Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19036698 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-25
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Organizator:5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Adres: ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (12) 630-80-57/fax: (12) 630-80-59
E-mail:
Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a/ Przedmiotem postępowania jest: DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO - kod CPV 33190000-8, zgodnie z załącznikiem nr 1.
b/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
c/Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji - możliwość zakupu nie więcej niż 50 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
d/ Ilości określone w poszczególnych pozycjach mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości w poszczególnych pozycjach z zastrzeżeniem niezmienności maksymalnej wartości przedmiotu umowy.
d/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami ,,lub równoważne". Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym, niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku nr 1 (opisać w kolumnie wartość brutto), który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl

do dnia 30.03.2020 roku, do godz. 11:00;
Termin składania:2020-03-30
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie zrealizowane będzie przez okres 24 miesięcy w terminie 7 dni roboczych, na podstawie pisemnego zamówienia (e-mail, faks) przez upoważnionego pracownika.
Wymagania:3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:
a/Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b/Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c/Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:
a/ Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY - według załącznika nr 2.
b/ Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA według załącznika nr 1.
c/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.
- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.
a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.
b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.
11. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena - 100%.

W zakresie kryterium ,,CENA" - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------------- x
100 x 100 %
wartość brutto oferty badanej
12. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.
a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.
b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.
c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.
13.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14.ZASTRZEŻENIA
a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.
b/ Adres strony internetowej, na której są dostępne Wymagania ofertowe, odpowiedzi na pytania i inne informacje dotyczące postępowania: www.5wszk.com.pl (zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, dział OGŁOSZENIA)
15. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO") w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) (,,PZP");
4. w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
6. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp(na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP(na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Prawa osób których dane są przetwarzane:
prawo dostępu do danych osobowych;
prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
11. nie przysługuje Pani/Panu:
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych;
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.
Kontakt:Uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są:
? Ryszard Michalski - Specjalista ds. Sprzętu Medycznego, fax. (12) 630-80-61, zagadnienia formalne mail: zam@5wszk.com.pl
Kod CPV:33190000-8
Numer dokumentu:57/ZP-podprogowe/5WSzKzP - SP ZOZ/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: