Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14913046 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-02-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich transportem
Organizator:Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
Adres: . Pielęgniarek 6 skr. poczt. 119, 20-708 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 81 743-46-96 fax 81 743-46-86
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich transportem do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do zaproszenia. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pod pojęciem ,,fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.
2) przedmiot zamówienia został podzielony na dwa pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaproponował produkty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia dokonanym przez Zamawiającego w załączniku nr 2.
3) Zamawiający w pakiecie II wymaga dostarczenia materiałów oryginalnych. Przez użycie słowa ,,oryginalne" Zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne nowe, pochodzące od producenta danego sprzętu, dedykowane do urządzenia, w którym mają być użytkowane. Laboratorium WSSE posiada specjalistyczną aparaturę badawczą, wobec której stawia się bardzo wysokie wymogi niezawodności pracy. W celu spełnienia tego wymogu Zamawiający wskazał materiały eksploatacyjne zalecane przez producentów urządzeń. Ponadto oferowane materiały eksploatacyjne muszą być w pełni zgodne ze wszystkimi funkcjami urządzenia, tj. rozpoznawane przez urządzenie (wskaźniki tuszu/tonera na urządzeniu, panel wyświetlacza na urządzeniu) oraz oprogramowanie urządzenia (sterownik, oprogramowanie producenta sprzętu), jako nowe, nieużywane i nieeksploatowane wcześniej (pełny poziom środka barwiącego, głowica drukująca jako nowa, toner bez wskazań wcześniejszego użycia jego podzespołów, brak jakichkolwiek komunikatów ostrzegawczych na urządzeniu lub w oprogramowaniu po włożeniu tuszu/tonera). Muszą być także zgodne ze wszystkimi funkcjami oryginalnego oprogramowania dostarczonego z urządzeniem przez jego producenta (funkcje monitoringu zużycia materiału, funkcje serwisowe - czyszczenie, kalibracja itp.).
4) Zamawiający w pakiecie I dopuszcza możliwość zaoferowania tylko produktów firm Activ Jet lub 3ink lub Golden Line.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć do dnia 2018-02-23
do godziny 1200 w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie lub innym
opakowaniu oznaczonym danymi Wykonawcy, zaadresowanej według poniższego wzoru:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6,
,,Oferta - dostawa materiałów eksploatacyjnych - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 2018-02-23".
w siedzibie WSSE przy ulicy Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin pokój 139.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 2018-02-23 o godzinie 12.30
Termin składania:2018-02-23
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy:
1) termin realizacji -12 miesięcy od dnia podpisania umowy,
2) dostawy odbywać się będą sukcesywnie, maksymalnie do 5 dni, na podstawie składanych zamówień na piśmie, faksem lub e-mailem w ilości: 1-2 zamówień w miesiącu,
Wymagania:5) oferowane materiały eksploatacyjne nie mogą naruszać praw patentowych producentów oryginalnych produktów oraz muszą posiadać rozwiązania przewidujące ich utylizację.
6) oferowane materiały eksploatacyjne mają być po wyjęciu z opakowania, zdjęciu zabezpieczeń i włożeniu do urządzenia gotowe do pracy bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony Zamawiającego.
7) dostarczane materiały muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy, muszą być w oryginalnych, nienaruszonych i zabezpieczonych przed możliwością wielokrotnego otwierania opakowaniach fabrycznych producenta, opatrzone jego znakiem firmowym zarówno na wyrobie jak i na opakowaniu. Opakowanie musi umożliwiać pełną identyfikację towaru tj. rodzaj, przeznaczenie (lista zgodnych urządzeń), pojemność (jeśli występuje) bez konieczności otwierania opakowania.
8) wykonawca ma obowiązek oznaczenia każdego dostarczanego produktu (tuszu, tonera) swoim znakiem oraz datą dostawy będącą podstawą określenia okresu gwarancyjnego.
9) w przypadku braku na rynku krajowym jakiegoś produktu opisanego w formularzu asortymentowo - cenowym, Zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktu równoważnego, pod warunkiem, że jakość tego produktu nie będzie niższa od produktu opisanego przez Zamawiającego, a informację o zaoferowaniu produktu równoważnego Wykonawca zawrze w formie oświadczenia w ofercie.
10) okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia.
) szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.
4) termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania towaru i prawidłowo wystawionej faktury
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia publicznego, określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w oparciu o przesłanki wykluczenia wskazane poniżej:
1) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty,
2) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
4] wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym.
4. Kryterium oceny ofert:
1) kryterium oceny ofert jest cena 100%,
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi ofertę z najniższą ceną,
3) podana w ofercie cena musi uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy,
4) wartość brutto pozycji w formularzu asortymentowo - cenowym należy obliczyć
poprzez powiększenie wartości netto o należny podatek VAT - wg stawek obowiązujących na dzień sporządzania oferty,
5) podatek od towarów i usług VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 Nr 177 poz. 1054).
6) nieuwzględnienie wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w ramach zadania nie stanowi oczywistej omyłki i nie podlega korekcie, ale skutkuje odrzuceniem oferty,
7) zaokrąglenia dokonywane przez arkusz Excel nie będą traktowane jako błąd w
obliczeniu ceny. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze [nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego],
8) w przypadku złożenia oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dołączyć do oferty:
1) wypełniony formularz oferty,
2) wypełniony formularz asortymentowo - cenowy,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) - w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
4) zaakceptowany przez Wykonawcę egzemplarz umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnej realizacji dostaw produktów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo - cenowym (załącznik nr 2) stosownie do rzeczywistych potrzeb.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru wykonawcy bez podania uzasadnienia i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
4) Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579). W związku z tym informacje o wyniku postępowania będą dostępne dla składających ofertę tylko na ich wniosek.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Wiesław Sarzyński - tel. 81 53 34 178
Numer dokumentu:DAL-ZP.272.2.59.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: