Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19270648 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2020-05-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż szlabanów
Organizator:Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Adres: ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:12 662 8417
E-mail:
Opis:,,Dostawa i montaż dwóch szlabanów dla IFJ PAN w Krakowie" Konkurs na podstawie zebranych ofert ogłoszony na stronie internetowej IFJ PAN w dniu 19.05.2020 r., (http://www.ifj.edu.pl) 1) Nazwa i adres Zamawiającego - Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków. 2) Postępowanie nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt. 8 PZP), prowadzone zgodnie z Regulaminem postępowania konkursowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (Zarządzenie Dyrektora IFJ PAN nr 23/2018 z dnia 06.08.2018 r.). 3) Przedmiotem konkursu jest dostawa i montaż dwóch szlabanów dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Miejsce i termin składania ofert: 4) Tryb i termin składania ofert - konkurs na podstawie zebranych ofert: 27.05.2020 r., do godz. 10:00 5) Miejsce składania ofert - Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Kancelaria Ogólna, pokój nr 5212.
Otwarcie ofert:6) Termin rozpoczęcia i miejsce konkursu: 27.05.2020 r., godz. 10:30, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, I piętro pok. 4102.
Termin składania:2020-05-27
Wymagania:Wymagania dotyczące wadium - nie dotyczy. 8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 11) Wymagania ofertowe znajdują się stronie internetowej Zamawiającego www.ifj.edu.pl. 12) Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14) Pytania dotyczące postępowania można składać nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, do wyboru: pisemnie na adres siedziby Zamawiającego: tj. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków,
drogą elektroniczną na adres: aleksandra.dabrowska@ifj.edu.pl . Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania jeśli pytania o wyjaśnienie treści dokumentów konkursowych wpłynęły po tym terminie.
15) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zamian w zakresie dokumentów konkursowych oraz możliwość zmiany terminów składania i otwarcia ofert. 16) Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo wyboru oferty zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w pkt. 2) niniejszego ogłoszenia. 17) Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 18) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w przedmiotowym postępowaniu.
Uwagi:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), adres: 31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152, telefon: (+ 48 12) 662 80 00; faks: (+ 48 12) 662 84 58, adres strony internetowej: www.ifj.edu.pl;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w IFJ PAN możliwy jest pod adresem e-mail: dpo@ifj.edu.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w IFJ PAN;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:13) Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i osobami zainteresowanymi uczestnictwem w postępowaniu jest: Aleksandra Dąbrowska - Ptak, tel. 12 662 8417, e-mail: aleksandra.dabrowska@ifj.edu.pl.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: