 1 do zaproszenia;
b) przedłożenia wykazu punktów handlowych honorujących bony Wykonawcy,
zlokalizowanych na terenie powiatów: Powiat Nowosądecki, Powiat Nowy Sącz,
Powiat Limanowski, umożliwiających zakup towarów w branżach artykułów
spożywczych, odzieżowych i obuwniczych. Wykaz ten musi zawierać informacje
o branży oferowanych artykułów.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: oferty należy złożyć na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 14 grudnia
2020 roku - do godz. 10.00 (e-mail, poczta), w siedzibie Zamawiającego: Stary Sącz,
ul. Magazynowa 5.
Termin składania:2020-12-14
Miejsce i termin realizacji:Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego; Stary Sącz, Ul. Magazynowa 5.
Termin wykonania zamówienia: do 17 grudnia 2020 roku.
Wymagania:W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami:
a) ilością punktów handlowych honorujących bony Wykonawcy spełniających kryteria
tj.: zlokalizowanych na terenie powiatów: Powiat Nowosądecki, Powiat Nowy Sącz,
Powiat Limanowski umożliwiających zakup towarów w branżach: artykułów
spożywczych, odzieżowych i obuwniczych. Na podstawie oceny wg wzoru:
ilość punktów handlowych zgłoszonych przez Wykonawcę x 100 x 5 % = ilość punktów
najwyższą ilość punktów handlowych
-2-
b) cena ofertowa brutto (koszty bonów wraz z kosztami dodatkowymi np.: prowizja,
koszty przesyłki i inne). Na podstawie oceny wg wzoru:
najniższa cena ofertowa brutto x 100 x 95% = ilość punktów
cena ofertowa brutto obliczanej oferty
Oferty oceniane będą punktowo. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
nie podlega odrzuceniu oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska
największą ilość punktów).
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
wyłonionego Wykonawcę.
8. Zaproszenie do składania ofert nie stanowi postępowania o zamówienie publiczne
w świetle ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (z późniejszymi
zmianami).
Kod CPV:30199750-2
Numer dokumentu:SA.160.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: