Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20234952 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-11-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa czasopism i gazet krajowych
Organizator:Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Adres: Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:faks (061) 895-5043.
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest dostawa czasopism i gazet krajowych na rok 2021 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - liczba części 5 w drodze procedury otwartej,
z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa 105 tytułów w wersji print,
3 tytułów w wersji elektronicznej oraz 6 tytułów w 8 dostępach elektronicznych
do archiwum publikacji (Portal Informacji Technicznej) polskich gazet i czasopism
na rok 2021 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zgodnie z załącznikiem nr 5).
2. W czasie obowiązywania umowy ceny nie mogą ulec zmianie.
3. DOSTAWA czasopism i gazet odbywać się będzie do następujących punktów na terenie m. Poznania:
a) budynek Biblioteki Głównej UP, Ul. Witosa 45, 60-637 Poznań
b) budynek Collegium Maximum, Ul. Wojska Polskiego 28, 61-693 Poznań
4. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) terminowe dostarczanie Zamawiającemu czasopism, począwszy od pierwszego numeru należącego do prenumeraty roku 2021 do ostatniego należącego do prenumeraty roku 2021, bez względu na datę ukazania się numeru,
b) zapewnienie kompletności dostaw zamówionych czasopism,
c) zapewnienie 8 dostępów do Portalu Informacji Technicznej dla 6-ciu tytułów wyszczególnionych w ofercie - część 3,
d) zapewnienie dostępu do wersji elektronicznej dla 3 tytułów wyszczególnionych w ofercie - część 5,
e) niezwłoczne informowanie (faxem, e-mailem) Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących zaprenumerowanych czasopism (opóźnienia w wydawaniu, zmiana tytułu, zawieszenie),
f) bezpłatne rozpatrzenie reklamacji najpóźniej w terminie 7 dni, liczonym od dnia zgłoszenia reklamacji, w przypadku jej uznania dostarczenie, w terminie kolejnych 7 dni, egzemplarza czasopisma wolnego od wad.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba części 5.
Miejsce i termin składania ofert: IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z Formularzem oferty (załącznik nr 1) wraz z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 30.11.2020 r. do godz. 12:00 listownie lub osobiście na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań, Dział Zamówień Publicznych, IV piętro, pokój 407, z dopiskiem ,,Oferta na czasopisma krajowe 2021 ".
4. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
Termin składania:2020-11-30
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi - od 01 stycznia 2021 do zakończenia cyklu wydawniczego za rok 2021.
Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie, niezwłocznie po ukazaniu się czasopism:
a) dzienniki - w dniu ukazania się publikacji do godz. 800 (dotyczy tylko części
nr 5),
b) pozostałe czasopisma - max 7 dni po ukazaniu się publikacji.
Wymagania:IV. TERMIN PŁATNOŚCI
Płatność za dostawę czasopism w dwóch ratach tj.: 50% wartości całkowitej dostawy do dnia
30 grudnia 2020 r. 50% wartości całkowitej dostawy do dnia 30 czerwca 2021 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej. Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
c) Posiadają zdolności techniczne i zawodowe pozwalające na należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW i OŚWIADCZEŃ JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
3. Formularz cenowy - załącznik nr 2.
4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w rozdziale V ust. 1 Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Pełnomocnictwo do podpisana oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie upoważnioną do reprezentacji wykonawcy. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Ważność oferty będzie oceniana na bazie dokumentów przedstawionych w ofercie. W przypadku jakichkolwiek braków Zamawiający wystąpi tylko raz o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie treści złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów lub uzupełni z błędami oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.
VIII. OPIS I SPOSÓB OBLICZANIA CENY
1. Cenę ofertową obejmującą całość przedmiotu zamówienia na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, liczonych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wraz z podatkiem VAT.
2. Wykonawca winien wyliczyć cenę ofertową w oparciu o formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 2.
3. W formularzu cenowym należy określić najpierw cenę jednostkową netto
(kolumna nr 4). Wartość netto (kolumna nr 8) należy obliczyć jako iloczyn ceny jednostkowej netto (kolumna nr 4) i liczby egzemplarzy (kolumna nr 5).
4. Wartość brutto należy obliczyć jako sumę wartości netto (kolumna nr 8) i podatku VAT (kolumna nr 6).
5. Wyliczoną wartość netto i brutto należy zamieścić w formularzu ofertowym
(załącznik nr 1).
6. Podana cena ofertowa musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikającą z treści OWZ i istotnych postanowień umowy oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
7. Ceny jednostkowe ofertowe przyjmuje się jako stałe do końca realizacji zamówienia.
8. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogólnymi Warunkami Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Zapytania o wyjaśnienie treści Ogólnych Warunków Zamówienia należy przekazać pisemnie do dnia 24.11.2020 r. na adres Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres: magdalena.wegrzynowicz@up.poznan.pl lub faksem pod nr (061) 895-5043.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie BIP Zamawiającego.
Uwagi:Zakup w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Zarządzenie nr 16/2020 Rektora UPP z dnia 10 lutego 2020r.),
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 EUR.

I. ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Strona internetowa: www.up.poznan.pl.
REGON: 000001844
NIP: 777-00-04-960

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się jedynym kryterium: cena 100 %.
Maksymalną liczbę 100 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia podaną w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
Każda kolejna oferta z ceną wyższą otrzyma o 1 pkt mniej.

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia postępowania
o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
2. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.

XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Postanowienia umowy są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do OWZ.

XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym OWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1145 ze zm.).

XV. KLAUZULA DOTYCZACA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie na dostawę czasopism i gazet krajowych na rok 2021 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawcę jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
inspektorem ochrony danych osobowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała tomasz.napierala@up.poznan.pl, tel. 61 848-7799,
uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę czasopism i gazet krajowych na rok 2021 dla Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu prowadzonym w drodze procedury otwartej.
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust 3 ustawy,
dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku
z postępowaniem posiadają:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
nie przysługuje wykonawcom oraz osobom których dane osobowe zostały podane
w związku z postępowaniem:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZATWIERDZAM
Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

mgr Piotr Anioła
Numer dokumentu:AZ-262-90/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: