Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-22
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż systemu monitoringu (CCTV)
Organizator:Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze
Adres: ul. Papieża Jana Pawła II Nr 11A, 58-400 Kamienna Góra
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kamiennogórski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 75 645 20 30, kom. 662 130 338, faks: 75 645 20 33
Opis:4. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu monitoringu (CCTV) w siedzibie budynku Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A. Przedmiot zamówienia obejmuje również oprogramowanie systemu CCTV oraz komponenty dla systemu integrującego do zarzadzania bezpieczeństwem obiektu z pozycji jednego wspólnego interfejsu dopasowanego do potrzeb Zamawiającego. Ponadto zakres zamówienia obejmuje instalacje, uruchomienie oraz przeszkolenie wskazanych osób. Instalowany system integrujący powinien być odpowiednio skonfigurowany i zintegrowany z system kontroli dostępu do budynku.
4.1. Oferowany sprzęt wchodzący w skład asortymentu musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony.
4.2. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy
4.3. Inne wymagania:
4.3.1. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy urządzeń wchodzących w jego skład.
4.3.2. Do każdego sprzęt i oprogramowanie wchodzącego w skład należy dołączyć komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.
4.3.3. Dostarczone oprogramowanie musi być w wersji polskiej.
4.4. Instalacje alarmowe:
4.4.1. Montaż centrali alarmowej z normą EN50131 dla urządzeń stopnia 3 (Grade 3).
4.4.2. Montaż czujników ruchu bezprzewodowego systemu zgodny z normą EN50131 (Grade 2).
4.4.3. Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego bezprzewodowego systemu zgodny z normą EN50131 (Grade 2).
4.4.4. Montaż manipulatora LCD bezprzewodowego systemu zgodny z normą EN50131 (Grade 2).
4.4.5. Montaż czujki otwarcia zgodny z normą EN50131 (Grade 2).
4.4.6. Przygotowani i testowanie oprogramowania systemu alarmowego wraz z instrukcją w języku polskim.
4.4.7. Przetestowanie systemu alarmowego.
4.4.8. Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych.
str. 4
4.5. Instalacja CCTV:
4.5.1. Montaż przewodów kabelkowych.
4.5.2. Montaż i układanie rur winidurowych.
4.5.3. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu rejestratora 32 kanałowego.
4.5.4. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera o rozdzielczości 4 Mpx. Praca: dzień/noc. Obudowa: IP66.
4.5.5. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna o rozdzielczości 4 Mpx. Praca: dzień/noc. Obudowa: IP66. Zasięg 40 metrów
4.5.6. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna o rozdzielczości 2 Mpx. Praca: dzień/noc. Zasięg 30 metrów
4.5.7. Dyski twarde do zapisu obrazu do 30 dni.
4.5.8. Zasilanie awaryjne dla rejestratora.
4.5.9. Zasilanie awaryjne dla kamer.
4.5.10. Monitor do wglądu minimum 22".
Miejsce i termin składania ofert: 16.1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 19.08.2020 r. do godz. 1400 wyłącznie w sekretariacie Zamawiającego (I piętro), ul. Papieża Jana Pawła II Nr 11A, 58-400
Kamienna Góra. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego, jako miejsce składania ofert.
16.1.1. Wszystkie oferty złożone/dostarczone po w/w terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po przeprowadzeniu procedury otwarcia ofert
Otwarcie ofert:16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2020 r. o godz. 900 w siedzibie Zamawiającego (I piętro).
Termin składania:2020-08-19
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia.
5.1. Zamówienie należy wykonać w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy.
Wadium:5.000,00 PLN
Wymagania:6. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:
9.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykażą aktualną, na dzień składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
9.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi mieć do dyspozycji przy wykonaniu niniejszego zamówienia osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone) tj.
a) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawca winien wykazać, że dysponuje:
b) wykażą należyte wykonanie co najmniej dwóch monterskich o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda, potwierdzonych referencjami, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie.
9.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9.2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 9.1. SIWZ, będzie przeprowadzona w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły ,,spełnia/nie spełnia".
9.3. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa w pkt 9.1.1. SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 9.1. mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
9.4. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
9.5. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
10.1. Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ- patrz także pkt 28.
10.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione/ wygenerowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.4. Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (osoby, o których mowa w pkt 9.1.2. a) SIWZ - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
10.5. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób wskazanych w wykazie, o których mowa w pkt 10.4. SIWZ - w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje takimi osobami.
10.6. Dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, o których mowa w pkt 10.4. kwalifikacji zawodowych/uprawnień budowlanych, a w przypadku kierownika budowy dodatkowo aktualne (przynajmniej na dzień składania ofert) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
10.7. Wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót spełniających warunki, o których mowa w pkt 9.1.2. b) SIWZ - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (Doświadczenie zawodowe) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów (referencje) potwierdzających, że powyższe roboty zostały wykonane należycie. Roboty wymienione w wykazie, a niepotwierdzone dokumentacją o ich należytym zrealizowaniu (referencje), nie będą uwzględnione przy ocenie ofert.
10.8. Aktualnej na dzień składania ofert polisy, o której mowa w pkt 9.1.1. SIWZ, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10.9. Dowód wniesienia wadium.
Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9. SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.8. SIWZ dotyczące każdego z nich.
Dokumenty, o których mowa w pkt 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.8., 10.9. mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231).
11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
11.1. Korespondencję należy kierować na adres: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A., Ul. Papieża Jana Pawła II Nr 11A, 58-400 Kamienna Góra.
11.2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem - na nr faksu 75 645 20 33 z zastrzeżeniem pkt 11.3.
Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby korespondencję przekazaną drogą faksową potwierdzać niezwłocznie na piśmie oraz nie przekazywać korespondencji tą drogą po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy.
11.3. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
11.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
12. Wymagania dotyczące wadium.
12.1. Składający ofertę winien wnieść wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100).
12.2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 02 1090 1942 0000 0005 1800 9564, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. O/Kamienna Góra. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
12.3. Wadium będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo, tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane wyżej konto.
12.4. Wadium wpłacone przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia i zostanie zwrócone bez odsetek wraz z wypłaconym wynagrodzeniem, po dokonanym przez Zamawiającego bezusterkowym odbiorze końcowym robót.
12.5. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone bez odsetek, jeżeli:
12.5.1. Upłynął termin związania ofertą.
12.5.2. Zamawiający unieważnił przetarg.
12.5.3. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem pkt 12.4.
12.6. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek Wykonawcy:
12.6.1. Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12.6.2. Który został wykluczony z postępowania.
12.6.3. Którego oferta została odrzucona.
12.7. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
12.7.1. Odmówił/ uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie.
12.7.2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Opis sposobu przygotowywania ofert.
14.1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi postanowieniami oraz załącznikami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
14.2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.
14.3. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone.
datą i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy. Wzór ,,Formularza oferty" stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
14.4. Do oferty należy dołączyć - wypełnione i podpisane:
a) formularz oferty,
b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10 oraz 14.10, 14.12 i 14.13 - pełnomocnictwa oraz pkt 28 - jeśli dotyczy,
c) kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej w celach informacyjnych kosztorys nie będzie podlegał badaniu na etapie oceny ofert,
d) stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe, które zostały przyjęte do wyceny robót - w celach informacyjnych, nie będą podlegały badaniu na etapie oceny ofert,
e) zestawienie M, S wraz z ich cenami jednostkowymi - w celach informacyjnych zestawienie nie będzie podlegało badaniu na etapie oceny ofert.
Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy oraz informacje, o których mowa w ppkt d) i e) będą jedynie wykorzystywane do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.
14.5. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć, z bindować, wpiąć do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierające jakąkolwiek treść zaparafować lub podpisać (w tym wszystkie strony kosztorysu ofertowego, stawki, zestawienia) przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
14.6. Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on ,,nie dotyczy". Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.
14.7. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej treścią:
,,Montaż monitoringu dla budynku siedziby SSEMP S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.
14.8. Formularz oferty, wszystkie dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą, winny być podpisane lub poświadczone przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
14.9. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem i dopiskiem ,,za zgodność z oryginałem", przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem ich na język polski.
14.10. Dla uniknięcia sporów, kogo należy uważać za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy należy kierować się następującymi zasadami.
14.10.1. Za osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:
a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako uprawnione do reprezentacji
b) podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został ustanowiony) lub
c) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jako przedsiębiorca/ właściciel lub inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w ppkt a) i b). Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) winno być załączone do oferty w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
14.10.2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców w przypadku, gdy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (składają ofertę wspólną) uważa się:
a) właściwie umocowanego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.12. a) lub
b) działających łącznie reprezentantów wszystkich Wykonawców.
14.11. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec w ,,Formularzu oferty", które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć np. poprzez spięcie, zszycie w sposób oddzielny od pozostałej części oferty.
14.12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ponadto:
a) wspólnie ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
b) załączyć do oferty (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.12. a). Dokument ten (np. pełnomocnictwo) podpisany przez reprezentanta każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt 14.10.1.) powinien przynajmniej zawierać: dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia; wskazanie nazwy zamówienia, o które się ubiegają; wskazanie pełnomocnika oraz zakres czynności, do jakich jest uprawniony (np. podpisania i złożenia oferty, potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, składania oświadczeń woli itd.),
c) przy składaniu dokumentów i oświadczeń, w których widnieje słowo ,,Wykonawca", np. w miejscu ,,nazwa Wykonawcy" zaleca się podać pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tworzących konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika.
14.13. W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się spółka cywilna zaleca się załączenie do oferty (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) pełnomocnictwa zawierającego imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki cywilnej, ich podpisy oraz wskazanie ustanowionego pełnomocnika, zakresu jego umocowania - o ile informacje te nie wynikają z innych dokumentów dołączonych do oferty.
14.14. Jednocześnie Zamawiający zaleca zachowanie szczególnej staranności w przypadku sporządzania dokumentów, o których mowa w 14.10.1. c) i 14.12. b), czy 14.13. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika, co innego.
15. Wycofanie lub zmiana złożonej oferty.
15.1. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie i pisemnego potwierdzenia odbioru oferty.
15.2. W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej oferty może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym napisem "Zmiana oferty". Koperty tak oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą Wykonawcy, której zmiany dotyczą.
15.3. Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 15.1. i 15.2. muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących składania oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
15.4. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu pisemności (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będzie skuteczne.
17. Opis sposobu obliczenia ceny.
17.1. W niniejszym postępowaniu przyjęto, jako formę wynagrodzenia - wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Cenę oferty należy podać w ,,Formularzu oferty" w formie ryczałtu w rozbiciu na cenę brutto i netto. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, SIWZ, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia. Będą to między innymi koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu, utrzymania zaplecza robót budowlanych, usunięcia i wywiezienia zanieczyszczeń, odpadów oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zaleca się przed przystąpieniem do opracowania oferty dokonanie wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Zaniechanie przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność.
17.2. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
18.1. Kryteria wyboru ofert:
Cena oferty (brutto): znaczenie 90%,
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: znaczenie 10%,
18.2. W kryterium ,,cena" (Kc) oferta może uzyskać maksymalnie 90 punktów, a ocena punktowa każdej z ofert będzie dokonana według wzoru:
Liczba punktów oferty badanej =
Cena oferty najniższej
x 100 pkt x 90%
Cena oferty badanej
18.3. W kryterium ,,okres gwarancji" (Kg) oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu gwarancji wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji powyżej wymaganego 36 miesięcznego okresu będzie premiowane przez Zamawiającego. Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco:
36 miesięcy (wymagane) - 0 punktów
42 miesiące - 2,5 punktu
48 miesięcy - 5 punktów
54 miesiące - 7,5 punktu
60 miesięcy - 10 punktów
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż wymagane 36 miesięcy lub niepodanie żadnego okresu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Jeżeli Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 miesięcy.
18.4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku następującego wzoru:
K = Kc + Kg
Łączna ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
19.1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie załączy do oferty dokumentów, o których mowa w pkt 14.4.
c) - e), zobowiązany będzie do ich dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
19.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
19.3. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest wpłacone wadium, o którym mowa w pkt 12 SIWZ. Z kwoty tej mogą być dokonywane potrącenia np. z tytułu kar umownych itp.
21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.
21.1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
21.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
22. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Adres strony internetowej Zamawiającego www.ssemp.pl
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną poprzez e-mail: a.jaszczur@ssemp.pl
24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
25. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
27. Składanie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia - składających ofertę wspólnie.
Zaleca się, aby Wykonawcy składający ofertę wspólnie złożyli wyżej wymienione oświadczenia w jeden z poniższych sposobów:
? złożenie jednego oświadczenia przez pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpis składa występujący w ich imieniu pełnomocnik,
? złożenie jednego wspólnego oświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpisy składają upełnomocnieni reprezentanci każdego z Wykonawców,
28. Podwykonawstwo - podwykonawcy.
28.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
28.2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.
28.3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 28.1. Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie (np. na osobnej kartce). Brak podania przez Wykonawcę informacji w ofercie w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.
28.4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub umowę o dzieło.
29. Informacje dodatkowe.
29.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania. W tym przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wadium.
29.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z przetargu i odrzucenia z przyczyn formalnych w kolejnych przetargach tych oferentów, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
29.3. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów, wyrobów i znaki towarowe służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu minimalnych parametrów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych zastosowanych materiałów.
Załączniki:
1. Projekt umowy.
2. Formularz oferty - do wypełnienia.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - do wypełnienia.
4. Spis komponentów.
Załącznik nr 1
UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
NR - _____/2020 (PROJEKT)
w ramach realizacji zadania pn.
,,Montaż monitoringu dla budynku siedziby SSEMP S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A"
Zawarta w dniu ____________________ 2020 roku w Kamiennej Górze pomiędzy:
Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą przy ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra, NIP 614-14-72-974, reprezentowaną przez:
1. Tadeusza Rycharskiego - Prezesa Zarządu,
2. Dagmarę Gęborys - Wiceprezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a firmą:
___________________________________________________________________________
z siedzibą przy ul. ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
reprezentowaną przez:
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn. ,,Montaż monitoringu dla budynku siedziby SSEMP S.A. w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 11 A"
2. Zakres rzeczowy obejmuje między innymi:
a) SWIZ.
b) Oferta Wykonawcy.
3. Integralną częścią umowy są dokumenty wymienione w pkt 2 wraz z ofertą Wykonawcy
oraz dokumentami, o których mowa w pkt 14.4. c) - e) SIWZ dotyczącej postępowania,
w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę.
Rozdział II. TERMINY REALIZACJI UMOWY
§ 2
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 6 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Za dzień zakończenia realizacji robót budowlanych strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego w formie pisemnej, o ile roboty te zostaną odebrane przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, w toku zwykłych czynności odbiorowych.
3. W przypadku nie odebrania robót z tytułu ich nie wykonania lub nienależytego wykonania, za dzień zakończenia realizacji robót uznaje się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót, uznanych w toku końcowego odbioru za bezusterkowe (odebranie robót przez Zamawiającego protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót).
Rozdział III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione roboty monterskie zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia zawartym w pkt 4 SIWZ oraz zgodnie z:
a) wymaganiami wynikającymi z aprobat technicznych, obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.
2. Przy realizacji Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do:
a) stosowania jedynie wyrobów/materiałów posiadających stosowne aprobaty techniczne i dopuszczonych do stosowania w budownictwie rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881),
b) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, że zamontowane urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w określonych w przepisach, o których mowa w ppkt a) oraz innych, o ile mają zastosowanie, np. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi (DTR), autoryzacje itp.,
c) prowadzenia robót w sposób niestwarzający zagrożenia dla ruchu drogowego oraz pieszego i wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego, użytkowników drogi i osób trzecich,
d) usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, urządzeń, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia,
e) zachowania, w czasie wykonania robót, obowiązujących zasad BHP i p.poż. zawartych w przepisach i normach branżowych,
f) oznakowania terenu robót,
g) konsultowania z Zamawiającym jakichkolwiek wątpliwości, w tym wszelkich zmian i ewentualnych nieścisłości.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnego sprzętu oraz materiałów (dostarczone przez Wykonawcę materiały, wyroby i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, a ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów).
4. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót budowlanych jest taki, jak określono go w niniejszej umowie i SIWZ oraz musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób
oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet, jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie oraz SIWZ.
5. Wykonawca oświadcza, że zbadał miejsce robót budowlanych i akceptuje panujące na nim warunki. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót.
6. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją niniejszej Umowy, w tym obrażenia lub śmierć osób oraz utraty bądź uszkodzenia mienia.
§ 4
1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót. Przedmiotowe przekazanie winno nastąpić przed rozpoczęciem przez Wykonawcę prac budowlanych.
2. Po przyjęciu terenu robót Wykonawca staje się odpowiedzialny za miejsce i bezpieczeństwo wykonywanych robót, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się w obrębie realizowanych prac.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na miejscu prac w trakcie realizacji zadania.
4. Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren prac budowlanych i jego zaplecze, łącznie z wyposażeniem w urządzenia i doprowadzeniem energii elektrycznej i wody, na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac budowlanych.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony mienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć i oznakować, na cały okres realizacji zadania, wszystkie miejsca wykonania robót.
7. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu, a w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, inspektorowi nadzoru, w każdym czasie, wstęp na teren robót, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych.
8. W czasie trwania prac monterskich Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w należytym stanie, a w szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.
9. Wykonawca, jako wytwórca odpadów (zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt. 32, ustawy z dnia 4 grudnia 2012r. o odpadach), jest odpowiedzialny za powstałe w toku prac budowlanych odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 21) wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami miejscowymi. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych, powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy, odbywa się na koszt Wykonawcy.
§ 5
1. W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia o tym Wykonawcy w formie pisemnej.
2. Ustanowiony inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.
§ 6
1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji prac monterskich strony niniejszej umowy zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.
2. W przypadku wystąpienia nowych, nieprzewidzianych okoliczności, po ogłoszeniu przetargu, postanowienia niniejszej umowy będą uzupełniane.
Rozdział IV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 8
1. Wniesione przez Wykonawcę wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100), zaliczone jest na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wniesione wadium jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i mogą z niej być dokonywane potrącenia należności przysługujących Zamawiającemu względem Wykonawcy, w tym kar umownych.
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie, bez odsetek, wraz z wypłaconym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy, po dokonanym przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, o ile zostanie ustanowiony, bezusterkowym odbiorze końcowym robót.
Rozdział V. ODBIORY
§ 9
1. Po całkowitym wykonaniu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru, o ile zostanie ustanowiony, gotowość do końcowego odbioru robót.
2. Gotowość do odbioru końcowego oraz wykonanie robót zanikających lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza w formie pisemnej Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru, o ile zostanie ustanowiony, a odbiór końcowy dodatkowo na piśmie.
3. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego, w terminie 10 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.
4. W przypadku odbioru robót zanikowych lub podlegających zakryciu, termin odbioru wynosi 3 dni licząc od daty zawiadomienia, dokonanego przez kierownika budowy.
5. Zakończenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem końcowego protokołu odbioru robót, zawierającym wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Protokół winien być podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, także przez inspektora nadzoru działającego w imieniu i na rachunek Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać i skompletować, po zakończeniu robót, operat kolaudacyjny, stanowiący podstawę oceny i odbioru wykonanych robót, zawierający pełną dokumentację powykonawczą (jej kompletność winna być potwierdzona przez inspektora nadzoru, o ile zostanie ustanowiony), z uwzględnieniem zmian zaistniałych w trakcie realizacji robót, wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i świadectwa pochodzenia zastosowanych materiałów oraz przekazać ją Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Rozdział VI. WYNAGRODZENIE
§ 10
1. Za wykonanie w całości robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto _______________________________________ PLN (słownie złotych: ______________________________________________________________________), w tym cena netto ______________________________________ PLN (słownie złotych: ____________________________________________________________ + podatek od towarów i usług (VAT), wg przepisów obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego, co jest zgodne z ofertą Wykonawcy.
2. W przypadku zmiany, w okresie obowiązywania umowy, stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, SIWZ, jak również te nieujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt 1.
4. Podstawą do rozliczenia wykonanych prac monterskich będzie stanowić protokół bezusterkowego odbioru końcowego podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia), z zastrzeżeniem pkt 6.
5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli dzień płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.
6. Faktura będzie wystawiona w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.
7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
8. Z wynagrodzeniem Zamawiający wypłaci Wykonawcy wadium, bez odsetek, które zostało zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
Rozdział VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA
§ 11
1. Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt 2, udziela Zamawiającemu na okres ____________________ (min. 36 miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady fizyczne lub prawne wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania przez strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 pkt 5 umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonej przez dostawców materiałów, wyrobów, urządzeń, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę wykonywać będzie Zamawiający.
§ 12
1. Zamawiający zgodnie z § 11 pkt 3, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi ewentualnych wad fizycznych lub prawnych wydanej dokumentacji lub dzieła budowlanego, jest obowiązany do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich bezpłatnego usunięcia
2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę.
3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Rozdział VIII. KARY UMOWNE
§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w zakończeniu całości robót budowlanych w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 umowy, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,
str. 22
b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót, z winy Zamawiającego, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
§ 14
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionych kosztów i utraconych korzyści.
Rozdział IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 15
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 pkt 1 jeżeli:
a) Wykonawca nie dotrzymuje terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,
b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,
c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 11-12 umowy,
d) Wykonawca wykonuje prace budowlane z wykorzystaniem materiałów, wyrobów i urządzeń innych niż zawarte w jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach, niniejszej umowie albo ogólnie przyjętych norm jakościowych.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobligowane są do następujących obowiązków:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, Zamawiający i inspektor nadzoru, o ile zostanie ustanowiony, dokonają odbioru robót przerwanych oraz Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
Rozdział X. PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW ORAZ USTALENIA KOŃCOWE
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Kontakt:11.4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Adrian Jaszczur, tel. 75 645 20 30, kom. 662 130 338, faks: 75 645 20 33, e-mail: a.jaszczur@ssemp.pl, pok. nr 105 w siedzibie Zamawiającego (I piętro).
Kod CPV:38.65.16.00-9, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 32.23.50.00-9
Źródło: Internet i własne
Załączniki: