Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej
Organizator:GTW ANNA HANZEL
Adres: 1 Maja 66c, 43-460 Wisła
Województwo / powiat: śląskie, pow. cieszyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:504 258 332
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78907
Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-04E9/20 - Dywersyfikacja działalności, utrzymanie miejsc pracy i uniezależnienie przychodów od branży dotkniętej pandemią COVID-19

Część 1
dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Szczegółowy zakres: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej
-Fotowoltaika - panele 355W (82 szt.) wraz z montażem i osprzętem
-inwerter 3 fazowy 2 sztuki,
-Optymalizery 41 szt.
-Konstrukcja pod panele 82 kpl. z uwzględnieniem rodzaju poszycia dachu.
-Zabezpieczenia przed przepięciami, kontakty 4 kpl.
-Przygotowanie dokumentacji do odbioru technicznego - 1 kpl.
-montaż na dachu.
-Zabezpieczenia od strony AC i DC w technologii VG
-Instalacja przyłączona do sieci, zgłoszona do PSP i wykonana zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
-Montaż, pomiary Usługa kompleksowa
-Moc maksymalna (Pmax) - 355 W
-Wytrzymałość na obciążenia wiatrem - nie mniej niż 3800 Pascali
-Wytrzymałość na obciążenia śniegiem - nie mniej niż 5400 Pascali
-Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) - nie mniejsze niż 33,5 V
-Prąd mocy maksymalnej (Ipm) - nie mniejszy niż 10,5 A
-Napięcie obwodu otwartego (Voc) - nie mniesze niż 40,0 V
-Prąd zwarciowy (Isc) - nie mniejszy niż 11,20 A
-Sprawność modułu - nie mniejsza niż 19,5%
-Maksymalne napięcie układu: nie mniejsze niż 1500 V DC (IEC)
-Współczynnik temperaturowy mocy (Pmax) - nie mniejszy niż -0,37%/stopni C
Zamawiający przeznaczył miejsce montażowe na dachu - parametry dachu przedstawiono w załączniku nr 1
System montażowy musi zostać zaprojektowany i dobrany w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem rodzaju poszycia dachu- zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 5 Audyt
Okres gwarancji
szczegóły w załączniku- zapytanie ofertowe
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-11-23
Termin składania:2021-11-23
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
cieszyński
Gmina
Wisła
Miejscowość
Wisła
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zmiany umowy zawartej między Zleceniodawcą i Wykonawcą możliwe są jedynie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, za zgodą obu Stron. Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych od Oferenta,
b) zmiany warunków i terminów płatności, w przypadku gdy zmiany te będą wynikać z przyczyn niezależnych od Oferenta,
c) zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań określonych przez instytucję przyznającą dofinansowanie,
d) wystąpienia zdarzenia siły wyższej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zgodnie z niniejszym Zapytaniem, kompletna oferta musi zawierać:
-Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru - załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
-Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - złącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
-Zgodę na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
-Karty gwarancyjne producentów potwierdzające gwarancje oraz Oświadczenie opisane w pkt. IX zapytania ofetowego
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający stawia następujące warunki:
1.Oferent gwarantuje reakcję na zgłoszenie techniczne w czasie nie dłuższym niż 12 godziny robocze w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia. Reakcja rozumiana będzie jako kontakt zwrotny ze strony serwisu Oferenta, polegający na rozwiązaniu problemu technicznego lub też wskazania innej ścieżki postępowania.
2.Oferent gwarantuje dostępny telefon alarmowy działający w trybie 24/7
3.Wymagany, minimalny okres gwarancji:
a.7 lat na montaż od daty uruchomienia (Gwarancja Wykonawcy- do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy)
b.10 lat gwarancja na produkt (Gwarancja Producenta paneli fotowoltaicznych - do oferty należy dołączy Kartę gwarancyjną producenta)
c.25 lat gwarancja liniowa wydajności (Gwarancja Producenta paneli fotowoltaicznych fotowoltaicznych - do oferty należy dołączy Kartę gwarancyjną producenta)
d.10 lat gwarancja na inwerter (Gwarancja Producenta inwerterów fotowoltaicznych - do oferty należy dołączy Kartę gwarancyjną producenta)
e.10 lat na system montażowy (oznaczający elementy konstrukcyjne, na podstawie, której zostaje wykonany montaż) Gwarancja Producenta systemu montażowego fotowoltaicznych - do oferty należy dołączy Kartę gwarancyjną producenta
f.25 lata gwarancja na optymalizery (Gwarancja Producenta fotowoltaicznych - do oferty należy dołączy Kartę gwarancyjną producenta
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z firmą GTW ANNA HANZEL ul. 1 Maja 66c Wisła NIP 5481246472
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-11-12
Data ostatniej zmiany
2021-11-12

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena (C) - maksymalnie 50 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:
Wynik dla rozpatrywanej oferty
C=(CN/CB) x 50 pkt. gdzie:
CN = cena netto najtańszej oferty (PLN)
CB = cena netto badanej oferty (PLN)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Czas dostawy (T) (przed terminem zakończenia realizacji zamówienia opisanym w punkcie V zapytania ofertowego)
Wykonanie zakresu w terminie:
-10 dni przed terminem- 20 pkt.
-7 dni przed terminem- 10 pkt.
-5 dni przed terminem- 5 pkt.
-w pozostałych 4 dniach- 0 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Serwis (S)
S=(LN/LB) x 10 pkt. gdzie:
LN = liczba roboczogodzin potrzebnych na reakcję z najkorzystniejszej oferty
LB = liczba roboczogodzin potrzebnych na reakcję z oferty badanej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
G = okres gwar. w ofercie ocenianej/okres gwar.w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji) x il. pkt zgodnie z :
a)Montaż (usługa)-G x 4 pkt
b)Panele (produkt) -G x 4 pkt
c)Panele (wydajność)-G x 4 pkt
d)Inwerter-G x 4 pkt
e)Sys. montażowy (instalacja)G x 4 pkt
f)Optymalizery-spełnia nie spełnia
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Hanzel
tel.: 504 258 332
e-mail: gtwannahanzel@gmail.com
Kod CPV:09332000-5, 51111200-5
Numer dokumentu:2021-29994-78907, 2/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: