Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22038263 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa energii elektrycznej
Organizator:Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o
Adres: ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa
Województwo / powiat: lubuskie, pow. żagański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (68) 376 25 26, fax (68)376 59 37, tel. 68 376 11 50
E-mail:
Opis:SEKTOROWE ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Szprotawskich
Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen na
dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na okres
od 01.01.2022. do 31.12.2022 r.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Szprotawskich
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 65 punktów poboru energii
elektrycznej.
3. Szczegółowy zakres zapotrzebowania na energię elektryczną, stanowi odrębny dokument będący
Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Szacunkowa ilość energii elektrycznej czynnej w okresie ujętym w ust. 1 wynosi 1704,8 MWh
w podziale na zużycie w następujących grupach taryfowych:
1) dla punktów poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej Cli;
a) całodobowo - 249,8 MWh,
2) dla punktów poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej Bil:
a) całodobowo - 58,0 MWh,
3) dla punktów poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej B23;
a) szczyt przedpołudniowy - 255,0 MWh,
b) szczyt popołudniowy -163,0 MWh,
c) pozostałe godz. doby - 979,0 MWh,
5. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 1 do
zapytania ofertowego, stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania
Umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących
poszczególnych PPE. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii
wskazanej w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego), uzależnione będzie wyłącznie od
rzeczywistych potrzeb, z tym że niezależnie od zużycia, Sprzedawca zobowiązany jest w każdym
przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii.
6. Zamawiający oświadcza, iż wskazana w zapytaniu ofertowym oraz w Załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego ilość PPE może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Wykonawca nie może
dochodzić od Zamawiającego, żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w
okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość
energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w załączniku do zapytania
ofertowego, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE, zmianą
grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym
poborem energii w ramach poszczególnych PPE.
7. W zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej, uwzględnione winny być wszystkie
dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym
w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat *
handlowych oraz podatku akcyzowego od sprzedaży energii elektrycznej.
8. Zamawiający informuje, iż zmiana Wykonawcy, która może nastąpić w wyniku postępowania
przetargowego, będzie kolejną dla wszystkich punktów poboru energii wskazanych powyżej oraz
w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
9. Układy pomiarowe dla punktów poboru w taryfie ,,B" będące własnością Zamawiającego zostały
przystosowane do rozliczeń wg OSD, pozostałe punkty pomiarowe dla punktów poboru w taryfie
,,C" są własnością przedsiębiorstwa Dystrybucyjnego.
10. Zamawiający oświadcza, że umowy dystrybucji energii elektrycznej dla wszystkich PPE zostały
zawarte na czas nieokreślony.
11. Zamawiający posiada zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej z jednym sprzedawcą dla
punktów poboru energii z póz. od 1 do 65 zestawienia PPE stanowiącego załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać do dnia: 26.10.2021 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Ul. Chrobrego 1,67-300 Szprotawa, pokój nr 21.
Termin składania:2021-10-26
Miejsce i termin realizacji:12. Umowa z obecnym sprzedawcą energii jest zawarta na czas określony do 31.12.2021 r.
Zamówienie należy zrealizować sukcesywnie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Wadium:nie wymaga
Wymagania:II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
obowiązującym w Szprotawskich Wodociągach i Kanalizacji Spółka z o.o., który jest dostępny na
stronie internetowej Zamawiającego: www.szwik.pl
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie sektorowego zapytania ofertowego.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym, zastosowanie ma Regulamin
udzielania zamówień sektorowych i przepisy Kodeksu cywilnego.
4. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019).
14. Pozostałe informacje:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
2) Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej;
3) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej;
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych tj. takich, które przewidują
odmienny niż określony w zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia;
5) Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców.
6) Biorąc pod uwagę fakt iż oferent jest podmiotem profesjonalnym zajmującym się sprzedażą
energii elektrycznej na etapie postępowania przetargowego oferent zobowiązany jest
zapoznać się z treścią projektu umowy załączonej do zapytania ofertowego i wskazania
Zamawiającemu ewentualnych niezgodności zapisów projektu umowy z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki,
b) posiada aktualną umowę generalną podpisaną z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
(w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej).
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co
najmniej dwie dostawy energii elektrycznej, o wartości co najmniej 500 tyś. zł brutto
każda.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielone
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4) pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa powyżej - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego.
3. Warunki podmiotowe Wykonawcy: Zamawiający wymaga by ofertę podpisała osoba do tego
upoważniona.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć kopie aktualnego odpisu (ważność 6 miesięcy) z właściwego rejestru
(potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisująca ofertę) albo aktualne
potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) Wykonawcę, który jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uważa się za odrzuconą.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego spełnia/nie spełnia.
8. Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu może
również być dokonane poprzez przeprowadzenie audytu w jego przedsiębiorstwie, celem
weryfikacji danych zawartych w ofercie. Audyt zostanie przeprowadzony przez
przedstawicieli Zamawiającego posiadających pisemne upoważnienie.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2,
2) formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3,
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4,
4) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5,
5) wzór umowy - parafowany przez Wykonawcę stanowiący Załącznik nr 6,
6) wykaz wykonanych dostaw energii elektrycznej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7.
7) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 8,
8) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9,
9) stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika z właściwego rejestru, albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
10) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego,
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
powinien załączyć do oferty również następujące dokumenty:
1) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii
elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - ENEA Operator Sp. z o.o. z siedziba
w Poznaniu:
3. Oferta kilku partnerów
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) musi być
przedstawiona jako jedna oferta od jednego podmiotu i musi spełnić następujące wymagania:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy ze współpartnerów
oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2) Współpartnerzy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie, jako
przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera) a jego upoważnienie musi być
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli
wszystkich pozostałych współpartnerów,
3) wszelka korespondencja, przyjmowanie zobowiązań, podpisanie umowy oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z liderem,
4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione
do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem";
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność
z oryginałem przez te podmioty;
3) wskazane jest, aby oświadczenia i dane zawarte w formularzach miały formę zgodną
z załączonymi wzorami (załącznikami)
4) oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego;
5) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę;
6) Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać w wyznaczonym przez
siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany na
wstępie niniejszego zapytania ofertowego;
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu - 68 376 59 37;
b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@szwik.pl
3) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić do
Wykonawcy o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w zapytaniu
ofertowym sposobów.
3. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2);
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (rozdz. IX niniejszego zapytania
ofertowego) terminu składania ofert, Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania;
3) treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszczone na stronie internetowej www.szwik.pl.
4) nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania;
5) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
4. Modyfikacja treści zapytania ofertowego:
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
2) wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie
ofertowe oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.szwik.pl
3) wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania
ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy
odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4) jeżeli wprowadzona modyfikacja treści zapytania ofertowego nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) jeżeli wprowadzona modyfikacja treści zapytania ofertowego prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej
www.szwik.pl
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo
/ upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi,
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców
występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy
Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie, złożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została
zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3. Sposób zaadresowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na
adres podany w rozdziale I zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem
Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: ,,OFERTA - ENERGIA ELEKTRYCZNA - nie
otwierać do dnia 26.10.2021 r. nie otwierać do godz. 11:05"
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa
Oferta w postępowaniu nr KT.240/ZO/9/21
Nie otwierać przed godz. 11:05 w dniu 26.10.2021 r.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
4. Oferty zostaną otwarte w dniu 26.10.2021 r. o godz. 11:05 w siedzibie Zamawiającego:
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa, pokój nr 23.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 10 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym"
stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym;
2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie;
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Jedyne kryterium oceny ofert stanowi - cena -100%
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną po spełnieniu warunków
określonych w zapytaniu ofertowym.
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie Wykonawców, którzy złożyli
oferty o jego wyniku albo o unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający zawrze umowę na dostawę energii elektrycznej niezwłocznie po przekazaniu
zawiadomienia o wyborze oferty.
4. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
5. Umowa zawierana jest w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą niżej określone przesłanki unieważnienia postępowania:
1) nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
umowy.
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od jego
przyczyny, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:
1) w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń;
2) na stronie internetowej Zamawiającego - www.szwik.pl
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY
Zamawiający przyjmie wzór umowy zgodnie z formularzami obowiązującymi w firmie Wykonawcy.
Zamawiający wymaga jednak, aby umowa zawierała zapisy ujęte w Załączniku nr 6.
Uwagi:Godziny urzędowania: 7;00 - 15;00
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego na podstawie § 15 Regulaminu
udzielania zamówień publicznych Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
Kontakt:1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Specjalista ds. techniczno-administracyjnych i zamówień publicznych-Józef Becla
tel. 68 376 11 50; fax. 68 376 59 37; w godzinach pracy Zamawiającego.
2) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną jest pracownik sekretariatu - Joanna Hanasiuk - Gawrych
tel. 68 376 25 26; fax. 68 376 59 37; w godzinach pracy Zamawiającego.
Kod CPV:09.31.00.00-5
Numer dokumentu:KT.240/ZO/9/21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: