Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-08-03
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa i uruchomienie 2 szt. fabrycznie nowych klimatyzatorów Inwertorowych
Organizator:GDDKiA Oddział Olsztyn
Adres: Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:(89) 521-28-23,
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
Dostawa i uruchomienie 2 szt. fabrycznie nowych klimatyzatorów Inwertorowych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89.
Klimatyzatory powinny być dostosowane do następujących pomieszczeń nr 201,11 o powierzchni:
1. Pokój nr 201 - II piętro - 18,94 m2, wysokość 2,80 m.
2. Pokój nr 11- I piętro - 16,10 m2, wysokość 2,90 m.
Klimatyzacja ma spełniać wymogi klasy A++ Chłodzenie oraz A Grzanie.
Urządzenia muszą być wyprodukowane przez jednego producenta, a jednostki wewnętrzne muszą stanowić komplet obsługującymi je jednostkami zewnętrznymi.
W zakres dostawy 1 szt. klimatyzatora wchodzi - 1 jednostka wewnętrzna oraz 1 jednostka zewnętrzna wraz z instalacją.
W zakres uruchomienia wchodzi podłączenie do sieci elektrycznej, montaż ścienny i zewnętrzny, orurowanie, ukrycie kabli i rurek w korytkach natynkowych oraz uruchomienie.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym i formularzu cenowym.
Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego do dnia 10.08.2018r. do godz. 10:00.
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
GDDKiA Oddział Olsztyn, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn do dnia 10.08.2018 do godz. 10:00.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, zaadresowanej kopercie, oznaczona nazwą firmy (Wykonawcy) oraz zawierać dopisek:
Dostawa i uruchomienie 2 szt. klimatyzatorów do GDDKiA w Olsztynie
Termin składania:2018-08-10
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - 14 dni od daty podpisania umowy. Kryterium oceny ofert i ich waga: cena - 100%
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018.) na podstawie art. 4 pkt 8
Wymagania:Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.
Wykonując prace instalacyjne i montażowe Wykonawca uwzględni uwarunkowania występujące w obiekcie.
Dostarczany sprzęt musi posiadać deklarację zgodności na oznaczenie znakiem CE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa dla wszystkich produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej i być oznaczony znakiem CE
Sprzęt musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ? 10%, 50 Hz.
Gwarancja na klimatyzatory 3 lata oraz 5 lat na sprężarkę jednostki zewnętrznej. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty wizie lokalna w siedzibie Oddziału.
Uwagi:Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.
Kontakt:Zamawiający:
GDDKiA Oddział Olsztyn, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
Osoba prowadząca sprawę:
Ewelina Pniewska, tel. (89) 521-28-23, e-mail: epniewska@gddkia.gov.pl
Numer dokumentu:O/OL.D-3.2415.109.2018.F-2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: