Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16955289 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa cateringu
Organizator:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
Adres: ul. Gdańska 18a, 76-100 Sławno
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. sławieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (59) 810-03-00
E-mail:
Opis:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na dostawę cateringu dla uczestników w ramach zadania 4. Zajęcia wzmacniające kompetencje społeczne/ minimalizujące bariery zdrowotne i bariery oddalające od RP, na potrzeby projektu ,,Z wykluczenia do zatrudnienia". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00 - IP.02-32-K25/17
I. OPIS PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie posiłków dla 15 uczestników projektu ,,Z wykluczenia do zatrudnienia" w ramach zajęć grupowych wzmacniających kompetencje społeczne/ minimalizujących bariery zdrowotne i bariery oddalające od RP.
r. II. ZAKRES CATERINGU:
1. zupa-400 ml;
2. danie główne - sztuka mięsa min. 150 g/osoba, ziemniaki gotowane lub ryż min. 200 g/osoba, dwa rodzaje surówek min. 150 g/osoba;
3. napoje - soki owocowe min. 2 rodzaje, woda mineralna gazowana i niegazowana;
4. kawa, herbata;
5. słodki poczęstunek.
III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW AKTYWIZUJĄCYCH.
1. Warsztaty aktywizujące będą trwały 6 dni z podziałem na dwie grupy po 7-8 osób.
2. Łącznie do realizacji 45 zestawów posiłków.
3. Każdego dnia zostanie zapewnione 7-8 posiłków. O ostatecznej liczbie przypadającej na dany dzień Zamawiający poinformuje Wykonawcę na dwa dni robocze przed szkoleniem.
4. Miejsce warsztatów aktywizujących: sala szkoleniowo-terapeutyczna mieszcząca się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Gdańska 18a, 76-100 Sławno.
5. W ramach dostawy cateringu Wykonawca zabezpiecza koszt dowozu posiłków oraz naczynia i sztućce.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz opisać według poniższego wzoru:
NAZWA WYKONAWCY
NR POSTĘPOWANIA: 02/ZWDZ/2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ul. Gdańska 18a, 76-100 Sławno
NIE OTWIERAĆ PRZED:..........................(TERMIN SKŁADANIA OFERT)
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - SEKRETARIAT do dnia 15.03.2019 r. godz. 9:30
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 8 (I piętro).
Termin składania:2019-03-15
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji: marzec 2019 r. (dokładny harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony indywidualnie z Wykonawcą, nie później niż na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć).
3. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna zawarta od dnia jej podpisania do 31 marca 2019
Wymagania:IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
Wykluczeniu podlegają:
Wykonawcy powiązani osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
L.p. KRYTERIUM pkt. SPOSÓB OBLICZENIA
1. Cena 100 pkt. Cena najniższa wśród ofert brutto x 100 nkt
Cena danego Wykonawcy brutto
2. Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów (w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta:
1) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Zapytaniu ofertowym;
2) uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota (wartość brutto) wymieniona w Formularzu Oferty załącznik nr 1.
2. Oferta powinna zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu, NIP.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego, inaczej oferta zostanie odrzucona.
5. Oferta powinna zawierać cenę przedstawioną jako cena brutto i netto. Cena powinna być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Ofertę stanowi:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Oferentem a Zamawiającym (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Przykładowe menu przedstawione na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
7. Oferent powinien stworzyć ofertę na Formularzu załączonym do Zapytania Ofertowego (jako załącznik nr 1).
8. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
9. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
12. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Nie złożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem Oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich Ofert, bez dokonania wyboru którejkolwiek z nich, gdy żadna ze złożonych Ofert nie będzie odpowiadać warunkom określonym przez Zamawiającego.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pisemnie.
2. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Kontakt:VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: p. Patrycja Gniewczyńska - Koordynator projektu tel. (59) 810-03-00 e-mail: projekty.gops@gminaslawno.pl
Numer dokumentu:02/ZWDZ/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: