Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19473257 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-06-29
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż regałów
Organizator:Sąd Rejonowy w Malborku
Adres: ul. 17-go Marca 3, 82-200 Malbork
Województwo / powiat: pomorskie, pow. malborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(55) 647-07-02, 647-07-03, Fax. (55) 647-07-04
E-mail:
Opis:,,Dostawa i montaż regałów jezdnych do Archiwum Zakładowego
Sądu Rejonowego w Malborku wraz z wykonaniem projektu zagospodarowania
pomieszczenia"
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż regałów jezdnych do pomieszczenia
Archiwum Zakładowego Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. 17 Marca 3 wraz z
wykonaniem projektu zagospodarowania pomieszczenia - zgodnie z rzutem
pomieszczenia stanowiącym załącznik nr 2.
1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca musi zaplanować
rozmieszczenie regałów, dostarczyć i zamontować regały jezdne w pomieszczeniu
Archiwum Zakładowego Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. 17 Marca 3;
2. Wykonawca musi zapewnić gwarancję na przedmiot umowy.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
o Regały dwustronne;
o Głębokość półek = 35 em;
o Odstępy między półkami = 29 em;
o Nośność = 80 kg/mb;
Miejsce i termin składania ofert: 3. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie nie będzie uwzględniona.
4. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 06 lipca 2020 roku
- w sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku przy ul. 17 Marca 3 w pokoju
nr 302;
- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w
Malborku 82-200 Malbork ul. 17 Marca 3;
- przesłać pocztą elektroniczną na adres: p.szyczewska@malbork.sr.gov.pl.
Termin składania:2020-07-06
Miejsce i termin realizacji:V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA I OKRES GWARANCJI:
1. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie 90 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do budynku Sądu Rejonowego
w Malborku przy ul. 17 Marca 3.
Wymagania:IV. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1. Formularz oferty - załącznik nr 1;
2. Plan rozmieszczenia regałów sporządzony w oparciu o przedstawiony rzut
pomieszczenia.
4.1. Cena powinna zawierać:
1. Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
2. Koszt dojazdu oraz instalacji;
3. Materiały potrzebne do realizacji zamówienia;
4. Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem należność na konto Wykonawcy
podane na fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT po wcześniejszej dostawie i montażu
urządzenia.
7. Wykonawca podpisze umowę w terminie 5 dni od daty powzięcia informacji
o otrzymaniu środków z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być sporządzona na piśmie oraz:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- zawierać adres oferenta numer telefonu, numer NIP,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać cenę ogółem wykonania zamówienia podaną w kwocie brutto,
- zawierać podpis Wykonawcy.
Kontakt:6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Paulina Szyczewska, Starszy
Inspektor, tel. 55 647-07-76, 505-414-477.
Numer dokumentu:42/2019-Adm
Źródło: Internet i własne
Załączniki: