Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17227781 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa fabrycznie nowego - stołu rehabilitacyjnego
Organizator:Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie
Adres: ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin
Województwo / powiat: opolskie, pow. krapkowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 407 69 69, 77 407 69 61,
E-mail:
Opis:II.1. Zakres zamówienia
Dostawa fabrycznie nowego - stołu rehabilitacyjnego (1 szt.).

Specyfikacja techniczno-funkcjonalna przedmiotu zamówienia:
-Elektryczna regulacja wysokości
-Sprężynowa regulacja położenia zagłówka
-Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz, z zaślepką
-Kąt nachylenia zagłówka (-70? do +40?)
-Krzyżakowa konstrukcja
-Wyposażony w dwa kółka i dwie stopki
-Gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych powierzchniach
-Statyczne obciążenie 300 kg
-Długość 202 cm; wysokość 50-101 cm; szerokość 64 cm
Miejsce i termin składania ofert: V. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać wypełniony Formularz oferty - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania z możliwością jego uszczegółowienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin, pocztą lub e-mailem na adres: goz@gogolin.pl w terminie do dnia: 07.05.2019r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.
Termin składania:2019-05-07
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji projektu:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie
ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin
IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
- Miejsce realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia):
Miejsce realizacji projektu: Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin.
- Termin realizacji zamówienia (dostawy przedmiotu zamówienia): do 2 tygodni od momentu złożenia zamówienia.
Wymagania:III. Warunki udziału w postępowaniu - rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy dokonywaniu oceny i wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wagi) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji).

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A) kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu:

- Zakres funkcjonalności (parametrów techniczno-funkcjonalnych), oferowanego przez Dostawcę sprzętu, musi być zgodny z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym, punkcie Zakres zamówienia - specyfikacja techniczno-funkcjonalna sprzętu (II.1). Oferowany sprzęt może posiadać parametry wyższe, natomiast nie może posiadać parametrów gorszych niż określone w zapytaniu.

W celu potwierdzenia parametrów Zamawiający wymaga przedłożenia do oferty dokumentu/specyfikacji technicznej sprzętu, w języku polskim, potwierdzającego spełnienie minimalnych parametrów techniczno-funkcjonalnych sprzętu, określonych w punkcie II.1 Zapytania ofertowego 317/GOZ/2019 - Zakres zamówienia - specyfikacja techniczno-funkcjonalna sprzętu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną w języku polskim (Deklaracja zgodności UE (CE) - jeśli dotyczy, gwarancja, instrukcja obsługi) do 2 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Dostawca dostarczy w pełni sprawny, zdatny do użytkowania sprzęt, zgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie.
- Gwarancja na urządzenie: gwarancja minimum 24 miesiące, licząc od daty dostawy.

B) kryteria wyboru:

a) kryterium: cena (C) - waga 100% (100 punktów)
Sposób oceny ofert:
C = (Cn / Cb) x 100
Cn - najniższa oferowana cena netto,
Cb - cena netto oferty badanej

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta spełni kryteria dostępu warunkujące udział w postępowaniu a następnie uzyska największą wartość punktową w wyniku oceny oferty, w kryterium cena (C).

Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
VI. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

VII. Zakres wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym Dostawca jest zobowiązany do złożenia Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy urządzenia. Zmiany te mogą dotyczyć:
1) Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia:
- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.
Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

IX. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
Kod CPV:331 90000 - 8
Numer dokumentu:317/GOZ/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: