Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20694447 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa czepków medycznych
Organizator:Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w Łodzi
Adres: al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48/ 42 206 88 60
E-mail:
Opis:Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. - w imieniu Województwa Łódzkiego -
zaprasza do składania ofert
Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę czepków medycznych, niesterylnych, jednorazowych, z włókniny polipropylenowej, z gumką wokół brzegu. Czepki powinny być wyrobem medycznym.

Ilość: 300 000 szt.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości asortymentu.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: ewelina.kalwinek@iml.biz.pl oraz iml@iml.biz.pl do dnia 15.02.2021 r. do godz. 15:00.
Termin składania:2021-02-15
Miejsce i termin realizacji:Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy Ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.)

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą
Wymagania:Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie jej w terminie składania ofert na wyżej wymienione adresy e-mailowe wraz z uzupełnionymi poniższymi formularzami.

Formularz ofertowy Obligatoryjnie w formie edytowalnej.

(W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica - przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie - Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

Prosimy o załączenie do oferty:

Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej.
Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert. Oferty muszą zawierać cenę (netto, brutto, stawka VAT), ilość dostępnego asortymentu, termin realizacji- ilość dni od podpisania umowy przez Zamawiającego , warunki płatności, formularz asortymentowy oraz pozostałe wymagane dokumenty,

Na etapie badań ofert Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia próbki zaoferowanego produktu.

UWAGA! Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego.

Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: