Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż taśmy antypoślizgowej
Organizator:Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Adres: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 341 20 41 faks 58 52 44 609
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: ,,NZ/A/2019 Taśma antypoślizgowa" w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni ul. Partyzantów 36, Sekretariat pok. 25 bud. B w terminie do dnia 15.05.2019r., do godz. 1500.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą.
Termin składania:2019-05-15
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:Postanowienia końcowe:
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.
Pisemną ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zmówienia.
Kontakt:Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. (58) 52 44 546 Katarzyna Sobocińska
Źródło: Internet i własne
Załączniki: