Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18633410 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-15
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż mebli
Organizator:Wyższa Szkoła Humanitas
Adres: Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:323631200 Fax 323631207
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 36/WSH/EFS_IK/2020 dot. dostawy i montażu mebli do Laboratorium na Kierunku Prawo: Sala Rozpraw
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Laboratorium na Kierunku Prawo: Sala Rozpraw, które będą stanowiły wyposażenie ww. Laboratorium użytkowane podczas praktycznych zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Humanitas.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone:
Lp. Nazwa wyposażenia
1 Stół sędziowski
2 Panel do stołu sędziowskiego /Panel do pulpitu
3 Stół dla stron
4 Biurko protokolanta
5 Pulpit dla świadka
6 Ławy dla stron, oskarżonych i ławy przysięgłej
7 Fotel sędziowski / fotel dla protokolanta
3. Każdy element wyposażenia musi być odpowiednio zabezpieczony (zabezpieczenie chroniące przed uszkodzeniem w czasie transportu), nie może również nosić śladów użytkowania.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany na terenie Wyższej Szkoły Humanitas.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Cel zamówienia
Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu mebli do Laboratorium na Kierunku Prawo: Sala Rozpraw na potrzeby realizacji projektu nr POWR.03.05.00-00-Z006/18 pt. ,,Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 - 2020.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Laboratorium na Kierunku Prawo: Sala Rozpraw, które będą stanowiły wyposażenie ww. Laboratorium użytkowane podczas praktycznych zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Humanitas.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone:
Lp. Nazwa wyposażenia
1 Stół sędziowski
2 Panel do stołu sędziowskiego /Panel do pulpitu
3 Stół dla stron
4 Biurko protokolanta
5 Pulpit dla świadka
6 Ławy dla stron, oskarżonych i ławy przysięgłej
7 Fotel sędziowski / fotel dla protokolanta
3. Każdy element wyposażenia musi być odpowiednio zabezpieczony (zabezpieczenie chroniące przed uszkodzeniem w czasie transportu), nie może również nosić śladów użytkowania.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany na terenie Wyższej Szkoły Humanitas.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 24-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać do 24.01.2020. do godz. 10.00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
a) listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 - 200 Sosnowiec z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego ,,ZO nr 36/WSH/EFS_IK/2020".
b) osobiście: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 - 200 Sosnowiec, Biuro Projektów, II piętro - pokój nr 205,
c) drogą mailową na adres: zapytaniaofertowe@humanitas.edu.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: ,,ZO nr 36/WSH/EFS_IK/2020"
2. W każdym z trzech wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego.
3. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może dokonać zmiany oferty poprzez:
a) złożenie zamawiającemu oświadczenia o wycofaniu oferty i następnie złożenie nowej oferty,
b) złożenie oświadczenia o zmianie treści oferty wraz z załącznikiem, który będzie stanowił integralna część złożonej oferty.
5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę, poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,WYCOFANIE" lub ,,ZMIANA". Do oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty wykonawca musi dołączyć stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Termin składania:2020-01-24
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia do 60 dni od dnia podpisania umowy
2. Co najmniej na 5 dni roboczych przed planowaną dostawą Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (mailowo lub osobiście w formie pisemnej) gotowość do dostarczania przedmiotu zamówienia.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie min. 2 dostawy polegające na dostawie mebli i/lub krzeseł wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto każda.
Jeżeli wymagane kwoty, wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności.
2. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Wyższą Szkołą Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie umowy zawartej z Wykonawcą, dotyczących:
a. terminu wykonania zlecenia,
b. modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały pozytywny wpływ na jakość realizacji umowy i jakość przedmiotu zamówienia,
c. zmian opisanych w rozdz. 6.5.2 punkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z dn. 22 sierpnia 2019.
2. Wprowadzenie zmian w umowie z Wykonawcą, o których mowa w ustępie 1., wymaga formy pisemnej.
3. Wprowadzone zmiany, o których mowa w ustępie 1., nie będą prowadziły do zmiany charakteru umowy.
4. Wprowadzenie zmian do umowy we wskazanych w ustępie 1. obszarach jest dopuszczalne w przypadku:
a. wydłużeniu terminu realizacji projektu;
b. konieczności zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
c. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
d. zmiany istotnych regulacji prawnych;
e. w wyniku zmian umowy o dofinansowanie;
f. zmian opisanych w rozdz. 6.5.2 punkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z dn. 22 sierpnia 2019.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
9. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Załącznik 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
b. Załącznik 2: Formularz Ofertowy wraz z referencjami
c. Załącznik 3: Oświadczenie Wykonawcy
d. Załącznik 4: Wykaz dostaw
e. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
f. Dokumenty (karty katalogowe/atesty/certyfikaty) potwierdzające spełnianie parametrów określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
3. Oferty zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów ich wag:
a) Cena - 80%
b) Serwis - 8%
c) Okres gwarancji - 12%
4. Sposób oceny - punktacja: Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków na Bazie Konkurencyjności szczegóły dot. sposobu oceny znajdują się w Zapytaniu ofertowym (załącznik).
Wykluczenia
Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Wyższą Szkołą Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS
Adres
Jana Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec
śląskie , Sosnowiec
Numer telefonu
323631200
Fax
323631207
NIP
6442446977
Tytuł projektu
Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-Z006/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Izabela Rusin - Dyrektor Biura Projektów
Kod CPV:39100000-3
Numer dokumentu:1227277, 36/WSH/EFS_IK/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: