Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23986261 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-10-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa energii elektrycznej
Organizator:Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Regionalny w Koszalinie
Adres: Słowiańska 5, 75-846 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 94 342 77 31
E-mail:
Opis:Ogłoszenie o zamówieniu
(dostawa
DOSTAWA energii elektrycznej do siedziby Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gryficach przy Ul. 3 Maja 26, 72-300 Gryfice.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
a) DOSTAWA energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716), przepisach wykonawczych do tej ustawy, taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
b) Warunki techniczne:
- moc przyłączeniowa 40 kWh;
- miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w złączu kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy;
- szacunkowy pobór energii elektrycznej w okresie 1 roku - 10,8 MWh, średniomiesięcznie - 0,9 MWh; są to wartości szacunkowe, które mogą ulec zmianie; szacunkowa ilość energii elektrycznej ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjnie, nie stanowi zobowiązania do jej zakupu; rzeczywista ilość zakupionej energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały roszczenia;
świadczenie usługi w układzie trójfazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 3x630A;
- aktualna grupa taryfowa: C11.
c) Wnioskodawca oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z lokalu, do którego ma być dostarczana energia elektryczna.
d) DOSTAWA odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (tzw. OSD), z którym Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji - jest to ENEA OPERATOR Sp. z o. o., Ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Osobą uprawnioną do kontaktów w powyższej sprawie jest Pani Alicja Bartłomiejczyk, tel. 943446163 e-mail: alicja.bartlomiejczyk@krus.gov.pl
Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze jego oferty przygotuje do akceptacji Zamawiającego proponowany projekt umowy.
Wszelkie informacje zawarte w przygotowanym przez Wykonawcę projekcie umowy muszą być zgodne z warunkami, opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
a) osobiście w siedzibie: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie, Ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin (z dopiskiem: ,,Oferta nr: 0600-0AG.2232.26.2022) - kancelaria p. 105;
b) przesłać na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie, Ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin (z dopiskiem: ,,Oferta nr: 0600-0AG.2232.26.2022)
c) w wersji elektronicznej na e-mail: kancelaria.koszalin@krus.gov.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2022 r. do godz. 15;00.
Termin składania:2022-10-12
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia.
24 miesiące, w okresie od 01.11.2022 r. do 31.10.2024 r.
Wymagania:4. Kryteria oceny ofert.
1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto - waga 100 %.
2) Oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3) W przypadku złożenia ofert o takiej samej najniższej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
1) Cenę oferty należy podać w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
2) Wykonawca dokona obliczenia ceny na podstawie tabelarycznego wzoru określonego w formularzu oferty (Załącznik nr 1) w punkcie 2.
3) W przypadku kiedy w tabelarycznym wzorze obliczenia ceny nie ma wymienionego jakiegoś elementu, który wpływa na wartość oferty, Wykonawca wpisuje go w kolumnie nr 6 tj. Inne opłaty, podając opis opłaty i jej wartość.
4) Ceny jednostkowe należy określić według obowiązujących taryf całodobowych.
5) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy kosztów kalkulacyjnych (w tym podatki) oraz opusty, których Wykonawca zamierza udzielić. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych opłat z tytułu realizacji zamówienia.
6) Cena jednostkowa brutto za 1 MWh (wartość z kolumny nr 4 określonej w formularzu oferty), wysokość miesięcznej opłaty handlowej (wartość z kolumny nr 5 określonej w formularzu oferty), ewentualne inne opłaty (wartość z kolumny nr 6 określonej w formularzu oferty) pozostaną niezmienne w okresie realizacji zamówienia.
7) Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.
8) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w kalkulacji kosztów dokonanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
9) Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie.
Oferta musi być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.
8. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 KC, jak również nie jest postępowaniem o udziale zamówienia w rozumieniu przepisów PZP oraz nie stanowi zobowiązania KRUS OR w Koszalinie do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania w każdym czasie bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.
Uwagi:4. Kryteria oceny ofert.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Numer dokumentu:0600-OAG.2232.26.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: