Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i instalacja stanowiska badawczego
Organizator:Zakład Mechaniki Pojazdowej Kowalski Ryszard
Adres: Ul. Zakole 2, 87-165 Cierpice
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. toruński
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 783941225
E-mail:
Opis:II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest dostawa i instalacja stanowiska badawczego, na które składają się: centrum obróbcze CNC wraz z oprogramowaniem oraz sondą pomiarową o następujących parametrach:
Centrum obróbcze CNC wraz z oprogramowaniem:
1. Transformator napięcia,
2. Pakiet oprogramowania do produkcji, modyfikacji i obróbki głowic w 5 osiach maszyny.
a) Oprogramowanie musi posiadać funkcję dołeczkowania (dimpling) na strukturze powierzchni wykańczającego modelu 3D.
b) Oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznego generowania ruchów sondy skanującej dla głowic silnikowych i importu jej danych do oprogramowania bezpośrednio na maszynie.
c) Oprogramowanie musi posiadać możliwość kalkulacji pojemności portów oraz komory spalania w głowicy silnikowej.
d) Oprogramowanie musi posiadać możliwość edycji portu w 5 osiach.
3. Stół roboczy. Wymiar stołu roboczego nie może być mniejszy niż 450mm x 1450mm
4. Uchwyt do zamocowania głowic silnikowych na maszynie
5. Narzędzia obróbcze takie jak wrzeciona frezarki, frezy i wiertła przystosowane do pracy z głowicami silnikowymi.
6. Płyn chłodzący do centrum obróbczego
7. Ekran dotykowy do sterowania CNC o wymiarze przekątnej minimum 18 cali.
8. Wbudowany magazyn narzędzi (minimum 10 narzędzi).
Sonda pomiarowa:
1. Sonda dotykowa wraz z programem do digitalizacji głowic silnikowych poruszająca się w trybie 5 osi (Sonda musi współpracować z centrum w taki sposób, aby maszyna generowała automatycznie ruch sondy w głowicy silnika i przekształcała ten ruch w model 3D na programie).

Kod CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe
Miejsce dostawy urządzeń: Zakład Mechaniki Pojazdowej, ul. Zakole 2, 87-165 Cierpice
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu "Zakup środków trwałych w celu stworzenia zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie Zakład Mechaniki Pojazdowej- Kowalski Ryszard" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.
7. Szczegółowe kody CPV przedmiotu zamówienia:
42000000-6 Maszyny przemysłowe
42600000-2 Obrabiarki
42610000-5 Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe
42612200-1 Pionowe, wrzecionowe centra obróbkowe
42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali
42637000-0 Obrabiarki do wiercenia, strugania lub frezowania metalu
42632000-5 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
Miejsce i termin składania ofert: 1. W ofercie proszę podać cenę brutto urządzenia.
2. Termin składania ofert: do 09.02.2018 r.
3. Oferty należy złożyć w firmie Zakład Mechaniki Pojazdowej Kowalski Ryszard, ul. Zakole 2, 87-165 Cierpice (osobiście lub drogą pocztową) lub emailem na adres: kowalski-racing@wp.pl
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Termin składania:2018-02-09
Miejsce i termin realizacji:783941225
Miejsce dostawy urządzeń: Zakład Mechaniki Pojazdowej, ul. Zakole 2, 87-165 Cierpice
6. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2018 r.
Wymagania:kowalski-racing@wp.pl
III. OCENA OFERT
1. Kryteria oceny:
Cena (oczekiwane wynagrodzenie brutto): maksymalnie 100 pkt.
Punktacja za oczekiwane wynagrodzenie brutto zostanie obliczona zgodnie z następującym
wzorem:
najniższa oferta cenowa: P1 = 100 pkt.,
kolejne oferty cenowe: Pn = [100 pkt. - 10 x(Cn/C1)]
gdzie C1 - wartość najniższej oferty, Cn - wartości kolejnych ofert.
Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C
gdzie:
O - Ocena
C - Cena
2. W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez Oferenta spełniająca warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskująca największą liczbę punktów w kryteriach oceny.
3. W przypadku gdy cena oferty zostanie wyrażona w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby porównania złożonych ofert dokona przeliczenia zaoferowanej ceny na PLN z uwzględnieniem średniego kursu NBP dla obcej waluty obowiązującego na dzień złożenia oferty.
5. Ważność oferty: minimum 30 dni
8. W ofercie lub w załączniku do oferty należy zawrzeć informację w formie oświadczenia o braku powiązań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz zamieści informacje o wyborze wykonawcy na stronie internetowej na której zapytanie ofertowe zostało upublicznione.
11. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.).
12. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie ofert bez podania przyczyny.
15. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na wybór dostawcy przedmiotowego zamówienia:
15.1 Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów jej wykonania w następujących okolicznościach:
- konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wyrażania zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych.
Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego.
Kontakt:4. Dodatkowych informacji udziela Daniel Kowalski pod numerem telefonu +48 783941225 oraz adresem e-mail: kowalski-racing@wp.pl
Kod CPV:42000000-6, 42600000-2, 42610000-5, 42612200-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: