Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-12-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż okien zewnętrznych
Organizator:GMINA GRZMIĄCA
Adres: ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. szczecinecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (94) 3736810; 3736867; 3736878, Fax. (94) 37-368-83
E-mail:
Opis:GMINA GRZMIĄCA
zaprasza do złożenia oferty na:

,,TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - WYMIANA OKIEN I DRZWI"
(nazwa zadania)
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 54 sztuk okien zewnętrznych z profili PCV różniących się wymiarami oraz osprzętem, 4 sztuk drzwi zewnętrznych z profili ALU i 1 sztuki drzwi wewnętrznych z profili PCV zgodnie z wykazem umieszczonym w formularzu oferty cenowej.
3.2 W większości są to okna jednoskrzydłowe, uchylno - rozwieralne, szklone szybami zespolonymi. Drzwi jednoskrzydłowe i jednoskrzydłowe z ruchomym słupkiem różniących się wymiarami oraz osprzętem.
3.3 Orientacyjne wymiary okien i drzwi określone są w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnego pomiaru otworów okiennych i drzwiowych we wskazanych obiektach z załącznika nr 3 w celu uniknięcia błędów pomiarowych i rozwiązań technicznych (strona otwierania lewa lub prawa, osprzęt itp.) w porozumieniu z Zamawiającym.
3.4 Wykonawca jest zobowiązany do demontażu starej stolarki okiennej i drzwiowej, montażu nowej stolarki i niezbędnej naprawy tynków w miejscach montażu.
Miejsce i termin składania ofert: .1 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7,
78-450 Grzmiąca, w sposób:ii
o za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: gmina@grzmiaca.org.pl
o faksem na nr 094 373-68-83,
o pocztą, kurierem lub osobiście pok. nr 111 (sekretariat),
6.2 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 grudnia 2019 roku, do godz. 12.00 . Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
Termin składania:2019-12-17
Miejsce i termin realizacji:4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od 11 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Wymagania:1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.1 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku
z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885
z późn. zm.).
5. SPSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY,
5.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowychi.
5.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.4 Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5.5 Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5.6 Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty m. in. transportu, załadunku, rozładunku oraz proponowane przez Wykonawcę rabaty i upusty).
5.7 Przed złożeniem oferty Wykonawca musi
5.8 Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.9 Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi
w umowie.
5.10 Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5.11 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych w projekcie umowy lub istotnych postanowieniach umowy.
8. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
8.1 Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria:
? jedyne kryterium: Cena - 100 % lub
8.2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę bruttoiii.
8.3 W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizacje zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, lub rezygnację z części lub całości zamówienia, chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną.
9. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.
9.1 Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowegoiv.
9.3 Wynagrodzenie będzie płatne w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
10. FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY
10.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
10.2 Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiąca (http://bip.grzmiaca.org.pl/) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie.
10.3 Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
10.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pan Krzysztof Pisarek - tel. 094 373-68-10, wew. 50.
Kod CPV:44221000-5
Numer dokumentu:BUA-271.3.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: