Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25691722 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2023-08-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa energii elektrycznej
Organizator:Voltra Energy Sp. z o.o. - Pełnomocnik Zamawiających
Adres: ul. Reymonta 12E/47, 05-250 Radzymin
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. wołomiński
dolnośląskie, pow. wałbrzyski
opolskie, pow. oleski
pomorskie, pow. kościerski
wielkopolskie, pow. krotoszyński
zachodniopomorskie, pow. goleniowski
lubuskie
małopolskie
śląskie
warmińsko-mazurskie
Pokaż pozostałe (9)
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 222588032
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.pl/pn/voltra/proceedings
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 98/2023 Voltra

II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 98/2023 Voltra) dla jednostek wskazanych w sekcji I

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 42 063 832.80 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w SWZ - Rok 2024-2025

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu, których wykaz znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 37 165 683.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2025
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA energii elektrycznej dla podmiotów wskazanych w SWZ - Rok 2026

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w postępowaniu, których wykaz znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 898 149.60 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2026
Koniec: 31/12/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/voltra/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2023
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 28/09/2023 Czas lokalny: 11:30 Miejsce: Voltra Energy Sp. z o.o.,ul. Kuszników 38, 03-272 Warszawa , POLSKA Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert odbędzie się poprzez odszyfrowanie i zamieszczenie na profilu Pełnomocnika Zamawiających informacji o złożonych ofertach: https://platformazakupowa.pl/pn/voltra Przed otwarciem ofert na profilu Pełnomocnika Zamawiających (https://platformazakupowa.pl/pn/voltra) zostanie zamieszczona informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zadania.
Termin składania:2023-09-28
Wadium:w uwagach
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/12/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2023
1. Wykonawcy przystępujący do postępowania są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:

- część 1 - Rok 2024-2025: 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych, 00/100),

- część 2 - Rok 2026: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form lub w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem musi być pełnomocnik Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto pełnomocnika Zamawiającego prowadzone przez Santander Bank Polska S.A., nr konta 33 1090 2590 0000 0001 3750 8446.

Szczegóły w dokumentacji przetargowej.
Kontakt:Voltra Energy Sp. z o.o. - Pełnomocnik Zamawiających
ul. Reymonta 12E/47
Radzymin
Kod NUTS: PL Polska
05-250
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Bartyzel
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Kod CPV:09310000
Numer dokumentu:506461-2023
Źródło: Internet i własne - TED - 22/08/2023 S160
2023-09-25 09:53
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.