Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15545009 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
Organizator:Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna
Adres: ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:81 743 - 46 - 96 fax 81 743 - 46 - 86
E-mail:
Opis:dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - sztuk 1, rejestrator 8 - kanałowy Datalogger z wejściami dla czujników z modułami SICRAM (999-HD32.7) szczegółowo opisanych w załączniku Nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,
2) Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć do dnia 20.06.2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ulicy Pielęgniarek 6, pokój 139 w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu oznaczonym danymi Wykonawcy, zaadresowanej według poniższego wzoru:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6, ,,Oferta - rejestrator 8 - kanałowy. Nie otwierać przed 20.06.2018.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 20.06.2018r. o godzinie 12.30 w pokoju 139.
Termin składania:2018-06-20
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - maksymalnie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia publicznego, określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy:
a) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty,
b) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru wykonawcy bez podania uzasadnienia i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
3) Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579). Informacje o wyniku postępowania będą dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.
Kontakt:1) Do kontaktu z Wykonawcami: Sekcja Zamówień Publicznych - tel. 81 53 34 191; e-mail: zampub@wsse.lublin.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: