Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2019-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń
Organizator:Urząd Miejski w Bisztynku
Adres: ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 89 521 64 00
E-mail:
Opis:,, Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej ".

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Pl. Wolności 3 i 5, 11-230 Bisztynek.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Poniższą ofertę należy:

Złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie - listem) na Formularzu Oferty wg wzoru będącego załącznikiem nr 2 do zaproszenia do dnia 18.01.2019 r. do godz. 12.00

Składając ofertę pisemnie należy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,,Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej ".
Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem Wykonawcy oraz zawierać datę sporządzenia;
Termin składania:2019-01-18
Miejsce i termin realizacji:2. Dostawa oraz montaż przedmiotu zamówienia będzie realizowana pod adresem Pl. Wolności 3 i 5, 11-230 Bisztynek na koszt Wykonawcy.

III. Termin realizacji: 22.03.2019r., lecz nie wcześniej niż 28.02.2019 r.
Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do dnia 21.01.2019 r.
Wymagania:IV. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze telefonicznie, mailowo lub pisemnie- listem. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena- przy założeniu, że Wykonawca złoży ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego,
Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty: wypełniony formularz ofertowy ze szczegółową specyfikacją proponowanego wyposażenia potwierdzającą określone w zapytaniu minimalne parametry, sporządzony na podstawie Załącznika nr 2 do Zaproszenia. Do oferty należy załączyć zdjęcia oferowanych produktów. Niewypełnienie wszystkich zawartych wymagań spowoduje odrzucenie oferty w tym postępowaniu. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami: telefonicznie, mailowo.
Załączniki
2. Dodatkowe warunki:
1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nieużywany, wyprodukowany najwcześniej w 2016 roku
2) Dostarczone wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że jest całkowicie bezpieczne i posiada wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: testy, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające ich wykorzystanie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.
3) Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla każdego asortymentu) gwarancję nie krótszą, niż na 24 miesiące.
4) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny oraz atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej, o których mowa w pkt. 2 powyżej, w dniu odbioru przedmiotu dostawy.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Źródło: Internet i własne