Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa elementów konstrukcji stacji napędowej hamującej załadowczej
Organizator:RAMB Sp. z o.o
Adres: Piaski 2, 97-400 Bełchatów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 44 737 78 01
Opis:4.1. Numer projektu zamawiającego Z6AN/01376-01-01
4.2. Konstrukcje wykonać bez zabezpieczenia antykorozyjnego.
4.3. Stal zgodnie z wykazami materiałowymi. Materiały muszą spełniać wymogi normy PN-EN 10025.
4.4. Elementy wykonać zgodnie z dokumentacją i WTWIO/01/DJ/Ramb - załącznik nr 5.
4.5. Elementy oznaczyć w sposób trwały. Znak twardy na elemencie z numerem projektu zamawiającego,
symbolem (dla elementów oznaczonych) oraz symbolem zespołu na skrajnej blasze przyłączeniowej +
przywieszka metalowa. Przykładowe oznaczenie: Przęsło Al: 123-A1-56.01 (gdzie 123 oznacza numer
projektu zamawiającego; Al- oznaczenie elementu wg rys.; 56.01- ostatnie 4 cyfry rysunku).
4.6. Pozycje składające się z kilku elementów pakować wspólnie i dostarczyć w jednej dostawie.
4.7. Barierki dostosować do pomostów. Wymagany protokół z montażu próbnego z barierkami.
4.8. Zabezpieczenie, dostawa i transport elementów z załącznika nr 7 jest po stronie wykonującego - miejsce
dostawy: RAMB Sp. z o.o.. Rogowiec lub Piaski - miejsce ustalić podczas informowania o dostawie.
4.9. O dostawie należy poinformować zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem.
4.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu wytwarzania konstrukcji na każdym etapie
wykonawstwa zlecenia.
4.11. Zabezpieczenie, dostawa i transport elementów z załącznika nr 7 jest po stronie wykonującego - miejsce
dostawy: RAMB Sp. z o.o.. Hala CMK-T1 - Rogowiec.
4.12. W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowych materiałów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji i innych ustaleń, konieczna jest akceptacja przez zamawiającego, uzgodniona w formie
pisemnej przed ich realizacją. Zleceniobiorca wykona dokumentację powykonawczą ,,red correx".
4.13. Pozostałe informacje zawiera dokumentacja techniczna i umowa.
Miejsce i termin składania ofert: 17.3. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400
Bełchatów terminie do dnia 03.04.2019 r. do godziny 15;00 lub przesłać na wyżej wymieniony adres.
Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 7;00 do 15;00
17.4. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zwrotu ofert (bez zapoznania się z ich z treścią) do Dostawcy,
który złoży ją po terminie.
Termin składania:2019-04-03
Miejsce i termin realizacji:7. Termin realizacji i warunki dostawy:
7.1. Termin realizacji Zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 8.
Wymagania:5.1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe:
6.1. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
7.2. Odbiór na podstawie dokumentów jakościowych dostarczonych od Dostawcy oraz po sporządzeniu przez
Kontrolę Jakości RAMB Sp. z o.o. protokołu odbioru.
7.3. Przelew 30 dni od dostawy i pozytywnym odbiorze jakościowym.
8. Fakturowanie i miejsce realizacji Zamówienia:
8.1. RAMB Sp. z o.o., Hala CMK-T1 - Rogowiec.
8.2. Wraz z dostawą Dostawca dostarczy:
8.2.1. Dowody dostawy w 2 egzemplarzach;
8.2.2. Protokół wykonania zgodnie z dokumentacją;
8.2.3. Dokumentacja jakościowa zgodna z WTWiO/Ol/DJ/RAMB
9. Opis warunków udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
9.1. Zamówienie może ubiegać się Dostawca, który spełnia następujące warunki:
9.1.1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
9.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania Zamówienia, a w szczególności dysponują Kierownikiem budowy posiadającym
uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi bez ograniczeń i będącego członkiem PUB;
9.1.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
9.1.4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
9.1.5. Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia:
- Dostawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali
zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą
starannością;
- Dostawców, którzy znajdują się w sporze z PGE S.A. lub spółką GK PGE, w szczególności, jeżeli spór
dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego wykonawcę na rzecz PGE
S.A. lub Spółki GK PGE,
- Dostawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań
koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego,
- Dostawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku, do których wszczęto
postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, bądź naprawcze,
- Dostawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie
dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.
9.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/ nie spełnia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie
załączonych dokumentów i oświadczeń.
10. Wymagane dokumenty, jakie musza być dostarczone w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:
10.1. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, o którym
mowa w pkt. 9.1 SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ.
10.2. Oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności - Załącznik nr 2 do SIWZ.
10.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.5. Wyżej wymienione dokumenty mogą być dostarczone w formie kserokopii, muszą być podpisane przez
osoby upoważnione do tych czynności tj. przez osoby uprawnione do reprezentowania Dostawcy w obrocie
prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3. 10.4. i składa
oświadczenie potwierdzające, że:
10.5.1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nieogłoszone
upadłości, ani niewszczęte postępowania naprawczego;
10.5.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
10.5.3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokument, o którym mowa powyżej sporządzony w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Przekazywanie oświadczeń i dokumentów.
11.1. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej.
11.2. Pozostałe wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane pisemnie za pomocą telefaksu lub
drogą elektroniczną pod warunkiem dostarczenia ich przed wyznaczonym terminem i pod warunkiem ich
czytelności i zgodności z oryginałem.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora Postępowania z Wykonawcami, osoby do
porozumiewania się z Wykonawcami.
13. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
13.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
13.2. Zamawiający żąda wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6 % wynagrodzenia
brutto.
14. Termin związania ofertą:
14.1. Dostawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
14.2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do
Dostawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin
związania ofertą z własnej inicjatywy.
15. Opis sposobu przygotowania ofert i forma oferty.
15.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu
Zamówienia określonych w SIWZ.
15.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
15.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ
rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy) bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których
należy załączyć pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do oferty. W
przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
osoby udzielające pełnomocnictwa.
15.4. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być dołączone w oryginale lub kopiach poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
15.5. Poświadczenie za zgodność oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu daty i klauzuli ,,za zgodność z
oryginałem" oraz podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy lub należycie umocowanej.
15.6. Cena oferty netto musi być podana cyfrowo.
15.7. Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty Wykonawca składa w jednym egzemplarzu. Każdy z Wykonawców
składa tylko jedną ofertę i podaje cenę w polskich złotych (PLN).
15.8. Oferta musi być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu w formie pisemnej.
15.9. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą, z tym, że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni robocze przed upływem terminu związania Ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30
dni.
15.10.Dostawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostanie przez Zamawiającego
wykluczony z postępowania
16. Oferta przetargowa powinna zawierać niżej wymienione punkty:
16.1. Wartość oferty. (Formularz załącznik nr 6)
16.2. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt.10 SIWZ.
16.3. Zaparafowany projekt Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
16.4. Termin realizacji. (Zestawienie elementów załącznik nr 7)
16.5. Proszę o podanie osoby do kontaktu w sprawie oferty i aukcji elektronicznej, nr telefonu, adres e-mailowy.
Uwaga! Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w
formularzu oferty.
17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
17.1. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad wysyłki wyrobów należy
przedstawić w dodatkowym załączniku do oferty, o ile nie można ich wskazać w ofercie.
17.2. Oferta w formie pisemnej powinna być umieszczona w kopercie, koperta musi być zamknięta, zabezpieczona
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia.
Koperta musi być oznakowana w sposób następujący:
RAMB Sp. z o.o.
Piaski nr 2
97-400 Bełchatów
EZ/101/D/2019 /RB
Dostawę elementów konstrukcji komunikacji Przenośnika ZW.12/1
UWAGA! Koperta musi być oznaczona nazwą Wykonawcy
17.5. Miejsce i termin otwarcia ofert.
17.5.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym.
17.5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość obecności Wykonawców podczas otwarcia kopert z ofertami.
17.6. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty.
17.6.1. Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania
ofert.
17.6.2. Dostawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany,
poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany do złożonych ofert muszą zostać złożone
w opakowaniu, jak o tym stanowi pkt. 17.2, dodatkowo oznaczonym wyrazem ,,ZMIANA".
17.6.3. Dostawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę składając
odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi pkt. 17.2, dodatkowo oznaczonym
napisem ,,WYCOFANIE".
18. Zasady badania ofert, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
18.1. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia ofert pod kątem wymogów określonych przez Zamawiającego
w SIWZ
18.2. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. W zaoferowanej
cenie Zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania finansowe wynikające ze
stosownych ustaw.
18.3. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena netto w walucie polskiej.
19. Kryteria wyboru, jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert.
19.1. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena netto - waga kryterium: 100% przy spełnieniu warunków
technicznych i formalnych.
20. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
20.1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej Specyfikacji. Zamawiający
zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynęła do
Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
20.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące specyfikacji należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego
pocztą, faksem na nr wskazany w punkcie 2.10 lub e-mail na adres wskazany w punkcie 2.11 SIWZ.
20.3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego SIWZ, Zamawiający prześle treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami wszystkim Dostawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, jeżeli uprzednio zamieścił tam ogłoszeniu
o zamówieniu niepublicznym.
20.4. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje będą przekazywane Dostawcom na równych zasadach.
20.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Dostawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej, jeżeli uprzednio zamieścił
tam ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym.
20.6. SIWZ należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
20.7. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Dostawcom przez inne osoby niż uprawnione do
kontaktowania się z Dostawcami.
20.8. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Dostawców.
21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
21.1. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganych zgód
organów Spółki Zamawiającego.
21.2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Dostawców, którzy w terminie złożyli oferty.
21.3. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania Umowy uwzględniającej zapisy
projektu Umowy - Załącznik nr 3.
22. Informacje dodatkowe dla Dostawcy:
22.1. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Dostawcy ponoszą wszelkie koszty własne
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania Dostawcy zobowiązują
się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
22.2. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie
w części lub w całości bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, a także prawo do
dalszych negocjacji.
22.3. Zastrzegamy sobie również prawo, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, do
przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy
zachowaniu pozostałych danych z ofert Dostawcy. Warunki udziału w aukcji elektronicznej określa Regulamin
udziału w aukcji elektronicznej (Załącznik nr 4).
22.4. Parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej będą dla każdej części zamówienia ceny jednostkowe
z oferty Dostawcy, który zaproponował najniższą cenę całkowitą w danej części zamówienia.
22.5. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone Oferty
o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena. Komisja Przetargowa wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
22.6. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów. Komisja Przetargowa rekomenduje wybór Oferty z niższą
ceną.
22.7. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia,
w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po
wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym
Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub
wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres
istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę
systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia
przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych
z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których
mowa w niniejszym punkcie.
22.8. Dostawca ma prawo nie później niż w terminie składania Oferty zastrzec, ze nie mogą być ujawniane
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje takie powinny zostać przekazane w formie
umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
22.9. W przypadku stwierdzenia, iż Dostawca, którego oferta została wybrana:
22.9.1. uchyla się od zawarcia umowy,
22.9.2. uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej.
Komisja Przetargowa może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert uznanych za
ważne. Ponadto zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniach
zakupowych prowadzonych w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zaistnienia okoliczności, o
których mowa w pkt. 22.9.1 - 22.9.2
22.10. Załączniki dołączone do zaproszenia stanowią jego integralną część
22.11. Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń,
upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, poczynione przez nią uzgodnienia nie
stanowią umowy przedwstępnej.
Kontakt:Osoby, do kontaktów z Wykonawcami w zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów specyfikacji.
12.1. w sprawach ogólnych: p. Rafał Bednarek w godzinach 7;00 - 15;00 w dni robocze,
tel.: 44 737 77 89, e-mail: rafal.bednarek@ramb.pl
12.2. w sprawach technicznych: p. Marcin Piszer w godzinach 7;00 - 15;00 w dni robocze,
tel. 609 161 327, e-mail: marcin.plszer@ramb.pl
Numer dokumentu:,,EZ/101/D/2019/RB
Źródło: Internet i własne
Załączniki: