Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie
Adres: Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. dzierżoniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 74 832 03 80
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert
1. Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego wartość jest niższa, niż 130 000 zł. Przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Oferty należy złożyć w formie: pisemnej lub w formie dokumentowej1 lub w formie elektronicznej (poczta elektroniczna, fax) na Formularzu Ofertowym w siedzibie Zamawiającego,
tj. Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, piętro pokój 102 (sekretariat), lub na adres maila: organizacyjny@dzierzoniow.praca.gov.pl ,
nr fax: 748 312 347, do dnia 18.06.2024 r. do godz. 15:00.
Termin składania:2024-06-18
Wymagania:2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w celu rozpoznania cenowego rynku
i ma charakter informacyjny. Nie uprawnia Wykonawcy do roszczenia
o zawarcie umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Kryterium oceny ofert: cena. Zamówienie zostanie zrealizowane u Wykonawcy, który przedstawi ofertę zgodnie z Formularzem ofertowym, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zgodnie z ustalonym kryterium oceny ofert, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie zostanie odrzucona lub/i wykluczona, z zastrzeżeniem ust. 2.
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Mateusz Pasternak, tel. 74 832 52 51, adres maila: informatyk@dzierzoniow.praca.gov.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: