Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
Organizator:MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY Spółka z o.o
Adres: ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. stalowowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 15 842-33-41 wew. 52 lub tel. +48 15 844-02-74 wew. 52
E-mail:
Opis:Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn.: ,,DOSTAWA i montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 44 kWp na budynku warsztatowo-socjalnym Zakładu Energetyki Cieplnej".
§ 1. Określenie przedmiotu zamówienia.
Nazwa zadania: ,,DOSTAWA i montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 44 kWp na budynku warsztatowo-socjalnym Zakładu Energetyki Cieplnej".
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 44 kWp na budynku warsztatowo-socjalnym Zakładu Energetyki Cieplnej.
2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, dostawę i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej 44kWp (dwa przyłącza o mocy umownej 16kW i 28kW), na dachu budynku warsztatowo-socjalnym Zakładu Energetyki Cieplnej, zlokalizowanego, przy Ul. Handlowej 11 w Stalowej Woli.
Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania dwóch odrębnych instalacji fotowoltaicznych:
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 16 kWp, którą należy wykonać na niższej części dachu
budynku warsztatowego Zakładu Energetyki Cieplnej przy Ul. Handlowej 11 (sugerowane dwa rzędy po 18 paneli, 7,3m x 38 m niezacienionej połaci dachowej o nachyleniu rzędu 3,43°, odwrotnym względem słońca (sugestia dla paneli PV o mocy ok. 440W),
- instalacji fotowoltaicznej o mocy 28 kWp, którą należy wykonać na wyższej części dachu budynku warsztatowego Zakładu Energetyki Cieplnej przy Ul. Handlowej 11 (sugerowane cztery rzędy po 16 paneli - 9,4m x 40m niezacienionej powierzchni, o nachyleniu połaci ok. 3-4° w kierunku słońca (sugestia dla paneli PV o mocy ok. 440W).
Stropodach na części warsztatowej na który mają być zainstalowane panele PV wykonany jest z płyt żelbetowych na dźwigarach strunobetonowych. Połać dachowa pokryta papą bitumiczną. Bark ocieplenia w połaci dachu.
Wymaga się, aby pomiędzy rzędami paneli PV zachować min. 1m odstępy umożliwiające odśnieżenie dachu w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 - Opis Techniczny Instalacji Fotowoltaicznej.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 27.09.2022 r. do godz. 10:00 w formie:
1) pisemnej w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie MZK Sp. z o.o., Ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.
Ofertę w formie pisemnej należy oznaczyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta). Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Ul. Komunalna 1 37-450 Stalowa Wola
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w
sposób następujący:
,,DOSTAWA i montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 44 kWp na budynku warsztatowo-socjalnym Zakładu Energetyki Cieplnej"
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 27.09.2022 r. godz. 10:15
2) elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
Oferta przesłana drogą elektroniczną powinna zostać przygotowana jak oferta w formie pisemnej-skany podpisanych dokumentów zapewniających ich pełną czytelność należy przesłać na wskazany powyżej adres e-mail Zamawiającego. W tytule maila należy wskazać numer postępowania oraz informacje, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe. Wykonawca może również złożyć ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (nie jest to wymagane).
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostanie rozpatrzona.
Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert. 1. Zapoznanie się komisji z ofertami nastąpi w dniu 27.09.2022 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2022-09-27
Miejsce i termin realizacji:Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Zakład Energetyki Cieplnej, Ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola.
Termin wykonania umowy.
Termin realizacji zamówienia:
1) do 2 tygodni od podpisania umowy na wykonanie projektu,
2) do 4 tygodni od podpisania umowy na wykonanie instalacji,
3) do 6 tygodni od podpisania umowy na wykonanie instalacji na dostarczenie kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z potwierdzeniem zgłoszenia do odpowiedniego organu Państwowej Straży Pożarnej.
Za datę wykonania Przedmiotu Umowy ustala się datę zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wykonania całości Przedmiotu Umowy i dokonania odbioru.
Wymagania:4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
5. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie wskazanym w § 2. Zamawiający oczekuje bezwzględnej terminowości w realizacji zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wszelkich niedogodności w załączonej dokumentacji. Wprowadzenie zmian, bez zgody Zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
7. Określony w Zapytaniu ofertowym opis przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem wskazujących markę/znak towarowy, zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.
§ 3. Warunki współpracy i płatności.
Termin płatności: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
§ 4. Opis kryteriów.
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium i jego znaczenie: cena oferty - waga 100%.
2. Zamawiający przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada warunkom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w odniesieniu do kryterium.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
§ 5. Opis sposobu przygotowania oferty od strony formalnej.
1. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
2. W celu weryfikacji zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego wymaga się, aby w ofercie oprócz ceny oferenci podali dane:
o nazwę producenta i model paneli PV,
o nazwę producenta i model falownika,
o nazwę producenta i model/typ konstrukcji bezinwazyjnej
3. Oferta powinna być zgodna z opisem technicznym. Oferent ujmie w swoim zakresie również te roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w opisie technicznym, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania instalacji, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania i przyłączenia do sieci OSD.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Oferta oraz wymagane formularze składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie iż aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub innego umocowania prawnego.
7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
10. Oferty sporządzone wadliwie, złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu zostaną odrzucone.
§ 6. Dokumenty wymagane od Oferentów.
Do oferty sporządzonej na wymaganym formularzu ofertowym należy dołączyć następujące
dokumenty, oświadczenia:
1. Wykonawca przedstawi minimum dwie referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 16 kW każda.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w przypadku, gdy ww. dokumenty pozostają aktualne w wyznaczonym terminie składania ofert, prosimy o wskazanie bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. W przeciwnym przypadku prosimy o dołączenie aktualnych dokumentów do oferty.
3. ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez
Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej).
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.
§ 8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa powinna być podana w jednym wariancie i określona cyfrowo i słownie.
3. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.
§ 9. Okres związania ofertą.
Oferenci są związani złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

§10. Dodatkowe informacje.
1. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Treść zapytań do niniejszego postępowania prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
Pytania i odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/.
2. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedzi, jeżeli wniosek wpłynie do niego w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze przed terminem złożenia ofert. W przypadku niedochowania ww. terminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania bez odpowiedzi.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, powiadamiając
0 tym niezwłocznie wszystkich Oferentów, umieszczając informacje na stronie internetowej http://bip.mzk.stalowa-wola.pl/.
4. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego
1 Oferentów odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
5. Oferenci mogą zastrzec w ofercie informacje poufne, Zamawiający nie ma prawa tych informacji ujawnić innym osobom. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: ,,tajemnice przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego".
6. Informacja na temat oferty wybranej w postępowaniu następuje na wniosek , w trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2020 póz. 2176). Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzk.stalowa-wola.pl
Udostępnieniu nie podlegają dane dot. Oferentów biorących udział w postępowaniu (z wyłączeniem danych Wykonawcy i ceny oferty wybranej do realizacji; zamówienia) oraz zaoferowane przez nich ceny jednostkowe, ponieważ informacje te nie mają charakteru informacji publicznej.
3. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
4. Zamawiający może nie podać do publicznej wiadomości kwoty, którą przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzjelenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie ofertą najkorzystniejszą.
6. W trakcie dokonywania oceny ofert Zamawiający ma prawo do poprawienia oczywistych omyłek w tekście oferty, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Oferenta. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistych omyłek w tekście oferty, to jego oferta będzie odrzucona. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo i słownie, przyjmuje się za
prawidłową cenę podaną słownie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami lub wezwania Wykonawców do ponownego złożenia ofert korzystniejszych dla Zamawiającego oraz unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
§ 12. Ogłoszenie wyników i zawarcie umowy.
1. Oferenci biorący udział w postępowaniu powiadomieni zostaną o wyborze oferty pisemnie lub pocztą elektroniczną. Informacja powyższa zawierać będzie nazwę, adres wyłonionego Wykonawcy oraz cenę ofertową.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana wraz z zawiadomieniem o wyniku postępowania otrzyma wskazówki dotyczące miejsca i terminu zawarcia umowy.
3. Jeżeli wybrany Oferent uchyli się od podpisania umowy (stanowiącej załącznik niniejszego zapytania ofertowego), wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.
§13. Zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz postępowania przygotowującego umowę.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania lub zakończenia postępowania, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. Oferentom w takiej sytuacji, nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia lub zakończenia Postępowania.
Kontakt:Informacje o kontakcie z Zamawiającym.
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami są:
> W zakresie formalnym:
-Ewa Gil, tel. +48 15 842-33-41 wew. 52 lub tel. +48 15 844-02-74 wew. 52, e-mail: egil@mzk.stalowa-wola.pl.
-Joanna Surma, tel. +48 15 842-33--41 wew. 27 lub tel. +48 15 844-02-74 wew. 27, e-mail: jsurma@mzk.stalowa-wola.pl
> W zakresie przedmiotu zamówienia:
-Janusz Siek, tel. 662-190-064, e-mail: jsiek@mzk.stalowa-wola.pl
Kod CPV:09331200, 09332000, 45223800
Numer dokumentu:ZP.271.KC.39.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: