Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-26
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż słupków wygrodzeniowych i stojaków rowerowych
Organizator:Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Adres: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (58)-341-20-41, tel.: (58) 52-44-624
E-mail:
Opis:DOSTAWA i montaż słupków wygrodzeniowych i stojaków rowerowych- zapytanie ofertowe I
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWA i montaż słupków wygrodzeniowych i stojaków rowerowych- zapytanie ofertowe I
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. DOSTAWA i montaż:
1) słupków wygrodzeniowych i stojaków rowerowych w dzielnicy Wrzeszcz Dolny w Gdańsku w 8 lokalizacjach (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
2) słupków wygrodzeniowych w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
3) słupków wygrodzeniowych w ciągu Ul. Czajkowskiego w Gdańsku (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
4) słupków wygrodzeniowych w ciągu Ul. Miszewskiego w Gdańsku (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
5) słupków wygrodzeniowych w ciągu Ul. Rakoczego w Gdańsku (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
6) słupków wygrodzeniowych w ciągu Ul. Kolonia Zręby w Gdańsku (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
7) słupków wygrodzeniowych w ciągu Ul. Koziorożca w Gdańsku (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
8) słupków wygrodzeniowych w ciągu Ul. Białej w Gdańsku (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
9) słupka wygrodzeniowego w ciągu Ul. Stągiewnej w Gdańsku (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
10) słupków wygrodzeniowych w ciągu Ul. Wapienniczej w Gdańsku (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
11) słupka wygrodzeniowego w ciągu Ul. Łąkowej w Gdańsku (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
12) słupków wygrodzeniowych w ciągu Ul. św. Ducha w Gdańsku (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
13) słupków wygrodzeniowych w ciągu Ul. Chmielnej w Gdańsku (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
14) słupków wygrodzeniowych w ciągu Ul. Opata Jacka Rybińskiego w Gdańsku wys. Parku Oliwskiego (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót);
15) stojaków rowerowych w ciągu Ul. Powroźniczej w Gdańsku (zakres robót określony w załączniku graficznym i przedmiarze robót).
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 01.08.2022r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert planowane jest w dniu 01.08.2022r. o godz. 13:00
Termin składania:2022-08-01
Miejsce i termin realizacji:I. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

15 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)?- dalej p.z.p.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie zawartej umowy ramowej.
3. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/
4. Zgodnie z art. 314 ust.1 pkt 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o udzielenie zamówienia?mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, z którymi Zamawiający zawarł umowę ramową.
5. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nie dotyczy.

III. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z wskazanych okoliczności:
1) obligatoryjne podstawy wykluczenia art. 108 ust. 1 p.z.p.
2) fakultatywne podstawy wykluczenia art. 109 ust. 1 (nie dotyczy)
3) wykonawca wskazany jest w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy p.z.p.
I. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

I. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1) Cena - 100 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.
II. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30.08.2022r.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania wraz z ofertą należy złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. nr NIP, REGON, KRS, w przypadku podmiotów zagranicznych równoważne dane oraz link dostępowy do rejestru kraju wykonawcy.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
6. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie wymaga aby kosztorys ofertowy uproszczony był podpisany przez Wykonawcę.

Inne dokumenty stanowiące ofertę:
1) Formularz ofertowy
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
3) Kosztorys ofertowy uproszczony
4) Informacja z KRS lub CEIDG

I. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Zamawiający dopuszcza inne formaty jeżeli będzie posiadał narzędzia do ich odczytania, ryzyko braku narzędzi i nie odczytania dokumentów obciąża wykonawcę.
Zaleca się przesyłanie dokumentów w formacie pdf.
3. Ofertę, a także oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150MB.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną przy użyciu:
- miniPortalu: www.miniportal.uzp.gov.pl
- Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /zdiz_gdansk/skrytkaesp
- poczty elektronicznej: gzdiz-przetargi@gdansk.gda.pl
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach;
3) innych istotnych elementach oferty podlegających ocenie (jeżeli dotyczy).

I. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Formularza Ofertowego z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.
2. Cenę ofertową brutto należy wyliczyć na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy wykonawczej. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym, rozliczenie następować będzie na zasadach wskazanych w umowie wykonawczej.
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć . W ofercie wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
1. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
I. ZABEZPIECZENIE NALEŻNEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy.

II. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający nie może zawierać umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą prowadzone wyłącznie z liderem konsorcjum, chyba że strony postanowią inaczej.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

I. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Uwagi:I. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Szczegółowe informacje dostępne na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, z którym można się kontaktować pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl, lub telefonicznie pod nr (58) 52 44 601;
2. Zamawiający zapewnia kontakt z inspektorem danych osobowych, pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na który Wykonawca składa ofertę;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1 [1] ;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2 [2];
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
[1] - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności oraz jego załączników;
[2] - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami i składania wyjaśnień na piśmie jest: Ewa Osuch od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 14.00 tel.: (58) 52-44-624.
Kod CPV:34928400-2, 34928460-0
Numer dokumentu:24/B/IU/2022/umowa ramowa
Źródło: Internet i własne