Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17615475 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa fabrycznie nowych mebli dla dzieci
Organizator:Miasto Czeladź - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres: ul. ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź
Województwo / powiat: śląskie, pow. będziński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./faks: 32 265 14 42
E-mail:
Opis:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi zaprasza do składania ofert na dostawę
fabrycznie nowych mebli dla dzieci dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czeladzi w ramach projektu pt.: " SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju" współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX Włączenie
społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.1.
Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT.
III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla dzieci zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia.

Meble dla dzieci
Miejsce i termin składania ofert: 1. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie pok. nr 9 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czeladzi, ul.17 Lipca 27 nie później niż do godziny 09.00 dnia 15.07.2019 r.
Termin składania:2019-07-15
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.
Kontakt:Do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia upoważniona jest:
Katarzyna Kasprzyk
tel. 534 275 076
e-mal: wspieranierodzin@mops.czeladz.pl
ul. Zwycięstwa 6, 41-253 Czeladź
Kod CPV:39161000-8, 39143310-2, 39112000-0
Numer dokumentu:EFS.261.4.2019.JJ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: