Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22186198 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa energii elektrycznej
Organizator:Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC sp. z o.o. w Kartuzach
Adres: Franciszka Sędzickiego 26D, 83-300 Kartuzy
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (58) 681 39 14, fax.: (58) 681 39 14 w.209
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC zasilanych z sieci Lokalnego Systemu Dystrybucji ENERGA - Operator. Obecnie posiadamy 5 punktów poboru energii elektrycznej w dwóch grupach taryfowych: 4 w grupie C12A oraz 1 w grupie B23. Adresy i numery PPE obiektów przedstawiamy w załączniku nr 3.
2. Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 546,1 MWh. Rzeczywiste zużycia w latach 2018 - 2020 oraz szacowane zużycie w 2022 roku przedstawiamy w załączniku nr 3.
3. Szacunkowe wartości zużycia energii elektrycznej mają charakter jedynie orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości Zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy.
4. Zamawiający nie posiada we wskazanych PPE statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
5. Zamawiający nie posiada we wskazanych PPE statusu prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 ust. 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
6. Zamawiający przekaże dokumenty oraz dane potrzebne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy tj: pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy, dokument nadania NIP, dokument nadania Regon, KRS lub inny dokument, na podstawie którego działa jednostka oraz dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży ee.
7. Informujemy, że na przełomie roku 2020/2021 na wskazanych PPE nastąpiła już zmiana sprzedawcy ee.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty, sporządzoną przy użyciu formularza, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy złożyć drogą elektroniczną do dnia 09.11.2021 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: bok@spec-pec.pl.
Termin składania:2021-11-09
Miejsce i termin realizacji:Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia w terminie: od 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie Zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy/których:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. zrealizowali w okresie 2018 - 2021 r. dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 10 GWh w tym okresie, poparte referencjami.
Przedstawiona pisemna oferta powinna w szczególności zawierać:
3. Cenę oferty zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia takich jak: koszty bilansowania handlowego, podatki, z wyłączeniem podatku VAT, i opłaty celne, ubezpieczenia, opłaty dodatkowe.
4. Cenę jednostkową za MWh podaną w złotych polskich z dokładnością nie mniejszą niż do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cenę jednostkową w stałej wysokości przez cały okres trwania umowy.
6. Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.
7. Brak opłat handlowych.
8. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.
9. Formę płatności przelewem.
10. Zapewnienie dostępu od faktury elektronicznej w drugim dniu roboczym od daty wystawienia.
11. Możliwość wystawiania faktur elektronicznych.
12. Brak faktur (szacunkowych) w przypadku nie przekazania przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) danych pomiarowych w odpowiednim terminie od Sprzedawcy.
13. Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe dla punktu poboru rozliczanego przez OSD w grupie taryfowej B23 oraz jedno- lub dwumiesięczne okresy rozliczeniowe dla punktów poboru rozliczanych przez OSD w grupie taryfowej C12A w oparciu o odczyt na ostatni dzień okresu rozliczeniowego OSD.
14. W trakcie trwania umowy Zamawiający ma możliwość zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług dystrybucji z OSD na poszczególne punkty PPE w grupie taryfowej Cxx bez żadnych dodatkowych opłat naliczanych przez Sprzedawcę.
15. Dlanowych punktów PPE Zamawiającego w obrębie grup taryfowych wymienionych w zapytaniu ofertowym i wycenionych w ofercie, będą obowiązywać stawki jak w zawartej umowie lub niższe.
16. Rozwiązanie przez Zamawiającego jakiejkolwiek z Umów o Świadczenie Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej z OSD w grupuje taryfowej C12A nie będzie stanowiło podstawy do obciążenia Zmawiającego karą umowną, jak również nie będzie stanowiło powodu rozwiązania przez Sprzedającego Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
17. Termin ważności oferty min. 48 godzin.
Wykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Oferent nie może zlecić wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom.
Do niniejszego zapytania ofertowego znajduje zastosowanie Regulamin dokonywania zakupów, dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.spec-pec.pl/regulamin.php. W ramach postępowania przetargowego ZEC SPEC-PEC Kartuzy Sp. z o.o. może wezwać oferenta, którego oferta nie spełnia wymogów wynikających z niniejszego zapytania, do jej uzupełnienia lub poprawienia.
Oferta jest uważana za złożoną w terminie pod warunkiem jej wpływu przed upływem w/w terminu na wskazany powyżej adres email i pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego potwierdzenia odbioru wiadomości e-mail Wykonawcy, zawierającej ofertę.
Do oferty zależy dołączyć:
1. oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert,
2. dokumenty (w tym referencje) potwierdzające spełnienie warunku z pkt III.2 niniejszego zaproszenia do składania ofert,
3. projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej,
4. wzór regulaminu ogólnych warunków, jeżeli jest stosowany w przypadku, gdy załączony regulamin zawiera zapisy niezgodne z warunkami zawartymi w ofercie oraz w projekcie umowy, to w umowie lub aneksie do niej powinna być zawarta klauzula znosząca postanowienia regulaminu niezgodne z postanowieniami umowy.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który zaproponował najniższą cenę oferty przy spełnieniu warunków z pkt. II i III.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kontakt:Wszelkie pytania proszę składać drogą mailową na adres bok@spec-pec.pl lub telefonicznie pod numerem 58 681 39 14.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
1. Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Mateusz Cyra tel. 785 006 542
2. Osoba do kontaktu w sprawach formalnych: Lucyna Maliszewska tel. 785 006 549
Źródło: Internet i własne
Załączniki: