Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14683968 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa gruzu mielonego
Organizator:Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo
Adres: ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo
Województwo / powiat: pomorskie, pow. starogardzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 58 58 85 221 (wew.27) fax 58 58 85 340
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gruzu mielonego o frakcji 16 - 70 mm wraz z transportem na terenie Gminy Lubichowo samochodami samowyładowczymi o ładowności ok. 10 ton - 1000 ton.
Miejsce i termin składania ofert: Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2018 r. do godziny: 11:00 w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Gminy Lubichowo, 83 - 240 Lubichowo, ul. Zblewska 8
Termin składania:2018-01-15
Miejsce i termin realizacji:termin wykonania zamówienia: z chwilą podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
Wymagania:Warunki płatności:
Przelew 21 dni od daty otrzymania faktury. Dopuszcza się możliwość częściowego rozliczenia wykonania umowy.
Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena ofertowa (brutto) określona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową zawierającą wszystkie koszty i składniki określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz inne składniki skalkulowane przez Wykonawcę konieczne do należytego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
Kryteria oceny oferty, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:
Cena - 100%
Oferta najkorzystniejsza spośród nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według poniższej formuły:
(Ca/Cb x 100) x 100 %= ilość punktów
Ca - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
Cb - cena oferty badanej nie odrzuconej
100 - wskaźnik stały
100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację zadania: Dostawa gruzu mielonego.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: