Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17435520 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa drobnego sprzętu sportowego
Organizator:1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Adres: ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. wałecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261 472 235 lub 600 934 791, tel. 261 472 344,
Opis:2. Nazwa postępowania: dostawa drobnego sprzętu sportowego
3. Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce, termin złożenia oferty: 1 Regionalna Baza Logistyczna, ul .Ciasna 7, 78-600 Wałcz,
12.06.2019 do godz. 09:30.
Otwarcie ofert:8. Termin otwarcia ofert: 12.06.2019 r., godz. 09:50.
Termin składania:2019-06-12
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy
5. Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy do Odbiorcy: 1 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz
Wymagania:6. Okres gwarancji: 24 miesiące.
9. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
10. Termin związania ofertą: 30 dni.
12. Zamawiający dopuszczalnie dopuszcza składania ofert częściowych
14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:........
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a) Po zatwierdzeniu przez dowódcę protokołu z przeprowadzonego rozeznania cenowego
zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.1rblog.wp.mil.pl
b) Osoba dokonująca zakupu zawiadomi (drogą pisemną lub mailową) Wykonawcę, który
złożył najkorzystniejszą ofertę o wyborze jego oferty,
c) zamówienie lub umowa w sprawie zamówienia zawarta będzie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
d) wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do dnia podpisania umowy
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek cywilnych,
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione w okresie
wskazanym wyżej, dla każdego wspólnika.
16. Sposób przygotowania oferty cenowej:
1. Ofertę cenową składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na
maszynie lub w postaci wydruku komputerowego), zapewniającej pełną czytelność jej treści.
Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do
składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
2. Wzór ofert cenowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.
3. Celem zapewnienia integralności oferty oraz załączników do oferty zaleca się aby
Wykonawca:
1) zaparafował każdą stronę oferty oraz załączników do oferty (w przypadku jej
zapisania),
2) ponumerował strony oferty oraz załączników do oferty,
3) spiął lub zszył kartki w ofercie oraz załączników do oferty,
4. Koperta powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem bez uszkodzenia,
gwarantując zachowanie poufności jej treści - do terminu otwarcia ofert.
5. Kopertę należy opisać hasłem:
,,OFERTA CENOWA (BP) na dostawę drobnego sprzętu sportowego
nr sprawy wg rejestru 870/2019/S-3
nie otwierać do dnia 12.06.2019 r. do godziny 09:30"
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę
Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
6. Dokumenty winny być wykonane w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty, jako załącznik kopię wymaganego
dokumentu, kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, przez
Wykonawcę bądź inną osobę legitymującą się pełnomocnictwem rodzajowym do
reprezentowania Wykonawcy.
8. Jeżeli złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a komisja nie będzie mogła
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Ofertę cenową należy sporządzić wg poniższego wzoru w formie pisemnej, w języku polskim, włożyć ją w
kopertę, opisać zgodnie z pkt 5 i przesłać do Kancelarii Jawnej Zamawiającego.
17. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania
zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz przepisami
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.--Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
Kontakt:11.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Aleksandra SZYNKARUK tel. 261 472 344,
st. chor. sztab. Robert FORYSIEWICZ tel. 261 472 235 lub 600 934 791
Numer dokumentu:870/2019/S-3
Źródło: Internet i własne
Załączniki: