Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23432319 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-06-21
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa drewna specjalistycznego
Organizator:MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
Adres: ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
Województwo / powiat: śląskie, pow. Zabrze
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel kom: 728 406 115
Opis:Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej t zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie możliwych warunków wykonania opisanego przedmiotu zamówienia pn.:
,,Zakup wraz z dostawą drewna specjalistycznego dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu."
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą obejmują materiały wyszczególnione w załączniku nr 2 - Formularz Cenowy Ilości drewna w formularzu cenowym są podane szacunkowo.
II. Istotne warunki zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa drewna specjalistycznego w jakości zgodnej z opisem przedstawionym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr2 niniejszego rozeznania cenowego..
Cena ma zawierać wszystkie koszty w tym koszt dostawy oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zabrza
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 28.06.2022
Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym wraz z wypełnionymi pozostałymi załącznikami na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Ul. Georgiusa Agricoli 2,41-800 Zabrze, drogą mailową na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl
Termin składania:2022-06-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia którego dotyczy rozeznanie: - 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Wymagania:Termin związania ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty
Za najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia zamawiający uzna: spełnienie wszystkich oczekiwanych warunków realizacji zamówienia oraz najniższe wynagrodzenie za jego wykonanie.
V. Termin złożenia odpowiedzi na rozeznanie:
Ochrona danych osobowych:
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę
to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa.
Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania {z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi
Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy na podstawie ofert dostarczonych przez wykonawców na niniejsze rozeznanie cenowe zgodnie z załącznikiem nr 1.
Kontakt:Sprawę prowadzi: Michał Maksalon . tel kom: 728 406 115
Numer dokumentu:MGW.TGW.271.6.2022.MM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: