Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20191450 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-10
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż urządzeń które nadadzą wodzie pobieranej z naturalnego źródła (studni głębinowej) odpowiedniej jakości przez usunięcie z niej zanieczyszczeń
Organizator:Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Złotów
Adres: Al. P.J. Lenne 1, 77-400 Złotów
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. złotowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 067-263-34-71 fax: 067-263-25-57
E-mail:
Opis:DOSTAWA i montaż urządzeń w leśniczówce Augustowo, które nadadzą wodzie pobieranej z naturalnego źródła (studni głębinowej) odpowiedniej jakości przez usunięcie z niej zanieczyszczeń
Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na:
" Dostawę i montaż urządzeń w leśniczówce Augustowo, które nadadzą wodzie pobieranej z naturalnego źródła (studni głębinowej) odpowiedniej jakości przez usunięcie z niej zanieczyszczeń. "- 2 postępowanie
Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000 euro przeprowadzone w trybie ,,zapytania ofertowego" , z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o Zarządzenie nr 6/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotów z dnia 21 stycznia 2020r.w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego ramowe procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, zamówień na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi o wartości szacunkowej mniejszej niż 750.000 euro, a także zamówień, których przedmiotem są niektóre usługi z zakresu leśnictwa
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń w leśniczówce Augustowo, które nadadzą wodzie pobieranej z naturalnego źródła (studni głębinowej) odpowiedniej jakości przez usunięcie z niej zanieczyszczeń w ilości 1 komplet.

Cel jaki należy osiągnąć to obniżenie zawartości żelaza i manganu w wodzie do wartości dopuszczalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Parametry szczegółowe :

- Załącznik nr 1 informacja z badania wody (1)

- Załącznik nr 2 formularz doboru urządzenia

- Załącznik nr 4 informacja z badania wody (2)

- Załącznik nr 5 zdjęcia poglądowe

miejsce dostawy i montażu :

Siedziba leśnictwa Augustowo

Płytnica 45, 77-416 Tarnówka

Informacje uzupełniające:

a) z instalacji będzie korzystało 6 osób.

b) pompa głębinowa zamontowana jest na głębokości około 14-15 m.

c) średnica instalacji na wyjściu z pompy 32 mm; przy sekcji hydroforowej cal ? cala

d) pompa działa na sterowniku ciśnieniowym.
2. Warunki realizacji

a. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu towar na swój koszt, transportem zapewniającym jego należyte zabezpieczenie oraz zamontuje w miejscu wskazanym w zaproszeniu.

b. Wykonawca zagwarantuje, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy posiadały dopuszczenie do obrotu oraz dokumenty potwierdzające ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca, w/w dokumenty dostarczy Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi normami i dopuszczenia do obrotu.

c. Po dokonaniu montażu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach przedmiotu zamówienia badania wody. Wynik badania musi potwierdzać spełnianie wartości dopuszczalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

d. Odbiór prac nastąpi protokolarnie. Warunkiem odbioru prac jest osiągniecie pozytywnego wyniku badania wody określonego w pkt.c.

e) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zmianami). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

f) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenie minimum 2 letniej gwaranci jakości na przedmiot zamówienia.

g)Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze Vat, w terminie 14 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego, wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego.
Specyfikacja:Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty przez Wykonawcę.

Chęć przeprowadzenia wizji w miejscu montażu należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: zamówienia.zlotow@pila.lasy.gov.pl , wraz z podaniem danych kontaktowych.
Miejsce i termin składania ofert: Data składania ofert lub wniosków: 2020/11/13
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 13 listopada 2020r. do godz. 11.00 , elektronicznie na adres: zamowienia.zlotow@pila.lasy.gov.pl

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
Termin składania:2020-11-13
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji : do 10 grudnia 2020r.
Wymagania:IV. OFERTA WYKONAWCY

1. Zamawiający wymaga, by oferta złożona przez Wykonawcę zawierała minimum następujące dokumenty i załączniki :

- formularz ofertowy- załącznik nr 3,

- opis parametrów technicznych urządzenia

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

3. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Na formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu

zamówienia oraz stawkę podatku VAT.

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku oraz słownie.

3. Cena ma zawierać wszystkie koszty przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy

oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1.Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującym kryterium:

Cena wykonania zamówienia = 100%

cena oferty najniższej brutto

liczba punktów = -------------------------------------- x 100

cena badanej oferty brutto

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów .

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCOM

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w polskich złotych.

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia drogą elektroniczną.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania na każdym

jego etapie.
Uwagi:II. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotów

reprezentowane przez - Tomasza Koniecznego - Nadleśniczego

siedziba Nadleśnictwa: Al. P.J. Lenne 1 , 77-400 Złotów

województwo wielkopolskie, powiat Złotów

- inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotów jest Pan Łukasz Galimski , kontakt: adres e-mail: iodzlotow@pila.lasy.gov.pl, tel. 67 263 34 71,

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: " Dostawę i montaż urządzeń w leśniczówce Augustowo, które nadadzą wodzie pobieranej z naturalnego źródła (studni głębinowej) odpowiedniej jakości przez usunięcie z niej zanieczyszczeń. ", prowadzonym w trybie ,,zapytania ofertowego";

- dane osobowe przechowywane będą na okres trwania postępowania i w przypadku zawarcia umowy na okres obowiązywania tej umowy oraz okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,

- obowiązek podania danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia postępowania i udziałem w postępowaniu; niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w postępowaniu ,

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

osoby, których dane dotyczą posiadają:

? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;

? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, uzna , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Kontakt:III. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: Aneta Małolepsza-Kroplewska

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -- 15.00

Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia i prowadzanego postępowania należy kierować na adres email: zamówienia.zlotow@pila.lasy.gov.pl .
Kod CPV:45232430-5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: