Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21096323 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-20
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa gazu płynnego do celów grzewczych wraz z dzierżawą oraz konserwacją trzech zbiorników o pojemności 6 7001 każdy
Organizator:Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudzińcu
Adres: Gliwicka 5, 44-160 Rudziniec
Województwo / powiat: śląskie, pow. gliwicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (32) 230-31-92
E-mail:
Opis:Zamówienie publiczne pod nazwą: ,,DOSTAWA gazu płynnego do celów grzewczych wraz
z dzierżawą oraz konserwacją trzech zbiorników o pojemności 6 7001 każdy"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego do celów grzewczych
o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-C-96008:1998 oraz dzierżawa zbiorników do
jego przechowywania.
1) Zamawiający przewiduje, iż szacunkowe zapotrzebowanie na gaz wynosić będzie około 60.000
litrów.
2) dostawa gazu odbywać się będzie sukcesywnie, partiami na podstawie przekazanego przez
Zamawiającego Wykonawcy zapotrzebowania, odpowiednią cysterną zaopatrzoną
w atestowany miernik gazu. Całą odpowiedzialność za utrzymanie odpowiednich standardów
bezpieczeństwa przy dostawie oraz przy uzupełnianiu zbiorników ponosi Wykonawca.
3) Zamawiający nie dysponuje własnymi zbiornikami, obecnie na terenie szkoły znajdują się
3 zamontowane zbiorniki o pojemności 6,70 m3 (6 700I) każdy. Po stronie Wykonawcy
w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia leży obowiązek demontażu ww. zbiorników oraz
dostawa i montaż trzech nowych zbiorników o takiej samej pojemności tj. 6,70 m3(6 700I). Gaz
pozostały w zdemontowanych zbiornikach Wykonawca przetankuje do nowo zamontowanych
zbiorników.
Wyżej wymienione prace Wykonawca ma obowiązek wykonać w terminie 14 dni od dnia
obowiązywania Umowy na realizację niniejszego zamówienia.
4) Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania oraz konserwacji zamontowanych zbiorników.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania
cenowego tj. Wzór Umowy.
Miejsce i termin składania ofert: V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy wysłać w formie elektronicznej na maila: zsp@rudziniec.pl .lub przesłać na faks o nr:
(32)230 31 92.
TERMIN SKŁADANIA ofert ustala się na dzień: 23.04.2021 r. do godz. 12;00
Termin składania:2021-04-23
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r.
(w przypadku, gdy umowa zostałaby zawarta po dniu 01.05.2021 r. to rozpoczęcie realizacji
przedmiotu zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy)
Wymagania:IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta
- zawierać propozycję wynagrodzenie Oferenta
Ponadto, zaleca się dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy Wykonawca
nie przedłoży ww. dokumentu, Zamawiający przed podpisaniem umowy zwróci się o jego
przedłożenie
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia należy kierować na adres
mailowy: mateusz.dohrmann@o2.pl. oraz zsp@rudziniec.pl
o Zamawiający wedle własnego wyboru: przyjmie ofertę w całości lub też rozpocznie negocjacje w
zakresie zaoferowanej ceny przez Wykonawcę. W razie wątpliwości poczytuje się, że informacje
zawarte w zapytaniu cenowym i przedłożonej ofercie będą podstawą do dalszych negocjacji oraz
uzgodnienia zapisów umowy.
o Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych kosztów Oferentów, związanych z przygotowaniem
odpowiedzi na niniejsze zapytanie cenowy, prezentacji, odpowiedzi, spotkań czy negocjacji.
Uwagi:Zapytanie cenowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000zł,
w związku tym zastosowania nie znajduje ustawa z dnia 11 września 2019r.-Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019, poz.2019)
VI. OCENA OFERT
a) Kryteria oceny ofert:
Lp- Nazwa kryterium oceny ofert Waga Sposób punktowania
1 Cena brutto za przedmiot zamówienia 100 (cena najniższa/ cena badana) x waga
b) Sposób obliczenia ceny oferty:
o Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty, które mogą zostać poniesione przez
Wykonawcę w związku realizacją zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT)
o Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem
zasad zaokrąglania liczb
o Wykonawca poda wartość netto oraz brutto w złotych polskich
o Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana
jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku,
zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją
Kontakt:VII. DODATKOWE INFORMACJE
o Zmawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcę:
Mateusz Dohrmann tel. 515 292 188,
Źródło: Internet i własne
Załączniki: