Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-04-23
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA CENTRALNYCH DRUKAREK KOLOROWYCH
Organizator:Wikpol sp. z o.o. w Konopnicy
Adres: Konopnica 208B, 21-030 Motycz
Województwo / powiat: lubelskie, pow. lubelski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 081 503-23-30 w.210, 503-23-31
E-mail:
Opis:DOSTAWA DWÓCH SZTUK CENTRALNYCH DRUKAREK KOLOROWYCH
Zwracamy się z prośbę o sporządzenie oraz przesłanie nam oferty na dostawę nowych dwóch sztuk centralnych drukarek kolorowych o funkcjach i parametrach nie gorszych niż:
1. drukarka:
a. możliwość wydruku w trybie monochromatycznym oraz w kolorze
b. rozdzielczość drukowania (dpi): 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
c. zgodność z systemami operacyjnymi: Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, 05 X, Unix, Linux, Citrix
d. bezpośredni wydruk plików JPG; PDF
e. automatyczny druk dwustronny
2. kopiarka:
a. proces kopiowania: elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie
b. prędkość druku / kopiowania A4 w czerni: około 25 str./min.
c. prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze: około 25 str./min.
d. prędkość druku / kopiowania A3 w czerni: około 15 str./min.
e. prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze: około 15 str./min.
f. prędkość w dupleksie A4 w czerni: około 25 str./min.
g. prędkość w dupleksie A4 w kolorze: około 25 str./min.
h. rozdzielczość kopiowania (dpi): 600 x 600 dpi
i. skala szarości: 256 odcieni
j. kopiowanie wielokrotne: 1 - 9 999
k. format oryginału: A5-A3
l. powiększenie obszaru kopiowania
3. skaner:
a. prędkość skanowania w kolorze: około 160 obrazów/min.
b. prędkość skanowania w czerni: około 160 obrazów/min.
c. rozdzielczość skanowania (dpi): 600 x 600 dpi
d. tryby skanowania: skanowanie do e-mail, skanowanie do 5MB, skanowanie do FTP, skanowanie do skrzynki użytkownika, skanowanie do USB
e. formaty plików: JPG; PDF
f. miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów: min 1000 (pojedynczo i grupami)
4. pozostałe:
a. gwarancja minimum 24 miesiące
b. komplet pełnych tonerów
c. dostarczenie urządzenia gotowego do pracy w siedzibie firmy Winkpol
d. formaty papieru: A6-5RA3, własne formaty i papier bannerowy
e. kolorowy panel dotykowy, z obsługą gestów wielodotykowych
f. pamięć systemu min 1024 MB
g. dysk twardy min 120 GB
h. interfejsy: 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
i. protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; SMB; LPD; IPP; 5NMP; HTTP
j. typy ramek: Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II;
k. automatyczny podajnik dokumentów ADF jednoprzebiegowy DUAL 5CAN
l. pojemność papieru (arkusze): standard: 1150 arkuszy / maks.: 6 650 arkuszy
m. standardowe podajniki papieru: Taca, Podajnik boczny
n. pojemność wyjścia (z finiszerem): około.: 3 300 arkuszy
o. pojemność wyjścia (bez finiszera): około.: 250 arkuszy
p. wydajność tonera czarno-białego: około 28 000 stron
q. wydajność tonerów CMY: około 26 000 stron
r. wydajność sekcji obrazowania czarno-białego: około 90 000 stron
s. wydajność sekcji obrazowania CMY: około 55 000 stron
t. bezpieczeństwo: filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa S5L2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania
u. konta użytkowników: Do 1,000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb).
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2020 (włącznie) w postaci elektronicznej na adres informatyka@wikpol.com.pl lub w formie papierowej na adres: Wikpol Sp. z o.o. Konopnica 208B, 21-030 Motycz.
Termin składania:2020-04-30
Wymagania:Ofertę może złożyć Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej:
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ofertę może złożyć Wykonawca, który zapewnia świadczenie serwisu dostarczanych urządzeń. Oferta powinna zawierać:
- ceny netto i brutto każdego z urządzeń oraz łączna cenę zamówienia
- warunki dostawy
- warunki płatności
- termin realizacji zamówienia
- czas trwania okresu gwarancyjnego
- informację o zapewnieniu świadczenia serwisu dostarczanych urządzeń
- podpisane Oświadczenie o braku powiązań stanowiące Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Numer dokumentu:25
Źródło: Internet i własne
Załączniki: