Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-02-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa części zamiennych drukarek i skanerów
Organizator:POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji w Rybniku
Adres: ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik
Województwo / powiat: śląskie, pow. Rybnik
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 32 729 31 13 fax: +48 32 729 36 33
E-mail:
Opis:Dostawa części zamiennych drukarek i skanerów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji w 2018 roku
- grupa asortymentowa 302-8
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Polska Grupa Górnicza S.A.
44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10
Bud. C, kancelaria, parter
do dnia 6.03.2018 r. do godz. 11.30
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6.03.2018 r. o godz. 12.00w: Polska Grupa Górnicza S.A. 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 Sala Konferencyjna, budynek C, I piętro (pok. 14-15)
Termin składania:2018-03-06
Wadium:nie wymagane
Wymagania:1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej,
zwanym w dalszej treści SIWZ Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ustępie 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie
internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Profilu Nabywcy.
Wadium.
Zamawiający odstępuje od obowiązku żądania wadium.

Kryteria oceny oferty oraz sposób wyboru oferty najkorzystniejszej i uzyskania
ostatecznej ceny:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena netto (C) - waga 100%.
Numer dokumentu:531700280/01
Źródło: Internet i własne