Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25132610 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-05
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż urządzenia zabawowego
Organizator:GMINA PRZEMYŚL
Adres: ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Przemyśl
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 16 888 94 07
E-mail:
Opis:DOSTAWA i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ujkowicach, Ujkowice 159, 37-713 Maćkowice.
Przedmiotem dostawy i montażu jest zestaw zabawowy o następujących parametrach minimalnych:
urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176:1-2017-12,
skład zestawu: podest 100 cm, ślizg, pomost rurowy, pomost łukowy, dach dwuspadowy, ścianka wspinaczkowa, schodki, liczydła, tablica magiczne kółka, kółko i krzyżyk,
długość 318 cm, szerokość 466 cm,
wysokość 300 cm,
wysokość swobodnego upadku 100 cm,
strefa bezpieczeństwa 618 cm x 816 cm,
maksymalna liczba dzieci korzystających z zestawu - 6,
przedział wiekowy 3 - 15 lat,
profil kwadratowy, podkład cynkowy, malowany proszkowo,
śruby klasy 5.6-8.8, zabezpieczone w klapsach ochronnych,
podesty HDPE antypoślizgowe,
boki i daszki HDPE,
ślizg ze stali nierdzewnej.
3) dokona ustalenia ceny biorąc pod uwagę wszelkie niezbędne koszty, w tym m.in. dostawę i montaż,
4) dostarczane i montowane urządzenia placu zabaw winny spełniać wymagania wynikające z norm odnoszących się do wyposażenia publicznych placów zabaw,
5) wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kart technicznych urządzeń wskazujących sposób wyprodukowania (m.in. użyte materiały, wymiary urządzenia, użyte farby i lakiery), instrukcję obsługi urządzeń oraz właściwe certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, badania oraz inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych urządzeń z normami.
6) dostarczone i montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe, wykonane
z nowych materiałów oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, nieużytkowane,
7) w przypadku dostarczenia urządzeń o nieodpowiedniej jakości, niespełniających określonych wymagań Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany na urządzenia o odpowiedniej jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
8) wszelkie roboty budowlane związane z montażem urządzeń placu zabaw muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami,
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Przemyśl, Ul. Borelowskiego 1, sekretariat, pok. 202 lub przesłać w formie elektronicznej na adres: w.goldyn@gminaprzemysl.pl

10. TERMIN SKŁADANIA ofert - do dnia 12 maja 2023 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2023-05-12
Miejsce i termin realizacji:4. W ramach niniejszego zadania Wykonawca:
1) dostarczy przedmiot zamówienia do Szkoły Podstawowej w Ujkowicach, Ujkowice 159, 37-713 Maćkowice,
2) zamontuje przedmiot zamówienia na placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Ujkowicach, Ujkowice 159, 37-713 Maćkowice, działka nr 350,
6. Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Dopuszcza się przedłużenie realizacji zamówienia w przypadkach, które nie są spowodowane działaniem lub brakiem działania Wykonawcy, uniemożliwiającym kontynuowanie lub jego zakończenie (np. niesprzyjające warunki pogodowe).
Wymagania:o wartości szacunkowej zamówienia do 130 000 zł
bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"
9) na wszystkie urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy.
5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Podstawą wyboru oferty będą kryteria oceny ofert: cena 100 %.

8. Warunki płatności: przelew w terminie do 14 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest odbiór końcowy bez wad.
11. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ewentualnie innych kryteriów.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym informacja o wyniku postępowania będzie dostępna dla składających ofertę tylko na ich wniosek.
Kontakt:12.Osoba uprawniona do kontaktu z oferentem: Starszy inspektor ds. oświaty Wojciech Gołdyn, tel. 16 888 94 07
Numer dokumentu:OR.4424.23.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: