Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19809539 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej
Organizator:Urząd Miasta Legionowo
Adres: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. legionowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 766 40 71,
E-mail:
Opis:DOSTAWA i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy Ul. Sobieskiego 8
II. Przedmiot przetargu
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu siłowni plenerowej (dostawa i montaż) na terenie działki nr ew. 327 obr. 65 w Legionowie w następujące elementy:
a) urządzenia do ćwiczeń:
- wahadło
- orbitrek
- rowerek
- biegacz
b) ławka
c) kosz na śmieci
d) tablica z regulaminem
Szczegółowy opis urządzeń opisuje projekt budowlany, stanowiący integralną część umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składnia ofert upływa 14.09.2020 r. o godz. 12.00
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, Ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.
2. Termin składnia ofert upływa w dniu 14.09.2020 r. o godz. 12.00.
Otwarcie ofert:4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta Legionowo, Ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, piętro II, pokój 3.17 w dniu 14.09.2020 r. o godz. 12.30.
Termin składania:2020-09-14
Wadium:nie wymagane
Wymagania:. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający przystąpi do ich badania pod względem zgodności z Warunkami Przetargu.

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
cena - 100%

V. Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (np.: dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, składający ofertę, którzy spełniają warunki dotyczące:
o posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,
o wykonania w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednej usługi obejmującej dostawę i montaż obiektów siłowni plenerowej.
2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w Dz. VI ust. 1
3. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Dz. VI i VII. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
4. W toku oceny ofert zamawiający może występować do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienie dokument ów, niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,
o informacja o wykonanych usługach z podaniem daty i miejsca ich wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty i w umownym terminie (bezusterkowy protokół odbioru końcowego lub referencje)
2. W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Oferta
1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz zawierać wynagrodzenie brutto, w tym należny podatek VAT za czynności objęte przedmiotem przetargu oraz oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VI i VII niniejszego ogłoszenia.
2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
3. Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej:
Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:
o nazwę i adres Zamawiającego (wydziału zamawiającego)
o nazwę i adres Wykonawcy - dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy
o napis:

,,Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy ul. Sobieskiego 8"
Termin składania ofert 14.09.2020 r. godz. 12:00
znak sprawy WI.7013.14.2020
Nie otwierać przed 14.09.2020 r. godz. 12:30.
X. Informacja o możliwości zmiany ogłoszenia lub warunków udziału w postępowaniu w uzasadnionych przypadkach oraz przesłanek unieważnienia oraz informację o zamknięciu przetargu, o których mowa w postanowieniach § 6 ust.17, 28 i 29 zarządzenia.
Wydział zamawiający może unieważnić przetarg bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi Warunków Przetargu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Wydział zamawiający może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez podania przyczyn.
Ogłoszenie oraz Warunki Przetargu mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.

XI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznego ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto WYKONAWCY.

XIII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIV. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
2) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
3) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie przetargu,
2. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a wykonawca od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także Warunków Przetargu.
Kontakt:1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z wykonawcami są:
Zuzanna Sawicka tel. 22 766 40 71, e-mail: inwestycje@um.legionowo.pl
Numer dokumentu:WI.7013.14.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: