Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż mebli
Organizator:Fundacja Pozytywne Inicjatywy
Adres: Przebendowskiego 12, 84-100 Puck
Województwo / powiat: pomorskie, pow. pucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:606630182
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na dostawę i montaż mebli do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu ,,Pozytywny żłobek przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż mebli do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu ,,Pozytywny żłobek przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku".
Cel zamówienia
Zamawiający zamierza dokonać wyboru Wykonawcy, który zrealizuje zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż mebli do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka - wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wyprodukowany najwcześniej w 2018 roku.
Dostarczone wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że są całkowicie bezpieczne i posiadają wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: testy, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie ich w żłobkach zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3.
Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla każdego asortymentu) gwarancję nie krótszą, niż na 24 miesięcy. Okres gwarancji wraz z opisem oferowanego asortymentu wykonawca określi w ofercie cenowej.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny oraz atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej, o których mowa w pkt. 3 powyżej, w dniu odbioru przedmiotu dostawy. Dokument gwarancyjny winień określać warunki serwisowania, gwarancyjnego, pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich pozostałości (kartonów, folii, sznurków itp.) związanych z dostawą i montażem mebli niezwłocznie po wykonaniu montażu.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 10-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:
Fundacja Pozytywne Inicjatywy
ul. Przebendowskiego 12
84-100 Puck
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na dostawę i montaż mebli do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka "
Pn. do pt. w godzinach od 8.00 do 15.00
W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres: p.pustelnik@pozytywneinicjatywy.pl
gdzie w tytule wiadomości powinien być ,,Oferta na dostawę i montaż mebli do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka".
Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się wewnątrz oferty składanej w formie papierowej, winny być opatrzone:
a) zapisem ,,za zgodność z oryginałem" od strony .... do strony .... .,
b) datą,
c) czytelnym podpisem osoby upoważnionej,
d) pieczęcią firmową.
Oferty składane w wersji elektronicznej powinny zawierać zeskanowane dokumenty opatrzone opisem jak wyżej.
Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2019-04-10
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk ul. Augustyńskiego 1
Harmonogram realizacji zamówienia
Podpisanie umowy z Wykonawcą planuje się na dzień 12.04.2019 r. lub nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wyborze jego oferty. Termin realizacji umowy: nie później niż do 26.04.2019 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wiedza i doświadczenie
Niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Potencjał techniczny
Nie dotyczy.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy.
Dodatkowe warunki
Informacje dodatkowe:
1) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2) Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
3) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
4) Nie dopuszcza się uzupełniania ofert.
5) W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6) Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane.
7) Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.
8) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności i poinformuje o nich oferentów mailowo lub telefonicznie oraz zamieszczając stosowną informację w Bazie Konkurencyjności.
10) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
11) Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonego rachunku/faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru/protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
12) Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy
z Instytucji Pośredniczącej. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
13) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki - w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z terminami określonymi w umowie.
14) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy -
w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z tymi działaniami lub zaniechaniami.
16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.
17) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.
18) Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z programem pomocowym, z którego udzielone zostało wsparcie w projekcie.
19) W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, jakie zostaną wskazane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
20) O ewentualnym wybraniu oferty oferenci zostaną poinformowani i zaproszeni do podpisania umowy.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami (oświadczenia, atesty), powinna być złożona w formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście (decyduje data wpływu) na adres:
Fundacja Pozytywne Inicjatywy
ul. Przebendowskiego 12,
84-100 Puck
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na dostawę i montaż mebli do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka"
lub na adres p.pustelnik@pozytywneinicjatywy.pl , gdzie w tytule wiadomości powinien być ,,Oferta na dostawę i montaż mebli do lokalu w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka"
Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się wewnątrz oferty składanej w formie papierowej, winny być opatrzone:
a) zapisem ,,za zgodność z oryginałem" od strony .... do strony .... .,
b) datą,
c) czytelnym podpisem osoby upoważnionej,
d) pieczęcią firmową.
Oferty składane w wersji elektronicznej powinny zawierać zeskanowane dokumenty opatrzone opisem jak wyżej.
2) Oferta powinna zawierać w szczególności następujące w informacje:
a) pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
b) cenę netto i brutto przedmiotów zamówienia,
c) okres gwarancji i jej warunki,
d) specyfikację techniczna przedmiotu dostawy obejmująca: szczegółowy opis produktu oferowanego, kod produktu oferowanego, zdjęcia proponowanych produktów ze szczegółowym spisem wyposażenia.
3) Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w pkt. 8 niniejszego zamówienia.
4) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy obejmująca: szczegółowy opis produktu oferowanego, kod produktu oferowanego, zdjęcia proponowanych produktów ze szczegółowym spisem wyposażenia dotycząca
5) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji
i powinna zawierać ponumerowane strony. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty. Jeden wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. W przypadku, gdy oferent złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie oferty tego oferenta zostaną odrzucone. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena
i najkrótszy termin wykonania.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia. Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach - P = PC + PG, gdzie ,,C" - to cena wynikająca z oferty, a ,,G" - gwarancja. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Waga poszczególnych kryteriów: dla ,,C" - 70%, dla ,,G" - 30%
2) Sposób obliczenia punktów:
Dla kryterium C - liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej złożonej oferty (Cnajtańsze) przez cenę oferty badanej (Coferty badanej) oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 70.
Przeliczenie wg wzoru: PC (liczba punktów) = Cnajtańsze/Coferty badanej * 70
Dla kryterium G- liczba punktów dla kryterium G obliczona zostanie przez podzielenie liczby miesięcy podanego okresu gwarancji w złożonej ofercie (Gof) przez liczbę miesięcy najdłuższego zaoferowanego okresu gwarancji (Gmax) oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 30.
Przeliczenie wg wzoru: PG (liczba punktów) = Gof/Gmax * 30
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium C to 70 (PC), a dla kryterium G to 30 (PG).
Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi w formularzu oferty (załącznik nr 1) do niniejszego zapytania). Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia stanowiących załącznik nr 2 do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Fundacja Pozytywne Inicjatywy
Adres
ul. Przebendowskiego 12
84-100 Puck
pomorskie , pucki
Numer telefonu
606630182
NIP
5871698532
Numer naboru
RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/18
Załączniki

Treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 - Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy (ilość)
Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy (opis)

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Pustelnik
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
606630182
Kod CPV:39100000-3
Numer dokumentu:16614
Źródło: Internet i własne
Załączniki: