Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-10-23
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż boksu betonowego z bloków betonowych prefabrykowanych
Organizator:Miasto i Gminy Prabuty Zespół ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Adres: ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kwidzyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:(055) 246 07 34, fax (055) 278 20 02
E-mail:
Opis:DOSTAWA i montaż boksu betonowego z bloków betonowych prefabrykowanych
Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
,,DOSTAWA i montaż boksu betonowego z bloków betonowych prefabrykowanych"
Rodzaj zamówienia:
DOSTAWA
Określenie przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA i montaż boksu betonowego z bloków betonowych prefabrykowanych (tzw. bloków lego)
?
?
?
?
?
Wymiary boksu betonowego 12 m x 12 m (wymiar zewnętrzny)
Ilość ścian: 3
Wysokość ścian 1,8 m (3 warstwy bloków)
Wymiary bloków betonowych szerokość 60 cm, wysokość 60 cm, długość od 60 cm do 240
cm
Bloki wykonane z betonu typu C25/30 lub C30/37.
Miejsce i termin składania ofert: Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
ofertę nalezy sporządzic w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -
,,formularzu oferty",
ofertę nalezy złozyc osobiscie lub przesłac na adres siedziby zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy
Prabuty, Ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty, pokoj nr 7, lub e-mailem na adres: b.kuter@prabuty.pl
w terminie do dnia 27.10.2023 r., do godz. 10.00,
na kopercie lub w tytule e-maila nalezy umiescic nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres
zamawiającego oraz adnotację:
Oferta na: ,,DOSTAWA i montaż boksu betonowego z bloków betonowych prefabrykowanych"
oferta otrzymana po ww. terminie zostanie zwrocona wykonawcy bez otwierania,
wykonawca moze wprowadzic zmiany lub wycofac złozoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu do jej składania.
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.10.2023 r., o godz. 10.10 w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty, pokoj nr 7, I piętro.
Termin składania:2023-10-27
Miejsce i termin realizacji:Miejsc realizacji zamówienia: Prabuty, Ul. Koszarowa 1 (PSZOK).
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamowienia: do 30 listopada 2023 r.
Wymagania:Faktura VAT z 14 dniowym terminem płatnosci dostarczana będzie w dniu dokonania odbioru
prac.
Oferta musi zawierac następujące dokumenty:
wypełniony formularz oferty na załączonym druku,
Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
a. cenę ofertową nalezy przedstawic jako cenę: netto, VAT 23%, brutto,
b. cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres waznosci umowy.
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Najnizszej ceny - 100%.
Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, ktora spełnia wszystkie postawione
wymagania udziału w postępowaniu oraz zawiera najnizszą cenę.
Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający uniewazni prowadzone postępowanie o udzielenie zamowienia publicznego w
następujących przypadkach:
cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotę, ktorą zamawiający moze przeznaczyc na
sfinansowanie zamowienia,
wystąpiła istotna zmiana okolicznosci powodująca, ze prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna było wczesniej przewidziec.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, ktorego ofertę wybrano wraz z podaniem ceny wybranej oferty zostanie przesłana
pisemnie na adres wykonawcy, najpozniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany
jest do zawarcia umowy w tresci zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złozonej oferty,
umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.
Uwagi:Klauzula informacyjna w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego poniżej 130 000 zł:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie
danych) zwanego dalej RODO, informuję, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, którego siedzibą jest
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, tel. 55 278 20 02, email:
biuro@prabuty.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@prabuty.pl lub listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul.
Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
GPG.9.2023.BK na Dostawę i montaż boksu betonowego z bloków betonowych prefabrykowanych
prowadzonym w trybie zapytania o cenę zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane mogą
być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
2) organy ochrony prawnej (m.in. sądy, organy ścigania, inne podmioty publiczne) w związku z prowadzonym
postępowaniem,
3) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
4) pracownicy, którzy są upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi przepisami
prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię Europejską.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu
przetwarzania, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych, prawo do:
? dostępu do danych osobowych, - sprostowania danych osobowych, - usunięcia danych osobowych,
? ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
? wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, - przenoszenia danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji obowiązków
ustawowych przez Administratora.
9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest nieprawidłowe przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Kontakt:Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegołowe informacje dotyczące przedmiotu zamowienia mozna uzyskac osobiscie w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzynska 2, pok. nr 7 lub telefonicznie
pod numerem tel. 55 246 07 34. Pracownikiem uprawnionymi do kontaktow z wykonawcami jest:
Bartosz Kuter - inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, tel. 55 246 07 34.
Numer dokumentu:GPG.9.2023.BK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: