Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26039678 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-23
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż mebli
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie
Adres: ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.81 746 8177 Fax 81 746 8177
E-mail:
Opis:DOSTAWA i montaż mebli pod wymiar do Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie
Miejsce i termin składania ofert: Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną zgodnie z załączonym formularzem ofertowym na adres: zamowienia@sp52.lublin.eu do dnia 31.10.2023r. do godz. 9:00
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2023-10-31
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia nie później niż do dnia 15.12.2023.
Wymagania:Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019r. prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (w przypadku, gdy cena jest jedynym kryterium) albo cenę wraz z innymi kryteriami oceny ofert.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji wyboru wykonawcy lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny.

Podstawowym kryterium wyboru oferty jest: najniższa cena
Oferty powinny być przesłane w formacie PDF sygnowane podpisem. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej placówki. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: