Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19577239 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-17
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż mebli biurowych
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach
Adres: ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48530900343
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MPK/KKDZPPEIII/2020 na wykonanie dostawę i montaż mebli biurowych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych niezbędnych do realizacji projektu pt.: ,,Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III":
a) Szafa ubraniowa wys. 270 x szer. 140 cm x gł. 50 cm wykonana z płyty K085 Light Rockford Hickory,
b) Szafa na dokumenty z zamkami wys. 270 x szer. 160 cm x gł. 40 cm wykonana z płyty K085 Light Rockford Hickory,
c) Biurko szer. 140 cm x 70 cm wykonane z płyty K085 Light Rockford Hickory,
d) Szafka na drukarkę z frontem wys. 60 cm x szer. 50 cm x gł. 50 cm wykonana z płyty K085 Light Rockford Hickory,
e) Stolik kawowy okrągły o średnicy 60 cm wykonany z płyty K085 Light Rockford Hickory,
f) Szafa na segregatory wys. 280 cm x szer. 150 cm x gł. 45 cm wykonana z płyty Jabłoń twardzielowa,
g) Szafka wisząca wys. 140 cm x szer. 70 cm x gł. 45 cm wykonana z płyty Jabłoń twardzielowa,
h) Biurko z nadstawką o wymiarach wys. 120 cm x szer. 155 cm x gł. 75 cm z kontenerkiem z trzema szufladami wykonane z płyty K085 Light Rockford Hickory,
i) Komoda otwarta o wymiarach wys. 75 cm x szer. 100 cm x gł. 55 cm wykonane z płyty K085 Light Rockford Hickory,
j) Komoda z pięcioma szufladami i drzwiczkami o wymiarach wys. 115 cm x szer. 125 cm x gł. 55 cm wykonana z płyty K085 Light Rockford Hickory,
k) Słupek ubraniowy z forntem otwieranym wys. 260 cm x szer. 40 cm x gł. 60 cm wykonany z płyty K085 Light Rockford Hickory,
l) Szafa z witryną na segregatory z szufladami wys. 260 x szer. 100 cm x gł. 60 cm wykonane z płyty K085 Light Rockford Hickory,
m) Zabudowa kuchenna o szerokości 140 cm wykonana z płyty K085 Light Rockford Hickory z blatem H3332 Dąb Nebraska szary,
n) Szafa na dokumenty wys. 208 cm x szer. 274 cm x gł. 60 cm wykonana z płyty K085 Light Rockford Hickory,
o) Stół konferencyjny wys. 75 cm x szer. 180 cm x gł. 110 cm w kolorze Dąb Nebraska szary,
p) Dwa fotele biurowe.
Cel zamówienia
Realizacja projektu pt.: ,,Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" nr projektu RPSW.08.05.03-26-0079/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych niezbędnych do realizacji projektu pt.: ,,Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III":
a) Szafa ubraniowa wys. 270 x szer. 140 cm x gł. 50 cm wykonana z płyty K085 Light Rockford Hickory,
b) Szafa na dokumenty z zamkami wys. 270 x szer. 160 cm x gł. 40 cm wykonana z płyty K085 Light Rockford Hickory,
c) Biurko szer. 140 cm x 70 cm wykonane z płyty K085 Light Rockford Hickory,
d) Szafka na drukarkę z frontem wys. 60 cm x szer. 50 cm x gł. 50 cm wykonana z płyty K085 Light Rockford Hickory,
e) Stolik kawowy okrągły o średnicy 60 cm wykonany z płyty K085 Light Rockford Hickory,
f) Szafa na segregatory wys. 280 cm x szer. 150 cm x gł. 45 cm wykonana z płyty Jabłoń twardzielowa,
g) Szafka wisząca wys. 140 cm x szer. 70 cm x gł. 45 cm wykonana z płyty Jabłoń twardzielowa,
h) Biurko z nadstawką o wymiarach wys. 120 cm x szer. 155 cm x gł. 75 cm z kontenerkiem z trzema szufladami wykonane z płyty K085 Light Rockford Hickory,
i) Komoda otwarta o wymiarach wys. 75 cm x szer. 100 cm x gł. 55 cm wykonane z płyty K085 Light Rockford Hickory,
j) Komoda z pięcioma szufladami i drzwiczkami o wymiarach wys. 115 cm x szer. 125 cm x gł. 55 cm wykonana z płyty K085 Light Rockford Hickory,
k) Słupek ubraniowy z forntem otwieranym wys. 260 cm x szer. 40 cm x gł. 60 cm wykonany z płyty K085 Light Rockford Hickory,
l) Szafa z witryną na segregatory z szufladami wys. 260 x szer. 100 cm x gł. 60 cm wykonane z płyty K085 Light Rockford Hickory,
m) Zabudowa kuchenna o szerokości 140 cm wykonana z płyty K085 Light Rockford Hickory z blatem H3332 Dąb Nebraska szary,
n) Szafa na dokumenty wys. 208 cm x szer. 274 cm x gł. 60 cm wykonana z płyty K085 Light Rockford Hickory,
o) Stół konferencyjny wys. 75 cm x szer. 180 cm x gł. 110 cm w kolorze Dąb Nebraska szary,
p) Dwa fotele biurowe.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 27-07-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami należy złożyć w terminie do 27.07.2020 r. w jednej z poniższych form:
a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce,
b) faxem na numer 41 34 535 06,
c) w wersji elektronicznej na adres email: fundusze.europejskie.mpk@gmail.com.
Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,OFERTA",
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
c) na kopercie należy umieścić napis ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MPK/KKDZPPEIII/2020.
Termin składania:2020-07-27
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce
Harmonogram realizacji zamówienia
Nie później niż do 17 sierpnia 2020 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wiedza i doświadczenie
Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie będącym przedmiotem zapytania.
Potencjał techniczny
Oferent musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferent musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent nie może znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W stosunku do oferenta nie otwarto likwidacji oraz nie ogłosił on upadłości.
Dodatkowe warunki
Nie podleganie wykluczeniu z udzielenia zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm)
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Druk oferty
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
3. Oświadczenie na okoliczność braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/MPK/KKDZPPEIII/2020
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór Oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:
a) cena będzie stanowiła 100 % badanej oferty
Kryterium Cena (C) - tj. 100%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia.
Kryterium C - Cena Oferty brutto, Oferta uzyska ,,C" punktów wg wyliczenia:
Najniższa cena brutto z oferty niepodlegających odrzuceniu
C = ----------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto oferty badanej
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o kryterium i wyliczenia, o których mowa powyżej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych, w przypadku, gdy cena przedstawiona w ofercie wygranej przekracza możliwości budżetowe projektu.
Wykluczenia
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm)
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH
Adres
Jagiellońska 92
25-734 Kielce
świętokrzyskie , Kielce
Numer telefonu
530900343
Fax
413453506
NIP
9591503630
Tytuł projektu
Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III
Numer projektu
RPSW.08.05.03-26-0079/19-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Kopcińska-Wielgus
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48530900343
Kod CPV:39000000-2
Numer dokumentu:1254594, 1/MPK/KKDZPPEIII/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: