Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17273484 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-06
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa fabrycznie nowego systemu backup
Organizator:MGPP AERO SP. Z O.O
Adres: ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Tarnów
Państwo: Polska
Telefon / fax:14 631 80 35
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostawa fabrycznie nowego systemu backup
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu backup o wskazanych w załączonym Zapytaniu Ofertoweym w pkt.II 1.1 parametrach bądź lepszych
Warunki gwarancji
36 miesie?cy w miejscu instalacji urza?dzenia z czasem szybkiej wymiany komponentów. Czas przyjmowania zgłoszen´ serwisowych 9x5. Wymagana jest moz˙liwos´c´ rozszerzenia oferowanego serwisu do minimum 60 miesie?cy.
Wymagane jest złożenie wraz z ofertą:
Pisemnego oświadczenia wystawionego przez producenta:
- o gwarancji realizowanej przez producenta lub jego autoryzowany serwis posiadający certyfikat ISO9001 na usługi serwisowe wraz z potwierdzeniem możliwości przedłużenia gwarancji do 60 miesie?cy. W oświadczeniu wymagane jest podanie wszystkich danych kontaktowych z serwisem (mail, telefon, adres)
- z˙e oferowane urządzenie jest zgodne z europejskimi normami dotyczącymi CE i WEEE
Cel zamówienia
Dostawa fabrycznie nowego systemu backup dla potrzeb Centrum-Badawczo Rozwojowego MGGP Aero Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu backup o wskazanych w załączonym Zapytaniu Ofertowym w pkt.II 1.1 parametrach bądź lepszych
Warunki gwarancji
36 miesie?cy w miejscu instalacji urza?dzenia z czasem szybkiej wymiany komponentów. Czas przyjmowania zgłoszen´ serwisowych 9x5. Wymagana jest moz˙liwos´c´ rozszerzenia oferowanego serwisu do minimum 60 miesie?cy.
Wymagane jest złożenie wraz z ofertą:
Pisemnego oświadczenia wystawionego przez producenta:
- o gwarancji realizowanej przez producenta lub jego autoryzowany serwis posiadający certyfikat ISO9001 na usługi serwisowe wraz z potwierdzeniem możliwości przedłużenia gwarancji do 60 miesie?cy. W oświadczeniu wymagane jest podanie wszystkich danych kontaktowych z serwisem (mail, telefon, adres)
- z˙e oferowane urządzenie jest zgodne z europejskimi normami dotyczącymi CE i WEEE
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 15-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty w języku polskim należy składać pocztą elektroniczną na adres: mburylo@mggpaero.com
W temacie wiadomości należy umieścić następujący opis: OFERTA - Postępowanie numer 15 / 2.1 / 2019
Oferta powinna zawierać:
a. Cenę netto (bez podatku VAT) w wyrażoną w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku- zaleca się użycie Formularz ofertowy cz. A
b. Zgodnie z wymaganiami pkt. II. 1.1: Opis oferowanego przedmiotu wraz z podaniem warunków gwarancji i wymaganymi oświadczeniami
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym - Formularz Ofertowy cz.B
d. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta
Termin składania:2019-05-15
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
termin dostawy do: 31 maja 2019; zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy po konsultacji z wybranym oferentem.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający zastrzega, że oferty mogą być składane przez oferentów, którzy:
1. Nie posiadają powiązań kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dodatkowe warunki
Warunki wykluczenia z postępowania przetargowego:
Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
1. Mają powiązanie kapitałowe z Zamawiającym.
2. Nie spełnili wymagań dotyczących formalnej części przetargu.
3. Złożyli oferty po ustalonym terminie składania ofert.
Warunki zmiany umowy
zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy po konsultacji z wybranym oferentem.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferty w języku polskim należy składać pocztą elektroniczną na adres: mburylo@mggpaero.com
W temacie wiadomości należy umieścić następujący opis: OFERTA - Postępowanie numer 15 / 2.1 / 2019
Oferta powinna zawierać:
a. Cenę netto (bez podatku VAT) w wyrażoną w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku- zaleca się użycie Formularz ofertowy cz. A
b. Zgodnie z wymaganiami pkt. II. 1.1: Opis oferowanego przedmiotu wraz z podaniem warunków gwarancji i wymaganymi oświadczeniami
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym - Formularz Ofertowy cz.B
d. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena - 100%
a. Ocenianym elementem jest oferowana cena za wszystkie elementy zamówienia;
b. W przypadku gdy oferta zawiera rażąco niską cenę Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania od Oferenta informacji na temat sposobu kalkulacji ceny poszczególnych składników, które maja wpływ na wysokość ceny całkowitej;
c. Oferent, który przedstawi najniższą cenę uzyska 100 punktów, punktacja pozostałych oferentów zostanie obliczona na podstawie poniższej formuły:
Pi = Cmin/Ci x 100;
gdzie,
Pi - ilość punktów przyznanych danemu oferentowi w kryterium ceny;
Cmin - najniższa oferowana cena;
Ci - cena oferowana przez danego oferenta;
Wykluczenia
Zamawiający zastrzega, że oferty mogą być składane przez oferentów, którzy:
1. Nie posiadają powiązań kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
III. 2. Warunki wykluczenia z postępowania przetargowego:
Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
1. Mają powiązanie kapitałowe z Zamawiającym.
2. Nie spełnili wymagań dotyczących formalnej części przetargu.
3. Złożyli oferty po ustalonym terminie składania ofert.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MGPP AERO SP. Z O.O.
Adres
Juliusza Słowackiego 33/37
33-100 Tarnów
małopolskie , Tarnów
NIP
8731256310
Tytuł projektu
Centrum Badawcze Innowacyjnych Technologii Teledetekcyjnych MGGP Aero Sp. zo.o.
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0055/15-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Monika Buryło
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
14 631 80 35
Kod CPV:30200000-1
Numer dokumentu:1183213, 15 / 2.1 / 2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: