Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24087774 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż wykładziny dywanowej
Organizator:Miejski Klub im. Jana Kiepury
Adres: ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 327883360, tel. 604 663 851
E-mail:
Opis:DOSTAWA i montaż wykładziny dywanowej do Sali wystawienniczej w Sali widowiskowo - koncertowej ,,Muza"
3. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach realizacji zamówienia Oferent będzie zobowiązany:
- dostarczyć wykładzinę do miejsca montażu;
- zabezpieczyć miejsce wykonywania prac;
- dociąć wykładzinę na wymiar oraz obszyć cokoliki przyścienne;
- zamontować wykładziny i cokoliki przyścienne o wysokości 10 - 12 cm;
- wywieść i zutylizować odpady powstałe wskutek wykonanych prac.
Wymiary pomieszczenia zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Zakazuje się wyrzucania odpadów do pojemników i kontenerów znajdujących się na terenie Sali Widowiskowo - Koncertowej ,,Muza" w Sosnowcu.
Wymagania techniczne dotyczące oferowanej wykładziny podłogowej:
- kolor czarny
- trudnopalna: (symbol Bfl-s1)
- wysokość runa: od 3.00 do 5.00 mm
- waga runa od 540 g na 1 m2
- grubość: od 6 mm
- klasa użytkowa; obiektowa
- materiał: 100 % Poliamid
- odporność na UV, antystatyczna
Miejsce i termin składania ofert: h. Ofertę należy złożyć mailem na adres sekretariat@kiepura.pl do dnia 2.11.2022 r., do godz. 15:00.
Termin składania:2022-11-02
Miejsce i termin realizacji:4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
21.11.2022 r. - 25.11.2022 r.
Sala Widowiskowo - Koncertowa ,,Muza"
ul. Warszawska 2
41-200 Sosnowiec
Wymagania:prowadzone zgodnie z art.2 pkt. 1 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zmianami), bez zastosowania w/w ustawy
5. Kryterium oceny ofert: cena 100%
Wzór obliczenia klasyfikacji ofert dla kryterium cena: ilość punktów = oferta z najniższa cenną brutto / cena badanej oferty brutto x 100 punktów. Punktacja zostanie przyznana na podstawie danych zawartych w ofercie Wykonawcy. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą sumę.
6. Zmiana umowy.
- zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalna jeżeli:
- w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
- zmiana leży w interesie Zamawiającego,
- wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy.
7. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę:
- jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
-jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
-jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
W toku postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.
8. Okres gwarancji:
Co najmniej 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
9. Warunki płatności
Rozliczenie umowy, wynikające z usług świadczonych, zrealizowanych przez Wykonawcę, nastąpi w terminie 14 dni od przekazania dokumentacji, protokolarnym odbiorze oraz od daty doręczenia faktury VAT/ rachunku. Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek w terminie 7 dni od dania odbioru przedmiotu zamówienia.
10. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania oferty:
a. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem.
c. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
d. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, podpisane własnoręcznym podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
e. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub przedłożenie oferty wariantowej skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy.
f. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
g. Ponadto do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych powyżej w pkt
Okres związania oferty: 30 dni.
11. Załączniki:
- Formularz ofertowy
- Plan pomieszczenia
12. Miejski Klub im. Jana Kiepury może unieważnić nabór ofert bez podania przyczyn.
14. Podstawy wykluczenia
a. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj. Zamawiający wykluczy z postępowania:
a.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006", i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014" albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
a.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
a. 3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
a.4 Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w punkcie 1.
a.5 W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie punktu 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
a.6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie punktu 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
Oświadczenie w w/w zakresie Wykonawca składa na zapytaniu ofertowym (punkt 5).
Uwagi:13. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku
postepowania.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65, 41-200 Sosnowiec;
b. inspektorem ochrony danych osobowych w Klubie jest Pani Agata Kozłowska, e-mail: rodo@kiepura.pl, tel. 515-041-778;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zapytania ofertowego pn. ,,Dostawa i montaż wykładziny dywanowej do Sali wystawienniczej w Sali widowiskowo - koncertowej ,,Muza".
d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
g. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
h. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
j.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
k. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
l. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Kontakt:2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:
Osobą do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego jest Pan Jarosław Wiącek, tel. 604 663 851
Źródło: Internet i własne
Załączniki: