Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16187979 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa druków różnych
Organizator:Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 32 757 20 89, fax: +48 32 757 23 04
E-mail:
Opis:Dostawa druków różnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-
2019 (nr grupy 229-1)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-
użytkowe określono w Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ. Zakres ilościowy przedmiotu
zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą
starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter
prowadzonej działalności nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie. Ilości
wynikające z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego zostaną określone w zamówieniach
wystawianych przez Jednostki Organizacyjne Polskiej Grupy Górniczej S.A.
3. Zamawiający Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana
oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia wyszczególniony w
Załączniku Nr 2 do SIWZ. Brak podziału zamówienia na części zamówienia (zadania).
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
V. Zamawiający po przeprowadzeniu tego postępowania nie zamierza zawrzeć umowy
ramowej.
oraz wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa - załącznik
nr 2a.
W tej sytuacji Wykonawca zamieszcza adnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa"
ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści należy podać
numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których
treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec:
nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane
w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych
tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na
włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania.
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A.
40-040 Katowice, ul. Lompy 14
pokój nr 410 (sekretariat), piętro IV,
do dnia 29.10.2018r. do godz. 7;45
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.00
2. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy wraz z dopiskiem ,,Postępowanie
nr 701700395 o udzielenie zamówienia pt: ,,Dostawa druków różnych dla oddziałów PGG
SA w latach 2018-2019, Nie otwierać przed dniem 29.10.2018 godzina 8;00
3. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich
samych zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.10.2018r. o godz. 8;00 Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. 40-040 Katowice, ul. Lompy 14 Sala Konferencyjna - pokój nr 204, II piętro 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. XXII. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się: 1. Wykonawcy z Zamawiającym: 1) zapytania do SIWZ - pisemnie na adres: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-039 Katowice ul. Powstańców 30 lub faksem na nr +48/32/7572304 lub drogą elektroniczną na adres: clm.katowice@pgg.pl oraz i.musiatowicz-walach@pgg.pl 2) uzupełnianie dokumentów - pisemnie na adres: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-039 Katowice ul. Powstańców 30 UWAGA: za dochowanie terminu Zamawiający uzna przesianie dokumentów podlegających uzupełnieniu faksem na nr +48 32 757 23 04, lub e-mailem na adres clm.katowice@pgg.pl oraz i.musiatowicz-walach@pgg.pl pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej. 3) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów - pisemnie na adres: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-039 Katowice ul. Powstańców 30 lub faksem na nr +48/32/7572304 lub drogą elektroniczną na adres: clm.katowice@pgg.pl oraz i.musiatowicz-walach@pgg.pl 4) pozostałe oświadczenia i wnioski: - pisemnie na adres: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-039 Katowice ul. Powstańców 30 lub faksem na nr +48/32/7572304 lub drogą elektroniczną na adres: clm.katowice@pgg.pl oraz i.musiatowicz-walach@pgg.pl
Termin składania:2018-10-29
Wymagania:XVIII. Warunki umowy.
1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, określa Załącznik nr 4 do
SIWZ.
2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów
i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.
3. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części
zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. zostały
opublikowane i są dostępne na stronie internetowej PROFIL NABYWCY: adres
internetowy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi wraz z niniejszą Specyfikacją istotnych
warunków zamówienia.
4. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części
zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., zawierają
informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Obowiązek
informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 RODO (UE) spełniono na
stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO.
XIX. Okres ważności oferty - termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą w terminie 90 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Rozstrzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy może nastąpić po upływie terminu
związania ofertą, w tym przypadku nie jest wymagany proces jego przedłużania.
3. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Wykonawca wyrazi
zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
Numer dokumentu:701801857/01
Źródło: Internet i własne
Załączniki: