Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21580252 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-07-16
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż maszyny dociskowej
Organizator:Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Spółka Jawna
Adres: Nowodworska 1, 21-100 Lubartów
Województwo / powiat: lubelskie, pow. lubartowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:607 602 921
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59743
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.01.00-00-0295/17 - ,,Budowa infrastruktury badawczo-rozwojowej w Drukarni DAKO"

Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej maszyny dociskowej tzw. ,,małej sztancy".
Zamawiający określa minimalne wymagania techniczne dla Przedmiotu Zamówienia:
- minimalny szerokość maszyny nie mniejsza niż 1200 [mm];
- minimalny długość maszyny nie mniejsza niż 1700 [mm];
- sterowanie pracą maszyny: automatyczne, półautomatyczne oraz manualne;
- stoły wyposażone w transportery pasowe;
- przyciski bezpieczeństwa na panelach bocznych i panelu głównym;
- regulacja położenia wykrojnika na stole;
- regulacja czasu postoju wykrojnika na stole roboczym;
- automatyczne zatrzymanie maszyny po wykonaniu zadanej ilości cykli roboczych.
Pozostałe:
- deklaracja zgodności WE - maszyna została zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z europejskimi rozporządzeniami i będzie opatrzona znakiem CE oraz dostarczona wraz z Deklaracją zgodności/włączenia WE;
- gwarancja na maszynę nie krótsza niż 12 miesięcy.
Okres gwarancji
nie krótszy niż 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-26
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferta może zostać dostarczona wyłącznie w jeden z poniższych sposobów:
1. osobiście,
2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
3. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
4. drogą elektroniczną, wysyłaną na adres e-mail: m.chudzik@drukarnia-dako.pl, z zastrzeżeniem, że każdy z przesłanych dokumentów musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta,
5. za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ z zastrzeżeniem, że każdy z przesłanych dokumentów musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.
Wersja papierowa oferty powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazujący na zawartość (np. ,,Oferta na dostawę i montaż nowej maszyny dociskowej tzw. ,,małej sztancy.") w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Spółka Jawna (ul. Nowodworska 1; 21-100 Lubartów).
Oferty będą przyjmowane do godz. 15:00 dnia 26/07/2021 roku (decyduje godz. i data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego). Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2021-07-26
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
lubartowski
Gmina
Lubartów
Miejscowość
Lubartów
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Maszyna musi zostać dostarczona do siedziby firmy najpóźniej w IV kwartale 2021 r. Niezwłocznie po dostarczeniu maszyny, należy przystąpić do montażu oraz przeszkolenia pracowników.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji zamówienia/robót budowlanych, w szczególności:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub/i zmiany terminów i warunków płatności w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi oraz/lub okolicznościami siły wyższej.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy pod warunkiem, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania ofertowego (wyboru Wykonawcy zamówienia) nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający oceni spełnienie warunku przez Oferenta na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu".
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent musi dysponować pełnym wyposażeniem technicznym do przeprowadzenia transportu do miejsca realizacji zamówienia oraz umożliwiającym wykonanie prawidłowego montażu Przedmiotu Zamówienia w miejscu realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni spełnienie warunku przez Oferenta na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - ,,Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu".
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta;
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania);
3. Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania);
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania);
5. Klauzula informacyjna dot. zasad przetwarzania danych osobowych (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zamówienia);
6. Dokument rejestrowy firmy - dotyczy oferentów z zagranicy
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
ZAMAWIAJĄCY ODRZUCA OFERTY, KTÓRE:
a. zostały przygotowane w sposób niezgodny z wymaganiami opisanymi w akapicie ,,SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY" niniejszego zapytania ofertowego,
b. są niekompletne - nie zawierają wszystkich wymaganych od oferenta dokumentów opisanych w punkcie ,,Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy" niniejszego zapytania ofertowego ,
c. mają krótszy niż wymagany niniejszym zapytaniem ofertowym okres związania oferenta tą ofertą,
d. złożone zostały po terminie składania ofert lub niezgodnie z opisem wskazanym w akapicie ,,MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT",
e. nie określają terminu realizacji zamówienia lub przekraczają termin realizacji zamówienia wskazany w zapytaniu ofertowym,
f. została podpisana przez osoby nieupoważnione ze strony potencjalnego dostawcy do reprezentowania przedsiębiorstwa (weryfikacja na podstawie dokumentu rejestrowego).
Oferta odrzucona albo złożona przez oferenta uprzednio wykluczonego z postępowania nie podlega ocenie.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim - pismem maszynowym lub komputerowym i złożona w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazujący na zawartość.
2) Okres związania oferenta ofertą nie może być krótszy niż 2 miesiące od dnia sporządzenia oferty.
3) Oferta musi zawierać minimum następujące informacje:
a) dane oferenta;
b) datę sporządzenia oferty;
c) określenie terminu ważności oferty;
d) określenie ceny netto i brutto;
e) określenie terminu realizacji zamówienia;
f) określenie okresu, na jaki udzielana jest gwarancja.
4) Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione ze strony potencjalnego dostawcy do reprezentowania przedsiębiorstwa (zgodnie z dokumentem rejestrowym). W przypadku Oferentów z zagranicy, należy załączyć dokument rejestrowy Firmy.
ZASTRZEŻENIA
1. Oferty częściowe są wykluczone.
2. Oferenci przygotowują i składają oferty na własny koszt i na własne ryzyko gospodarcze.
3. Oferty ani załączniki do ofert nie podlegają zwrotowi oferentom.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy ani do rozpoczęcia negocjacji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, w tym bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub w przypadku wykluczenia oferenta z postępowania.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
2. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
3. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Ponadto Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego przedkłada klauzule informacyjną.

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Oceny ofert dokona Komisja ds. wyboru dostawcy powołana przez Właścicieli Firmy.
Ocena ofert będzie dwuetapowa:
Etap I - Ocena zgodności zapisów oferty z minimalnymi wymaganiami technicznymi dla przedmiotu zamówienia
Kryteria:
1 - przedmiot zamówienia spełnia wszystkie (bez wyjątku) minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia
0 - przedmiot zamówienia nie spełnia przynajmniej jednego z minimalnych wymagań technicznych dla przedmiotu zamówienia
Ocena spełniania minimalnych wymagań technicznych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o dane zamieszczone w Załączniku nr 2 Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
Do Etapu II oceny przechodzą wyłącznie oferty, które w etapie I otrzymały ocenę 1.
Etap II - Wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o sumę uzyskanych punktów w poniższych kryteriach szczegółowych
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Parametry techniczne - do 20 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za spełnienie poniższych parametrów technicznych w stopniu lepszym niż określony w minimalnych wymaganiach technicznych:
o minimalna szerokość maszyny [mm] - do 10 punktów:
- 1800 i więcej - 10 pkt.
- od 1201 do 1799 - 5 pkt
- 1200 i mniej - 0 pkt
o minimalna długość maszyny [mm] - do 10 punktów:
- 2300 i więcej - 10 pkt.
- od 1701 do 2299 - 5 pkt
- 1700 i mniej - 0 pkt
2. Cena - do 70 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg zależności:
C= (Cn/Co)*70
Gdzie:
Cn - cena netto najkorzystniejszej oferty
Co- cena netto rozpatrywanej oferty
3. Gwarancja na maszynę - do 10 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za długość (ilość miesięcy) udzielonej gwarancji:
- 36 miesiące i więcej - 10 pkt.
- od 13 do 35 miesięcy - 5 pkt.
- 12 miesięcy - 0 pkt.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów.
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów poprzez umieszczenie informacji o wyniku postępowaniu na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.
W związku ze zmianą zasad publikowania wyniku postępowania ofertowego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/, złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikacje na w/w portalu.
WYKLUCZENIA
ZAMAWIAJĄCY WYKLUCZY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCĘ, KTÓRY:
I. jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
II. w ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych wyrządził Zamawiającemu szkodę lub był/jest z Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym organem orzekającym;
III. złożył w związku z zapytaniem ofertowym dokumenty nieprawdziwe albo oświadczenia nierzetelne.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-16
Data ostatniej zmiany
2021-07-16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Parametry tech. nr 1 - do 10 pkt.
Pkt. w tym kryterium będą przyznawane za spełnienie poniższego parametru w stopniu lepszym niż określony w min. wymaganiach technicznych:
minimalna szerokość maszyny [mm] - do 10 punktów:
- 1800 i więcej - 10 pkt.
- od 1201 do 1799 - 5 pkt
- 1200 i mniej - 0 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Parametry tech. nr 2 - do 10 pkt.
Pkt. w tym kryterium będą przyznawane za spełnienie poniższego parametru w stopniu lepszym niż określony w min. wymaganiach technicznych:
minimalna długość maszyny [mm] - do 10 punktów:
- 2300 i więcej - 10 pkt.
- od 1701 do 2299 - 5 pkt
- 1700 i mniej - 0 pkt
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - do 70 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg zależności:
C= (Cn/Co)*70
Gdzie:
Cn - cena netto najkorzystniejszej oferty
Co- cena netto rozpatrywanej oferty
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja na maszynę - do 10 punktów
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za długość (ilość miesięcy) udzielonej gwarancji:
- 36 miesiące i więcej - 10 pkt.
- od 13 do 35 miesięcy - 5 pkt.
- 12 miesięcy - 0 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marzena Chudzik
tel.: 607 602 921
e-mail: m.chudzik@drukarnia-dako.pl
Kod CPV:42991100-0
Numer dokumentu:2021-325-59743, 044/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: